איך להסתדר במלון ומסעדה בשבת עם בני משפחה לא דתיים?

אני חזרתי בתשובה לפני 12 שנים ,אשתי ,בנותיי והחתן שלי חילוניים ,לאשתי יש יום הולדת בקרוב והבנות רוצות להזמין לכולנו בית מלון באילת ,שישי, שבת, וראשון, הבעיה היא שארוחות ערב הם מעוניינות לאכול במסעדה ואני לא אוכל ללכת ברגל למסעדה שפתוחה בשבת וגם לאכול שם,אך מה שקורה שזה בעצם גורם להם לבטל את הכל ,כי הם לא רוצים לעזוב אותי בבית מלון וללכת לאכול ,ואיני יודע איך אני יכול ללכת לקראתם ,ולגרום להם לבטל הכל.

 

תשובה:

בשאלתך הקצרה פתחת צוהר לתמונת חיים מורכבת. נראה כי השאלה נובעת מחיים מלאים מסירות נפש ואהבה: הן כלפי המשפחה והן כלפי ה' ותורתו. בוודאי שלחזור בתשובה ולשמור על קשרי הקרבה והאהבה אל בנות ביתך זהו אתגר עצום שאיתו אתה מתמודד. כוחות הנפש שכנראה נדרשים ממך במציאות חיים זו, הם שיוליכו אותך גם במצב הנוכחי.

מהזוית ההלכתית, התשובה לשאלתך היא שאכן אי אפשר לסעוד בשבת במסעדה. האכילה במסעדה שפתוחה בשבת תביא לחילול שבת (בהכנה וחימום של האוכל עבורך, בתשלום, בהדפסת חשבון) המזון אינו כשר, כלי הבישול טרפים ועלולות להיות בעיות הלכתיות נוספות. על כן אכן אין אפשרות להצטרף לסעודת ליל שבת עם בני המשפחה במסעדה זו. 

זוהי הזוית ההלכתית. מתוך שאלתך עולה שאתה מודע להלכה, אבל מחפש בכל זאת פתרון. בכך אתה מביא לידי ביטוי ערכים חשובים שגם להם יש משקל רב בעולם התורה – שמירת השלום בין בני המשפחה, "ואהבת לרעך כמוך". אכן, יש לשמור על הרגישות ולחפש את דרך ההתנהלות שתמעיט ככל הניתן את הקונפליקט סביב הפערים במשפחה. 

 

מכאן ואילך אין לנו הנחיות הלכתיות חותכות אלא רק עצות שיתכן ויועילו. אתה הוא המכיר את עצמך ואת המשפחה ותוכל למצוא את דרך ההתמודדות המתאימה לך ולכם.

עצה ראשונה היא להציג את המגבלה שההלכה מציבה בפניך באופן מדויק ככל הניתן כלפי בנות המשפחה. הבעיה היא ספציפית לשבת, ומתיאור התכנון שהבאת בשאלה עולה כי רק סעודה אחת היא בעייתית – סעודת ליל שבת. אינך יכול לוותר בנקודה זו, אבל זו רק נקודה אחת. היא לא גוררת בהכרח את ביטול החופשה כולה.

עצה שניה היא לשים את הדגש על הקשר הקיים ביניכם והתכנים החיוביים, ולתת פחות מקום למחלוקות ולריחוק. למשל, לצד סירובך לחלל שבת, אתה יכול להציע תוספות משלך לחופשה, הפתעות שמתאימות לאמונתך וישמחו את אשתך. כך תבטא את חוזק הקשר ביניכם, שאינו סותר את ההקפדה ההלכתית.

 

מהן האפשרויות המעשיות העומדות בפניך במצב זה?

 • להציע בעדינות לבנות שיבחרו מלון כשר בו ניתן לקבל סעודות גם בשבת. כך האחדות המשפחתית תישמר לכל אורך החופשה.
 • להתפצל רק לסעודה אחת, בה שאר המשפחה תלך למסעדה ואתה תלך לבית הכנסת ותסעד סעודת שבת במלון. הפיצול לא קל אבל מאוד מצומצם.
 • להציע שבליל שבת יצאו האשה והבנות ל"ערב נשים" אליו גם אתה וגם החתן לא תגיעו. כך פרישתך מהמשפחה תהיה בולטת פחות, ויתכן שהנשים ירויחו חוויה מקרבת וגוון מיוחד נוסף לחגיגת יום ההולדת.

יתכן שמתוך דיבור מכבד ואוהב עם הבנות יעלו רעיונות נוספים. 

חזק ואמץ בדרכך. יהי רצון שמתוך נאמנותך לשמירת השבת תזכה להמון נחת וחיבור משפחתי שמח ואיתן.

שלומית

האם מותר ליטול תרופה בשבת עבור כאבי מחזור שמונעים ממני לישון?

בזמן ווסת כאבי המחזור מונעים ממני לישון. יש היתר לקחת משככי כאבים בשבת?

 

תשובה

שלום שואלת יקרה,

אכתוב תשובה קצרה ולאחר מכן ארחיב בנושא

חכמים גזרו על נטילת תרופות ועל עשיית פעולות של רפואה בשבת. במקרה שמדובר בכאב המתפשט בכל הגוף שגורם לך לשכב הגזרה לא חלה עליך. גם כאשר יש לך צער (שאינו קשה וגורם לשכב) הקלו הפוסקים  במקרה של תרופה לשיכוך כאבים המיוצרת בבתי חרושת (ולא באופן ביתי).

ולכן, במקרה שלך ניתן ליטול משככי כאבים כדי להקל על כאבי המחזור ולאפשר לך לישון.

 

ולתשובה בהרחבה –

חכמים גזרו על פעולות של רפואה "גזירה משום שחיקת סממנין" (מסכת שבת נב, ע"ב) ומסביר שם רש"י שהגזירה חלה על כל פעולות הרפואה (ולא רק נטילת תרופות), שאם תותר רפואה כלשהי יבוא להתיר שחיקת סממנים שהוא איסור דאורייתא משום טוחן. אך פעולות או מאכלים שגם בריאים רגילים בהם, מותרים (שו"ע או"ח שכח, לז) וכן מותרות פעולות של רפואה שאין בהן פתרון תרופתי שיכול להחליף את הפעולה (כך שאין חוששים שמא יבוא לשחוק סממנים (שם מב-מג ומשנה ברורה ס"ק קל).

ביחס לטעם הגזירה כותב בעל הציץ אליעזר (חלק ח סימן טו, טו) "מתוך שאדם בהול על צערו אי שרית ליה אתי גם לשחוקי כשלא ימצא מן המוכן לפניו" – מתוך צערו, אם יותר לו ליטול תרופה יבוא גם לשחוק סממנים כאשר לא ימצא מן המוכן לפניו".

ובהמשך דבריו: "ויעוין בחיי אדם כלל ס"ט סעי' א' שמסביר ג"כ דבר האיסור בזה בנוסחא: דאם נתיר לו לעשות רפואה המוכנת מערב שבת יטעו לומר שמותר לשחוק הסממנים בשבת. והיינו כנ"ל שיבואו לטעות וללמוד מזה בדרך כלל שמותר גם לשחוק סממנים בשבת לצורך רפואה". – שמא אם נתיר נטילת תרופות ילמדו מכך שמותר גם להכין אותם.

 

על מי חלה הגזירה?

בכדי לענות על כך נבחין בין שלשה סוגי חולים (חוץ מהחולה בפיקוח נפש, שעבורו מותר לעבור על כל מלאכה כדי להצילו ואין זה מדיוננו כאן)

 • "מיחוש בלעמא", אדם הסובל מאי-נוחות אך הוא עדיין יכול לתפקד כרגיל. אדם כזה נקרא בראשונים "מתחזק והולך כבריא" – במקרה זה חלה גזירת רפואה (שו"ע או"ח שכח, א).
 • "מצטער" הוא אדם שהמיחושים גורמים לו לצער אך הוא לא נפל למשכב. בעקרון חלה גם על ה"מצטער" גזירת שחיקת סממנים. הרב נויברט מביא את דעת רבי עקיבא איגר (בשמירת שבת כהלכתה לד, ג הערה ז) שלדעתו בכל מקום של צער לא גזרו חכמים ולכן יהיה מותר ליטול תרופה, אך הוא מביא גם את דעת רבי שלמה זלמן אוירבך שפוסק שדווקא במצטער גזרו.

יש מי שפוסק להקל היום כיוון שתרופות אינם מיוצרות בבתי החרושת ויש מי שמחמיר. על כך נרחיב בהמשך.

 • "חולה שנפל למשכב מחמת חוליו" הוא אדם חולה שאין בו סכנה או שיש לו כאב שמצער את כל גופו, גם אם לא נפל למשכב בפועל, כגון מי שיש לו כאב ראש חזק שמשפיע על כל גופו. במקרה זו מותר לומר לגוי לעשות עבורו מלאכה ואף ליהודי מותר לעבור איסור דרבנן בעצמו בשינוי עבור החולה. (שו"ע שם ס' יז)

 

כל אדם חווה את הכאבים באופן אחר ויהיה עליו להחליט באיזה קטגוריה הוא נמצא וכותב השמירת שבת כהלכתה "וסיווגם תלוי במזגו של כל אחד ואחד" (שם סעיף ב).

 

דין ה"מצטער" היום כאשר תרופות מיוצרות בבית החרושת ולא באופן ביתי

פוסקי זמננו מעלים את השאלה ביחס לימינו כאשר התרופות מיוצרות בבתי החרושת ועל כן החשש שמא יבוא לשחוק סממנים אינו קיים. ישנם צדדים להחמיר כיוון שהגזירה אינה מתבטלת (ובאופן כללי, בטלה הטעם לא בטלה הגזרה, אלא אם כן יעמדו מניין חכמים ויבטלו את הגזרה (ביצה ה, ע"א)) ועוד, שיש עדיין אנשים שמכינים רוקחות טבעית בביתם. כך מתלבט הציץ אליעזר בקונטרס משיבת נפש בענייני רפואה בשבת, ולמרות שקובע מצד אחד ש"קשה להקל בזמן הזה" אך הוא פוסק בסיכום שבמקום צער ניתן להקל בתרופות הנעשות בבתי חרושת ויש לדונם כשאר פעולות רפואיות שאין להם פתרון תרופתי אשר לא נכנסו לגזירה. כמו כן, הולכים אחר הרוב, ולא אחר המיעוט שבמיעוט שמכינים תרופות בעצמם (חלק ח', סימן טז, טז).

כן הרב אליעזר מלמד פוסק שבמקרה של מיחוש נכון להחמיר כגזירה אך במקום של צער אפשר ליטול תרופות. אך הוא מוסיף שהרגיל ליטול תרופות אלו ודואג לכך שהם יהיו תמיד בביתו, אף במקרה של מיחוש מותר ליטול את התרופה.

כדי לאבחן אם האדם הוא בגדר מצטער ולא רק מרגיש מיחוש, הרב מציע לשאול את השאלה הבאה: האם הוא מוכן לטרוח כדי להביא את התרופה כגון ללכת ק"מ למקום הימצאה? אם כן, סימן שהוא ממש מצטער ויכול ליטול את התרופה המיוצרת בבית החרושת. הוא מוסיף שהרגיל ליטול משככי כאבים ודואג לכך שתמיד יהיו לו בבית, מותר אף במיחוש ליטול את התרופה. (פניני הלכה שבת פרק כח, סעיף ה-ו).

ועוד פסק כך התשובות והנהגות (כרך ה', צד) "יש סמך להתיר דיש לומר דבכל הטבליות אין לגזור משום שחיקת סממנים, דכיון שצריך מלאכה רבה לעשותו ולא מספיק בשחיקת סממן, ואין ביד סתם אדם לעשותו, אין לגזור שמא יבוא לשחוק הסממנים".

במשככי כאבים יש יותר מקום להקל מכיוון שאינם מרפאים אלא רק מרגיעים את הכאב (שו"ת מנחת יצחק חלק ג סימן לה – במקום צער גדול, ציץ אליעזר שם סעיף כא וילקוט יוסף שבת ד,נב). אך הרב נויברט אינו מקל במקרים של שיכוך כאבים ותרופות המיוצרות בבית חרושת, אלא אם כן ערבב אותם (טבליות או טיפות להקלה על הכאב) מערב שבת בתוך משקה כך שלא ניכר התרופה שבו (שמירת שבת שם סעיף ג ו-ה').

 

לסיכום, אם הכאבים שלך חזקים ומתפשטים בכל הגוף, בוודאי שמותר לך ליטול תרופות וביניהם משככי כאבים. גם אם את בספק אם הכאב שלך הוא אכן ברמה כזו (של "חולה שאין בו סכנה") או רק ברמה של כאבים המצערים אותך ("מצטער"), בגלל שמדובר בספק דרבנן והכלל הוא שבספק דרבנן יש להקל, מותר לך ליטול תרופות.

יתירה מזאת, גם אם את בוודאי במצב של "מצטער", מותר ליטול תרופות שאין מכינים אותם באופן ביתי מכיוון שלעומת המחמירים ראינו שיש מתירים, ושוב, מכיוון שמדובר בגזירה דרבנן אנחנו סומכים על המתירים. וכל שכן במקרה של משככי כאבים שרבים מתירים, אף יותר מתרופות, וכן אם הוא רגיל בהם ודואג שיהיו בביתו (אפילו במקרה של מיחוש)

בברכת בריאות וטוב,

רחל

 

איך אפשר להתייחס למתח שבין הדרישה לצניעות לבין היופי של האישה?

שלום, 

קודם כל אשמח ממש לברך אתכן על פתיחת האתר! אין לי ספק שהיא תביא מענה להרבה בנות שעד כה נמנעו משאילת שאלות הלכתיות מתוך התפדחות, בושה או בעקבות חוסר בכתובת לפנות אליו. 

אני אשמח לשאול על הלכות צניעות.  אקדים בכמה משפטים על עצמי. 

אני אוהבת להגדיר את עצמי "דוסית" וביחס לחבורות מסויימות אני אוגדר כך וביחס לחבורות אחרות לאו דווקא. 

אני משתדלת ללכת עם חצאית שעוברת את הברך (אך לרוב ללא הצלחה) והתחלתי גם ללבוש טישרטים לאחרונה. אני מרגישה שככל שאני גדלה אני מרחיבה קצת את הגבולות שלי. 

 

א. כי אני גבוהה והמבחר של בגדים צנועים לגבוהות לא ענק וגם כשיש אני חושבת שיש ערך חשוב גם ביהדות להרגיש יפה. ואני מרגישה שהרבה פעמים הרצון להרגיש יפה מול הרצון להיות צנועה הלכתית מתנגש לי (במיוחד עם המבחר הלא רב שקיים במחירים נגישים). 

 

ב. אני שמה לב שהיחס שלי להלכות באופן כללי קצת יותר מתגמש עם הגיל (לפי מה שהבנתי זוהי תופעה מוכרת ב"רווקות") אולי כי ערכים אחרים תופסים יותר מקום בחיי מפעם ולכן יכולות להיווצר יותר התנגשויות או אולי כי ככל שאני גדלה אני פחות נמצאת במסגרת תורנית עם כל הכולל בתוכה.

צר לי על ההתנגשות שאני חווה וקשה לי עם כך שאני לא מקפידה עד הסוף על הפרטים. אני מרגישה קצת מתפשרת ולא שלמה פה או שם. 

הייתי שמחה לשמוע מה דעתכן בעניין ומה הלכות צניעות (המקובלות אבל לא מחמירות) בנושא של אורך חצאית, שרוול ומכנסיים (רחבות?). היום מספר גדול של המגזר הדתי לאומי מתלבשים לא לפי ההלכות צניעות הקלאסיות. 

האם יש לכך השפעה על גדרי הצניעות של היום? האם ההלכה מתייחסת להשפעת הסביבה על הלכות צניעות? 

תודה רבה

 

תשובה:

שלום לך שואלת יקרה.

קודם כל אני רוצה לברך אותך על השאלה שלך ועל הנכונות שלך לברר את נושא הצניעות בלבוש. זה נושא מאוד חשוב לדעתי, במיוחד בדור שלנו. השאלה שלך נחלקת לשני היבטים: האחד, המישור ההלכתי, השני, חוויות וקונפליקטים אחרים שנלווים לרצון שלך להתלבש באופן צנוע.  

בנוגע למישור ההלכתי, אני מפנה אותך לתשובה שכתבתי בנושא כאן באתר משיבת נפש, בה פירטתי את הגישה ההלכתית המקלה בנוגע ללבוש נשי צנוע. הסברתי שם מה עומד לדעתי מאחורי הבחירה בגישה המחמירה לעומת הגישה המקלה, וכעת אוסיף כאן עוד נדבך המתייחס לשאלתך בנוגע לתרבות: 

הגישה המקלה מתחשבת בכך שיש איברים שהמטען המיני שלהם הוא תלוי-תרבות, ולכן בחברות מסוימות אין צורך להצניע אותם. יחד עם זאת, יש איברים שההלכה, גם הגישה המקלה, לעולם לא תאפשר להם להפוך להיות נטולי משמעות מינית, אפילו אם תרבות מסוימת מנסה להסיר מהם את המשמעות המינית שלהם. ההתעקשות ההלכתית הזו מגיעה דווקא מתוך ההבנה היהודית של חשיבות המיניות, וחוסר מוכנות "למוסס" אותה ולוותר עליה, להפוך אותה ל"לא כזו משמעותית". (פירטתי על כך בספרי שעתיד לראות אור בשנה הקרובה "מה את מבקשת: ספר על אהבה וגוף"). 

וכעת לשאלותייך האחרות: 

לדעתי "יופי נשי" לא חייב להתנגש עם לבוש צנע, ואפילו להיפך. לפי הגישה ההלכתית שפירטתי בתשובה הנ"ל, אין כל דרישה כלפי האישה לטשטש את יופייה. הדרישה היא אך ורק להצניע את אותם אזורים בגוף הנשי שההלכה מגדירה אותם כבעלי משמעות מינית. מכאן שאת יכולה להתלבש בצניעות ובנוסף לכך להיות מטופחת, מאופרת, לענוד תכשיטים, ו"להתפרע" עם בדים בצבעים שונים, אפילו כאלה ש"מושכים את העין" (!). כל עוד "החלקים המכוסים" אכן מכוסים, את יכולה להרגיש צנועה ויפה ואין בכך כל סתירה. 

אמנם, לפעמים נשים מסוימות מרגישות שהשמלה הפחות-צנועה, יפה יותר מהלבוש הצנוע. לפעמים שמלה מסוימת נדמית להן יפה יותר מאשר אותה שמלה בדיוק, אבל בגזרה ארוכה יותר בשרוול או בחצאית. אני חושבת שהתחושה הזו נובעת מכך שהגוף הנשי הוא יפה, (גם החלקים המיניים שלו), ולפעמים אנחנו מרגישות שחבל לוותר על הצגת היופי שלו באמצעות בגד קצר יותר. אם את מתמודדת לפעמים עם התחושה הזו, אני מציעה לך 4 פתרונות שונים, שכל אחד מהם מדגיש חיבור פנימי למשהו אחר: 

 1. להתחבר לתחושת ההקרבה למען ערך שאת מאמינה בו: לקבל את העובדה שכל עוד ההלכה מטילה מגבלות על חשיפת הגוף הנשי ועל המבט הגברי, היופי של הגוף שלנו לא יוכל להתבטא באופן מקסימלי כלפי חוץ. לקבל זאת מתוך הבנה שלפעמים אנחנו כאנשים דתיים נדרשים להקריב דברים מסויימים למען ההלכה, ובמקרה שלך, גם למען ערך הצניעות. הקרבה שאת מתחברת אליה, יכולה ליצור תחושה טובה ולא רק מתסכלת. 

 2. להתרגל למודל-יופי אחר, ולהתחבר אליו:  אנשים רבים, גברים ונשים, (ובתוכן גם אני עצמי), דווקא בכלל לא חווים את הבגד החשוף כמשהו יפה. דווקא לבוש שיש בו יותר בד ופחות עור חשוף, מרגיש להם יפה יותר. הם יתארו את הבגדים הצנועים כמשהו אצילי ומסתורי יותר, ולעומת זאת, ירגישו שהבגדים החשופים לא מצליחים להעביר את התחושה האצילית והמיוחדת הזו. פעמים רבות בחיים שלנו אנחנו זוכים לאמץ טעם נרכש חדש. אני חושבת שתפיסת היופי שלנו היא נרכשת, ולכן את מוזמנת לבחון אם את יכולה לתפוס את הבגד הצנוע כיפה יותר בכל מצב, ואם לא, לנסות לעבוד על זה בתוך תוכך. 

 3. להתחבר לתחושה של שמירת המיניות לנישואין: החלקים בגופנו שלא זוכים לחשיפה פומבית, הופכים להיות עבורנו טעונים במשמעות. היהדות מחברת בין המשמעות המינית של הגוף לבין ברית הנישואין. בכל פעם שאת בוחרת שלא לחשוף חלקים מסוימים מגופך, את מרוויחה בכך את המשמעות המרגשת והסודית שנלווית להם. בע"ה לאחר שתינשאי לבחיר ליבך, החוויה המינית של חשיפת גופך תהיה שונה לחלוטין מהחוויה של אישה שגופה חשוף בחיי היומיום. 

 4. להתחבר ל"תיוג החברתי" שהלבוש הצנוע מתייג אותנו: נכון, יש אנשים שזה מבאס אותם להיות מזוהים מיד כ"דוסים". במקרה שלך, את דווקא מגדירה את עצמך כדוסית, כך שהלבוש הצנוע שלך יכול לשקף את ההגדרה העצמית שלך באופן אותנטי. אבל בנוסף לתיוג המגזרי, הלבוש הנשי הצנוע מתייג אותך בעוד אופן. אם את לבושה באופן צנוע שהוא גם יפה, אז הלבוש הזה מתייג אותך כאישה שמחוברת לרעיון הצניעות, ולרעיון שמירת המיניות לברית הנישואין. אני חושבת שאישה המתלבשת יפה ובצניעות, אפילו בלי להתכוון לכך, נוקטת בבחירת הלבוש שלה, עמדה ייחודית מאוד בנוגע למיניות ולמקום שלה בעולמנו. 

 

מאחלת לך שתמשיכי להיות קשובה לעצמך, ושתצליחי להתחבר כמה שיותר ללבוש הנשי הצנוע והיפה.

אוריה

האם אפשר לאכול משהו פרווה בחזקת בשרי עם משהו פרווה בחזקת חלבי? מאת: הרבנית שורלה רוזן

התשובה ניתנה על ידי הרבנית שורלה רוזן

האם אפשר לאכול משהו פרווה בחזקת בשרי עם משהו פרווה בחזקת חלבי?

התשובה:

שלום וברכה.

בשאלתך השתמשת במונח 'בחזקת בשרי/חלבי'.  המונח הזה אינו מונח הלכתי וגם אינו ברור. למרות זאת משתמשים במונח הזה היום והוא יוצר בלבול. 

ננסה לברר לאיזה מקרה התכוונת. 

אם כוונתך לאכילת מאכל פרווה שהתבשל בכלי חלבי נקי ביחד עם מאכל פרווה שהתבשל בכלי בשרי נקי (למשל פסטה שבושל בסיר בשרי ביחד עם רוטב שבושל בסיר חלבי) – מותר לאכל את שני המאכלים שהם פרווה זה עם זה. 

אך יתכן שבשאלתך התכוונת למקרה אחר – 

התשובה תשתנה גם לפי הכלי: האם הוא סיר או תנור, סוג השימוש, והאם עברו 24 שעות מאז השימוש האחרון. דהיינו: האם הכלי בן יומו או לא (האם ב24 השעות שקדמו לבישול המאכל הפרווה בישלו בו בשרי או חלבי)? 

האם יש דין שונה כשמדובר בתנור ולא בסיר? 

נפרט כעת מקרים שונים ודינם:

מאכל פרווה שהתבשל בסיר 

הפסק לאשכנזים (ראי בהרחבה הבדלי פסיקה בין אשכנזים לספרדים מתוך הבנת הגמרא) 

 1.  שאין לאכול מאכל פרווה שבושל בסיר בן יומו חלבי עם בשר או ההיפך.
 2. מותר לאכול את מאכל הפרווה שבושל בסיר בשרי בן יומו בצלחת חלבית גם אם הוא חם. 
 3. בדיעבד אם ערבבו את המאכל הפרווה שבושל בסיר בשרי, עם חלב  – מותר לאכול.
 4. מאכל פרווה חריף שבישלו אפילו בסיר שאינו בן יומו בשרי אסור לאוכלו עם חלב אפילו בדיעבד (רמ"א יו"ד צ"ה סעיף ב)
 5. בסיר שאינו בן יומו יש טעם פגום, חלש יותר, של הבשר ומותר לכתחילה לאכול מאכל פרווה שבושל בסיר שאינו בן יומו יחד עם חלב (רמ"א יו"ד סימן צ"ה סעיף ב בשם האיסור והיתר הארוך וזו לשונו בכלל לד סעיף ו – "ומיהו אם נתבשלו הביצים או הירקות בכלי של בשר שאין בן יומו וכן דג שנצלה בשפוד של בשר שאין בן יומו מותר לכתחילה ליתנן בחלב אליבא דכ"ע שהרי יש כאן שני צדדין דהיתר. נותן טעם לפגם וג' נ"ט בנ"ט ואע"פ שהוא לכתחילה גמור")

אולם בפסיקה המקובלת נהגו להחמיר כחכמת אדם ולא לאכול מאכל פרווה שהתבשל בכלי שאינו בן יומו יחד עם בשר/חלב אם התכוונו לבשל כדי לאכול עם המין ההפכי משום "דנותן טעם לפגם אסור לכתחילה" (חכמת אדם הלכות בשר בחלב כלל מח, ג"כ בשם איסור והיתר הארוך כלל ל"ד סעיף א והבנתו את סעיף ד כדיעבד. דהיינו: האיסור והיתר הארוך מתיר רק אם בדיעבד כבר התבשל הפרווה בכלי בשרי שאינו בן יומו ואז אפשר לכתחילה לאכול עם חלב)

 1. לכן לשאלתך – אפשר לאכול מאכל פרווה שבושל בסיר בשרי שאינו בן יומו יחד עם מאכל פרווה שבושל בסיר חלבי שאינו בן יומו משום שהחומרה של החכמת אדם היא רק במקרה שבישלו בסיר שאינו בן יומו בשרי כדי לאוכלו בחלב (שם) 
 2. אין לכתחילה לאכול מאכל פרווה שבושל בסיר בן יומו חלבי יחד עם מאכל פרווה שבושל בסיר בן יומו בשרי אא"כ מדובר במאכל קר.

הפסק לבני עדות המזרח

 1. מאכל פרווה שאין בו חריף שבושל בכלי בשרי או חלבי אפילו היה בן יומו נקי  – דינו פרווה ומותר לכתחילה לאכול עם ההיפך.
 2. אם הכלי לא היה נקי לגמרי ונשאר בו מעט מאכל/שומן חלבי או בשרי, אם אין במאכל הפרווה כדי שישים יותר ממעט המאכל/שומן שנשארו בכלי, המאכל אינו פרווה ואסור לאכול עם ההיפך.

 

מאכל פרווה שנאפה בתנור 

לאשכנזים 

 א.   תנור שאפו בו מאכל בשרי או חלבי תוך 24 שעות, אם אפו בו מאכל פרווה, אין לאכול עם ההיפך.

ב.  אם בתנור בן יומו בשרי/חלבי אפו מאכלים יבשים ללא רוטב, יש לבדוק שאין שאריות מאכל בתנור ולהפעיל את התנור על חום מקסימאלי לחצי שעה. הדבר נחשב לליבון קל ומותר אח"כ לאפות מאכל פרווה בתבנית פרווה ולאכול עם ההיפך (מבוסס על אגרות משה יו"ד א,מ שמתיר בשרי וחלבי יבשים, לא פרווה!, בזה אחר זה גם ללא הפעלת התנור כלל).

לבני עדות המזרח 

מותר לאכול מאכל פרווה שנאפה בתנור בן יומו בשרי/חלבי ללא שיירי מאכל שנראים בעין ,ללא צורך בליבון קל עם בשר/חלב.

 

מאכל חלבי/בשרי שנאפה באותה עת עם המאכל הפרווה – לספרדים ואשכנזים

 1. אם ניצלה יחד עם תבשיל בשרי/חלבי לח מגולה, הרי שהאדים הופכים אותו מפרווה לבשרי/חלבי ואין להתייחס אליו כאל מאכל פרווה.
 2. אם נאפה הפרווה יחד עם תבשיל או מאפה חלבי/בשרי לח ואחד מהם היה מכוסה, הפרווה או המאכל השני – מותר לכתחילה לאוכלו עם המין השני.
 3. אם המאכל הפרווה היבש נאפה יחד עם מאכל חלבי/בשרי יבש ושניהם מגולים, אסור לאכול עם המין הנגדי משום שנאסר משום ריחא.
 4. אם במקרה הנ"ל אחד היה מכוסה, הפרווה או המאכל השני, מותר לכתחילה לאכול את הפרווה עם המין הנגדי.                                                            

 

בכל המקרים, עדיף לא לאפות ולצלות לכתחילה מאכלי פרווה בו זמנית עם מאכל חלבי/בשרי.

בברכה

שורלה

   

הרחבה

מהגמרא בחולין (קיא:) אנו למדים עקרון בסיסי וחשוב לעניין מאכל פרווה שבולע טעם בשרי /חלבי:

"דגים שעלו בקערה רב אמר: אסור לאכלן בכותח. ושמואל אמר: מותר לאכלן בכותח.

רב אמר: אסור, נותן טעם הוא. ושמואל אמר: מותר, נותן טעם בר נותן טעם הוא.

אמר חזקיה משום אביי: הלכתא – דגים שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח"

עלינו לברר את פרטי המקרה בו דנה הגמרא: האם מדובר בדגים, שבושלו בסיר בשרי ועתה רוצים לאכול עם כותח, מאכל חלבי? או שמא הכוונה שהדגים לא בושלו בסיר בשרי אלא הונחו, רותחים, בקערה בשרית צוננת ועתה רוצים לאכול אותם עם מאכל חלבי?  

להבנה השונה של פרטי המקרה בגמרא, תהיינה השלכות הלכתיות שונות: רבים מהראשונים (רמב"ם, רשב"א, ר"ן ועוד) מבינים שהגמרא דנה בדגים שבושלו בסיר בשרי בן יומו ושהם בלעו את טעם הבשר שהיה בסיר. זו הסיבה שרב אוסר ('נותן טעם הוא'). להבנתו של שמואל, הדגים לא בלעו את טעם הבשר באופן ישיר אלא טעם הבשר נבלע בסיר ועתה הסיר פולט בחזרה טעם חלש יותר לדגים המתבשלים. נותן טעם – הבשר נתן טעם בסיר – בר נותן טעם – והסיר נתן את הטעם בחזרה בדגים (נ"ט בר נ"ט) .

לפיכך, היות ונפסקה הלכה כשמואל בגמרא הרי שמותר לכתחילה לאכול עם חלב מאכל פרווה שבושל בכלי בשרי בן יומו.

הרמב"ם (מאכלות אסורות ט כג) פוסק: קערה שאכלו בה בשר ובישלו בה דגים אותן הדגים מותר לאוכלן בכותח.

וכן השו"ע (יו"ד צה): דגים שנתבשלו או שניצלו בקדירה של בשר רחוצה יפה, שאין שום שומן דבוק בה, מותר לאוכלה בכותח, משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם.

עד כאן להבנת הראשונים שהגמרא דנה בדגים שבושלו בסיר של בשר. 

הריב"ן שדבריו מובאים בתוס' (ד"ה הלכתא בגמרא שם) מבאר את הגמרא באופן אחר: "בשם רש"י, פירש ריב"ן חתנו, דווקא עלו – שרו (הותרו) אבל נתבשלו – אסור." דהיינו: הריב"ן מבאר שהשימוש של הגמרא במונח 'עלו' בא ללמדנו שהדגים לא התבשלו כלל בקערה הבשרית אלא רק הונחו שם, רותחים. וזה מה שהתיר שמואל, ולא בישול.

את דעתו של הריב"ן מביא הרמ"א בהגהתו לשו"ע הנ"ל: "ויש מחמירין בצלייה ובישול לאסור נותן טעם בר נותן טעם. והמנהג לאסור לכתחילה.." (רמ"א יו"ד צה ב)

לפיכך, הפסק לאשכנזים הוא 1) שאין לאכול מאכל פרווה שבושל בסיר בן יומו חלבי/בשרי עם ההיפך. 

2) מותר לאכול את מאכל הפרווה שבושל בסיר בשרי בן יומו בצלחת חלבית, גם אם הוא חם וכן נהגו (רמ"א שם) שהרי זה היה היתרו של שמואל בגמרא. הט"ז (ס"ק ד) מוסיף את חומרתו של הרש"ל שאין לעשות כן, משום שאין לגרום נ"ט בר נ"ט לכתחילה (וכן בסמ"ק הגהות מצוה קצח) אך מסכם "והסומך על רמ"א להקל בזה לא הפסיד". 

3) הרמ"א מוסיף שבדיעבד אם ערבבו את המאכל הפרווה שבושל בסיר בשרי, עם חלב  – מותר לאכול.

4) בסיר שאינו בן יומו יש טעם פגום, חלש יותר, של הבשר והרמ"א מתיר לכתחילה לאכול מאכל פרווה שבושל בסיר שאינו בן יומו יחד עם חלב. 

 

לגבי תנור, אנו למדים מהמשנה הדנה בדיני טומאה וטהרה שזיעת המרחץ, כמרחץ. דהיינו: האדים העולים מהמרחץ דינם כמרחץ עצמו, או בלשון המשנה (מכשירין ב ב) "מרחץ טמאה זיעתה טמאה". 

הטור (יו"ד צב) מביא את אביו הרא"ש לאסור אדים העולים מתבשיל במחבת חלבי המתבשל תחת קדירה בשרית "מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדרה של בשר הזיעה עולה ונבלע בקדרה ואוסרתה", והשו"ע פוסק כך להלכה (יו"ד צב ח). 

הרמ"א בהגהתו מבאר שמדובר במחבת מגולה שהאדים עולים ממנה בחופשיות וגם שקדירת הבשר שמעל מתחממת כדי יד סולדת באזור שאליו מגיעים האדים, מחום האדים. הרמ"א פוסק: "שאם אין היד סולדת בזיעה הכל שרי …אם המחבת מכוסה הכל שרי".

הגר"מ פינשטיין (אג"מ יו"ד א מ) מסיק שהיות ודין זיעה נלמד מהמשנה על מרחץ ושם גם הזיעה על הכתלים טמאה, הרי שגם בתנור, הכתלים (הדפנות) מקבלים את דין המאכל מזיעתו ולכן "אין להתיר לבשל תבשיל בשר ותבשיל חלב מגולין אף בזה אחר זה". אך יש מאכלים יבשים שאינם מעלים זיעה ובזה יש להתיר בזה אחר זה.  

מאכלים יבשים הנאפים בתנור מעלים ריחא, ריח בלשון הגמרא, גם אם אינם מעלים אדים. מחלוקת בסוגיות הגמרא (פסחים עו: ועבודה זרה סו:) הביאה את ר"ת לפסוק כי "ריחא מילתא היא אפילו בדיעבד". דהיינו: יש ממשות בריח גם בלי אדים ולכן פוסקים השו"ע והרמ"א (יו"ד קח א) שאם אחד התבשילים היבשים מכוסה – מותר לכתחילה אך אם שניהם מגולים, השו"ע מתיר בדיעבד אך הרמ"א מתיר בדיעבד רק בהפסד מרובה.

 

האם מותר להתרחץ ביום טוב

בכל חג מחדש, ובעיקר שרוב החגים חלים בימים חמים, אנחנו פותחים שוב את הדיון לגבי מקלחת. אמא שלי זוכרת שבבית הוריה בחו"ל לא נהגו להתקלח בשבתות ובחגים, אבל מצד שני גם באמצע השבוע לא התקלחו בכל יום. אני ממש אשמח לדעת אם יש בזה הלכה מסודרת. תודה

תשובה

שלום מיכל, את מעלה שאלה חשובה, שקשורה לנורמות החברתיות המקובלות בציבור, ושנקבעת גם על פי השאלה מהן דרכי ההתנהגות הרווחות. לשאלת המקלחת בימינו ישנו בסיס רחב להיתר, בעקבות השתנות נורמות ההתנהגות. בעקבות כך, אומר קודם בקצרה שמותר לאדם להתרחץ  ביום טוב.

וכעת אסביר את דבריי בהרחבה –

יום טוב מהווה מעין מצב ביניים בו אנו נוהגים איסור מלאכה בדומה לשבת, אך גם מותרים במלאכות שונות כביום חול: כָּל־מְלָאכָה֙ לֹא־יֵעָשֶׂ֣ה בָהֶ֔ם, אַ֚ךְ אֲשֶׁ֣ר יֵאָכֵ֣ל לְכָל־נֶ֔פֶשׁ ה֥וּא לְבַדּ֖וֹ יֵעָשֶׂ֥ה לָכֶֽם (שמות יב, טז). אמנם התורה הגדירה את היתר המלאכה לצורך אוכל נפש בלבד, אך חז"ל הרחיבו את ההיתר לצרכים נוספים מלבד אכילה.

למדנו מן הפסוק, שכל מלאכה הנדרשת לצורך אוכל נפש ביו"ט, מותרת, ובתוך כך גם הבערת אש. לשיטת בית הלל (במס' ביצה י"ב, ע"ב), מתוך שהותרה הבערה לצורך – הותרה נמי שלא לצורך. כלומר, מותר להבעיר אש גם שלא לצורך בישול. 

הגמ' (כתובות דף ז, ע"א) מביאה דיון בגדרי המלאכות המותרות ביו"ט, ומעלה את השאלה האם מותר לעשות מוגמר (שריפת בשמים לשם ריח נעים) ביום טוב, על פי הכלל שהבאנו. לכאורה, זוהי מלאכה מותרת ביו"ט אף שאין זה לצורך אוכל נפש, אולם מתוך התבססות על הפסוק: "אך אשר יאכל לכל נפש", למדו, שהיתר המלאכה מסוייג רק לדבר השווה לכל נפש. זאת אומרת, שצורך ייחודי לאנשים מועטים, אסור, ומכיוון שהמוגמר אינו מהנה את כל בני האדם, ואינו רווח אצל כולם, הוא אסור ביו"ט, וכן נפסק בשו"ע (או"ח, סימן תקי"א, סעיף ד'). מכאן מובן הכלל, שמידת היותם של מנהגים רווחים ומקובלים בציבור תגדיר את ההיתר או האיסור לעשיה ביום טוב. 

כיוון חשיבה אחר בנושא שהעלית, נעשה מתוך השוואה לדיני הרחצה בשבת, ולא במסגרת המלאכות המותרות ביום טוב. זאת משום שמדובר במעשה ייחודי, שנאסר בנסיבות היסטוריות, ויתכן שיש כאן היקש בין שבת ובין מועד.

בעניין הרחצה בשבת, הדבר נאסר מסיבות שונות, כגון: גזירת הבלנים, שמא יחממו מים בשבת (שבת, מ' ע"א), ומתוך כך נאסרה אפילו רחצת איבר איבר (אם רוחץ את רוב הגוף) במים שחוממו מערב שבת, (שו"ע, או"ח סי' שכ"ו, סעיף א'), סחיטת השיער, טלטול המגבת (ביצה, י"ז, ע"ב), טפטוף מים מחוץ לארבע אמות, (שבת מ', ע"ב) ועוד. בימינו נהוג להתרחץ בבתים ולא בבתי המרחץ, מה שמייתר את רוב החששות הללו (ראי למשל רש"י שבת לט, ע"ב ד"ה: בכלי), אך נאסרה רחצה במים שחוממו בדוד חשמלי, משום בישול המים שבדוד, וכן בישול הקרים הנכנסים לתוך הדוד (אלא אם כן המים חוממו לפני כניסת השבת, וכעת הם בטמפרטורה נמוכה, כך שאין בכוחם לבשל), ורבים מתירים רחצה בשבת במים שחוממו ע"י דוד שמש (ראי תשובתי בעניין). 

יתר על כן, כבר השו"ע (או"ח, סי' ש"ז, ס' ה') מתיר למי שמצטער, לרחוץ בשבת, ולבקש לצורך כך מגוי לבצע עבורו איסורי שבות, ורעק"א (שם אות ג) כתב: משמע דמצטער מותר לרחוץ אפילו [כל] גופו בחמין שהוחמו מערב שבת, וקיל יותר משאר שבותים, כיוון שהוא [אסור] רק מכח גזרה [הבלנים]. וכך נפסק גם בביאור הלכה. כיום מתירים רוב הפוסקים לרחוץ בשבת במים שחוממו מערב שבת, או בדוד שמש (כגון רעק"א ובה"ל לסימן שכו ס"א, שש"כ, פרק י"ד ס"א מתיר לרגילים להתרחץ בכל יום, או לחולים, פניני הלכה שבת א פרק יד, אות ח).

לגבי יו"ט, יש מי שנקט בכיוון של מלאכת יום טוב, ויש מי שהישווה לרחצה בשבת. השו"ע הביא את דין הגמ' (סימן תקי"א, ס' א-ב) שמותר לעשות ביו"ט מדורה כדי להתחמם כנגדה, וכן לחמם מים לצורך רחיצת פנים, ידיים ורגליים, אך לא לרחיצת כל הגוף, ואפילו אם אין רוחצים את כולו בבת אחת, אולם השו"ע לא נימק מדוע כתב כן. הרמ"א הביא טעם לשיטתו, מכיוון שזה נהוג אצל מפונקים ומעונגים בלבד, וכוונתו, שאינו שווה לכל נפש (על פי שבת מ' ע"א). כך סוברים גם התוס', הר"ן והמאירי (ביצה כ"א, ע"ב), מרדכי (ביצה פרק יום טוב רמז תרפ), החינוך (מצוה רצח סעיף ה), ערוה"ש (או"ח סי' תקיא ס"ב), שולחן ערוך הרב (אורח חיים סימן תקיא סעיף א), משנה ברורה (שם סק"י) וחיי אדם (חלק ב-ג כלל צה סעיף י) יוצא מכך שהמחמם מים לצורך רחצת כל הגוף ביו"ט, עובר על לאו דאוריתא. לעומת זאת דעת הגאונים, הרי"ף (ביצה יא ע"א), הרמב"ם (הל' יום טוב, פרק א', הט"ז), וסמ"ג (לאוין סימן עה) – שאין בזה איסור דאוריתא, אלא בדומה לשבת, נאסר רק משום גזירת המרחצאות, כלומר, הרחצה עצמה מותרת כאכילה ושתיה, אך בשבת היא נאסרה כדי להימנע מחימום מים האסור בשבת, ובה בלבד. 

ראינו אם כן, שני כיווני היתר: האחד – מתוך שהותרה הבערה לצורך אוכל נפש, הותרה גם שלא לצורך אוכל, ובלבד שתהיה דבר השווה לכל נפש, וכאן יש לשאול, האם רובנו נוהגים להתרחץ בכל יום, והשני – כל צרכי הגוף והנאותיו נחשבים כאוכל נפש. מכיוון שכך, מותר לחמם מים לצורך רחצה ביום טוב, וממילא גזירת הבלנים אינה מועתקת משבת ליו"ט. 

לכן, נראה שבימינו יש להתיר רחצה בימים טובים, שכן גזירת הבלנים אינה חלה על רחצה בבית פרטי, ומשום היותה שווה לכל נפש, ולא שייכת למפונקים בלבד. בזמננו תנאי ההיגיינה השתפרו ביותר, וכולם נחשבים כאיסטניסטים ביחס לקריטריונים המקובלים בגמרא ובפוסקים (בעיקר באירופה הקרה), ופוק חזי מאי עמא דבר, אנו מתקלחים בכל יום, ואדם המזיע חש חוסר נוחות רבה, עד כדי פגיעה בעונג החג. מכיוון שכך, הרחצה נחשבת כמעשה יומיומי, בחול ובחג, ולכן מותרת. מבין פוסקי דורנו, הובא בשמירת שבת כהלכתה, בשם הרב ש"ז אויירבך (פרק יד סעיפים ג, ז, ובהערה יג שם), כי מים שהתחממו בדוד שמש דינם כמים שהוחמו בערב יום טוב, ולכן מותר לשיטת השו"ע לרחוץ בהם את כל הגוף ביום טוב, מעבר לכך, מעלה הכותב שאלה (שם בהערה כא) מדוע בימינו אסור עדיין לרחוץ את כל הגוף, הרי זה שווה לכל נפש, ולכל אדם ישנה בביתו מקלחת (אמנם הוא אינו משיב על תהיה זו). לגבי מים שחוממו ביו"ט באמצעות דוד-שמש או דוד-חשמלי עם שעון-שבת שהופעל לפני החג, מתיר הר"ע יוסף (חזון עובדיה, שבת, ח"ו עמ' פז, וילקוט יוסף שבת ד סימן שכו), וכך גם נפסק להיתר בפניני הלכה (מועדים פרק ה סעיף י).

בסיום הדברים אעיר, שיש להיזהר מסחיטת השיער והמגבת, ולהימנע משימוש בספוג בשל סחיטתו. כמו כן יש להשתמש בסבון נוזלי, לאוסרים סבון מוצק בשבת (מדין ממרח או נולד).

 

הרחבה:

חשוב לציין שהרי"ף וכן הרמב"ם, וככל הנראה אף השו"ע (או"ח, סי' תקי"א, סעיפים א'-ב') אינם מתייחסים כלל לקריטריון של "דבר השווה לכל נפש", ובנושא הרחצה כתב רמב"ם: רחיצה וסיכה הרי הן בכלל אכילה ושתיה. ומכאן הוא מתיר לחמם מים לרחיצת פניו, ידיו ורגליו, אולם ברחצת כל הגוף- מקיש הרמב"ם משבת ליו"ט, ואוסר בשל הגזירה. (ואת המוגמר שאסרה הגמ', הוא אוסר משום איסור מכבה). לגבי מים שהוחמו מערב יום טוב- מתיר השו"ע לרחוץ כל גופו, ואילו הרמ"א אוסר כמו בשבת. 

המשנ"ב דן בהבערת אש שלא לשם בישול, והביא את פירוש הרמב"ם להיתר- שגם כל דבר הגורם הנאת הגוף, נכלל בהגדרת אוכל נפש, (אך הוסיף את התנאי שיהיה שווה לכל נפש). וזו הסיבה להתיר לעשות מדורה או להדליק תנור כדי להתחמם. גם הרשב"א והר"ן (שבת לט ע"ב) כתבו שכל צרכי הגוף, מותרים ביו"ט אף ללא ההיתר של "מתוך שהותרה הבערה לצורך אוכל נפש, הותרה גם שלא לצורך", וכן כתב המג"א בסי' תק"א, סק"ג. גם הה"א שהובאה בגמ' להתיר את המוגמר, מוכיחה למעשה שהגדרת "אוכל נפש" כוללת גם הנאת הנפש, אלא ש'אוכל' ממש, מותר בהכנה גם כאשר אינו שווה לכל נפש, ואילו הנאות הגוף מותרות רק בדבר הרווח בשימוש. 

עידית

האם מותר לגעת באישה גויה דרך חיבה?

שלום לכב' הרבניות,

יש לי שאלה שמטרידה אותי מבחינה למדנית יותר מבחינה מעשית בעניין איסור נגיעה בגויה. כלומר, מבחינה מעשית אין לי שום עניין שיהיה מותרת הנגיעה בגויה, אבל אני רוצה לדעת את האמת ההלכתית (למרות שאולי יהיה בגדר "הלכה ואין מורים כן" או "מותר אבל אסור לומר כן בפני עם הארץ"). הרקע לשאלה הוא מקרה שבא לאחי השבוע, בחור חוזר בתשובה שאמר לאחי שהוא רוצה לקיים רק את ההלכה מעיקר הדין בלי חומרות ולכן רוצה לדעת האם מעיקר הדין מותר לנגוע בגויה בדרך חיבה. אח שלי, שהוא תלמיד חכם למדן, חיפש בהלכה ולא מצא שום מקור ממשי לאסור באמת מעיקר הדין כדלהלן:

לכאורה לפי מה שמבואר במקורות איסור נגיעה (חיבוק ונישוק) הוא רק עם העריות (יש אומרים מדאורייתא ויש אומרים מדרבנן), אבל גויה וכן פנויה יהודיה טהורה לא מוגדרות כעריות. מאידך גיסא, באשר לגויה מבואר במקורות שיש רק איסור חתנות מדאורייתא ואיסור ביאה וייחוד מדרבנן, אבל לא נאמר בשום מקום איסור נגיעה (חיבוק ונישוק).

לכן השאלה שלי האם מבחינה הלכתית פורמלית טהורה (בלי השקפה ומוסר וכו') האם יש איסור הלכתי של חיבוק ונישוק עם גויה? והאם יש חילוק בין גבר לאשה בעניין זה? אני יודע שזה מוזר אם המסקנה לפי המקורות תהיה שהדבר מותר, אבל אני רוצה לדעת את האמת ההלכתית הפורמלית והטהורה, למרות שמבחינות אחרות אני מבין שבפועל יש לאסור למעשה.

יש כמה אתרים באינטרנט שאפשר לשאול, אבל אחי אמר לי שרק את האתר שלכם הוא ראה שמשיבים ביסודיות ובמקורות מבוססים היטב, והוא כבר שאל אותכן שאלה אחרת ורק אתן השבתן לו ביסודיות נפלאה ורצינית. לכן אני רק שואל אותכן.

בתודה גדולה מראש ובברכת שיפוצו מעיינות שלכן חוצה להאיר את כולנו!

 

תשובה:

שלום לך,

בפתח דברי אני חייבת להביע את הסתייגותי מן הבקשה ללמוד את ההלכה מבחינה "פורמלית טהורה, מעיקר הדין ללא חומרות". מדבריך ניכר כי אתה יודע הלכה, ואף אחיך הוא למדן, מכאן שבטרם נברר את הדברים, עצתי הטובה היא להסביר לחבר המתקרב לחיי תורה ומצוות, כי איננו קראים, ותורתנו מורכבת מתורה שבכתב ומתורה שבע"פ, שאין להפרידן זו מזו, "כי אומתנו איננה אומה כי אם בתורותיה" (רס"ג אמונות ודעות מאמר ג). לימוד תורה אינו לימוד תיאורטי אקדמי, אלא ללמוד על מנת לקיים, הרי לא תמליץ לו לאכול עוף בחלב, בהיות רוב הפוסקים סבורים שזו גזירה מדרבנן. לעצם שאלתך, אם הבנתי נכון, שאלתך נוגעת בשני מצבים: נגיעה של יהודי בגוי גבר, ונגיעה של חיבה בגויה. לגבי הגבר אין בעיה, ולא כל כך הבנתי מה שאלתך בזה, הרי ודאי שמותר. לגבי נגיעה באשה גויה בדרך של חיבה, מדובר בכמה איסורים:

אפתח את דבריי באיסור נישואין לגויה, ומשם נגיע ב"ה גם לאיסור נגיעה. במספר מקומות התורה מזהירה מפני נישואי תערובת: וְלֹ֥א תִתְחַתֵּ֖ן בָּ֑ם בִּתְּךָ֙ לֹא־תִתֵּ֣ן לִבְנ֔וֹ וּבִתּ֖וֹ לֹא־תִקַּ֥ח לִבְנֶֽךָ (דברים ז,ג), וכן במקומות נוספים (שמות לד, טו-טז, במדבר כה, א-ב). איסור זה חמור, בשל פגיעתו בשורש קיומנו כאומה וכיחידים, והוא נובע משני טעמים: מחשש ההיגררות לעבודה זרה וכן מהחיוב לשמור על קדושת ישראל (עבודה זרה לו, ע"ב). להלכה נפסק: ישראל שבעל עובדת כוכבים, דרך אישות, או ישראלית שנבעלה לעובד כוכבים דרך אישות, הרי אלו לוקין מן התורה (רמב"ם איסורי ביאה פרק יב הלכה א, שולחן ערוך אבן העזר סימן טז סעיף א). כמובן שאין בזה אמירה ערכית כלפי אומות העולם, או חלילה גזענות, מדובר בהמשכיותו של עם ישראל, ושמירת ייחודו הדתי והלאומי.

בשל חומרתו של איסור הנישואין נגזרו ממנו כמה איסורים נוספים, שנועדו למניעת קירבה וחתנות, למשל אכילת פת נכרי, בישולי נכרים, סתם יינם, עירוב חצרות בחצר משותפת ועוד. (ראה שבת יז, ע"ב ועבודה זרה לו, ע"ב). אמנם מדובר בגזירות חכמים, אך יש מן הראשונים, הרואים בפסוקים שציינו, אסמכתא לדברי חז"ל (תורת הבית הקצר לרשב"א בית ג שער ז, איסור והיתר הארוך שער מג, סימן א ועוד).

מלבד הנישואין, גם בעילת גויה נאסרה, אם בצינעא ואם בפרהסיא (עבודה זרה דף לו ע"ב), ככל שאר העריות (ראה סוטה דף ג, ע"ב), ומדובר בייהרג ואל יעבור (שו"ע יורה דעה סימן קנז סעיף א), וזאת גם כאשר מדובר בהנאת עצמו, ולא באונס מצד גויים (רמב"ן מלחמות ה' סנהדרין יח, ע"א, שו"ע אבן העזר סימן טז, סעיף ב), למשל, כאשר מדובר בסכנת חיים, ישנו איסור להתרפא בדרך של עריות (פסחים דף כה, ע"א-ע"ב, רמב"ם יסודי התורה פרק ה הלכה ו), ומדובר אף בקירבה בלבד, ללא בעילה (סנהדרין דף עה, ע"א, חכמת אדם שער איסור והיתר כלל פח, שם כותב במפורש שהגויה היא כשאר הנשים הכלולות באיסור זה, שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קעד אף באיסורי דרבנן), וישנה חובה במקרה כזה למסור עצמו למיתה . 

חשוב להדגיש, כי למרות שהגויה אינה נכללת ברשימת העריות, פוסקים רבים מחשיבים אותה ככזו, ואף חמור מכך. ראה למשל בנימוקי יוסף: נכרית דאנסה ליה לישראל לבא עליה יהרג ואל יעבור שזו ודאי בכלל עריות חמורות היא דהא זימנין דחייב מיתה כגון בפרהסיא וכמעשה שהיה דקנאין פוגעין בו ואם לא פגעו בו קנאין חייב כרת הלכך אפילו בצנעא דליכא כרת יהרג ואל יעבור מדין אבזרהא דהא אשה זו פעמים שהיא ערוה גמורה וחייב עליה כרת הלכך נקיטינן דשלשה עבירות חמורות יהרג ואל יעבור לעולם ואפילו בצנעא ואפילו שלא בשעת הגזרה ואפילו הנאת עצמן (נימוקי יוסף מסכת סנהדרין דף יח עמוד א).

אמנם עבירה בפרהסיא חמורה יותר מאשר בצינעא, בדומה לבעילה דרך נישואין (רמב"ם איסורי ביאה פרק יב הלכה ד, חלקת מחוקק סימן טז, סעיף ה). המשנה קובעת, כי הבועל ארמית – קנאים פוגעים בו (כפנחס בן אלעזר הכהן), והשולחן ערוך מביא זאת להלכה (וברמ"א חושן משפט סימן תכה, סעיף ד). כאשר לא פגעו בו, ענשו מלקות בבית דין מדרבנן (כפי שמובא בברכות נח ע"א), וכאשר לא הלקוהו בבית דין, ענשו כרת (רמב"ם לעיל הלכה ו, שו"ע אבן העזר סי' טז ס"ב). ולמרות שכתב הרמב"ם כי יחסים בדרך זנות נאסרו מדברי סופרים (שם הלכה ב), עם כל זאת הוא מתאר קשר זה במילים קשות, שאינן מופיעות ביתר העריות: עון זה אף על פי שאין בו מיתת ב"ד אל יהי קל בעיניך, אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו שהבן מן הערוה בנו הוא לכל דבר ובכלל ישראל נחשב אף על פי שהוא ממזר והבן מן הכותית אינו בנו שנאמר כי יסיר את בנך מאחרי מסיר אותו מלהיות אחרי י"י. ודבר זה גורם להדבק בעכו"ם שהבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם ולשוב מאחרי י"י ולמעול בו (שם הלכות ז-ח). בנקודה זו יש לסייג, כי חלק מן הפוסקים מסופקים במצב של פיקוח נפש, האם יש ליהרג ולא לעבור על איסורי עריות מדרבנן, או מדאוריתא שאינם כריתות, אלא חייבי לאווין (גליון מהרש"א יורה דעה סימן קנז סק"ה, ש"ך שם סק"י, רעק"א שם).

בהמשך הסוגיא לעיל (עבודה זרה לו ע"ב) נאמר, שאף על ייחוד עם נכרית נגזר איסור, וישנו חיוב למסירת נפש על כל מגע של חיבה עם עריות, כולל בנכרית משום "לא תקרבו לגלות ערוה", ואמנם לפוסקים רבים, נגיעה של חיבה באיסורי עריות הינו איסור מדרבנן (למשל בהשגות הרמב"ן לספר המצוות לא תעשה שנג), למעט הרמב"ם שפסק שיש בזה איסור מדאוריתא, שנאמר: לא תקרבו לגלות ערוה (הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכה א). ונשאלת השאלה ביחס לדעת הרמב"ם על איסורי קריבה בין יהודי לגויה, האם גם הם כשאר העריות שנאסרו מדאוריתא? לכאורה אין במגע כזה משום איסור תורה, וזאת בשונה משאר העריות בדעת הרמב"ם (שו"ת משפטים ישרים חלק א סימן שצח), אך מאידך גיסא הרמב"ם עצמו כתב (הלכה ו) שהבא על הגויה ענשו כרת. 

גם בקרב חלק מן האחרונים, בכל קירבה מדובר באיסור מוחלט, אף ללא בעילה, למשל בדברי החפץ חיים: מה שכתבנו דמחוייב למסור נפשו על העריות לאו דוקא על הבעילה לבד אלא אפילו על חיבוק ונישוק של כל העריות או נכרית או נדה אפ"ה הדין דיהרג ואל יעבור דכל דבר שהוא אסור משום ע"ז וג"ע וש"ד אפילו אין בו מיתה אלא לאו בעלמא מחוייב למסור עצמו למיתה ובכל זה הוא עובר בלאו דלא תקרבו לגלות ערוה שדברים אלו מביא לידי גילוי ערוה, ומזה ימלאו רתת ופחד הפושעים בנפשותם ומזנים עם נרות ועריות ונכריות ועוברים ברצון נפשם על עבירה חמורה כזה שהדין דצריך ליהרג ולא לעבור אפילו אם רוצים לאונסו. וגם חייב כרת על איסור זה אפילו אם הזונה היא פנויה […] (חפץ חיים נדחי ישראל פרק יט אות ב).

גם במקומות נוספים מגע עם גויה שווה בדינו לכל מגע של איסור כגון אשת איש או נידה (ש"ך יורה דעה סימן קצה סק"כ), בשל הגדרתו כאביזריהו דגילוי עריות, והסכנה הטמונה בו להיסחף לבעילה ממש. הדברים הובאו גם בדברי החכמת אדם: וכן מי שלבו העלה טינא וחולה בחולת אהבה וחשק באשת איש או אפילו פנויה והיא נדה או גויה אף על פי שהוא מסוכן למות מוטב שימות ואפילו לספר עמה כדי לרוות תאוותו מוטב שימות ואל יספר עמה דכל דבר שהוא אסור משום עבודה זרה או גילוי עריות או שפיכות דמים אפילו אין בו מיתה אלא לאו בעלמא חייב למסור עצמו למיתה ובכל זה עובר בלאו דלא תקרבו לגלות ערוה (ויקרא י"ח, ו') שדברים אלו הוא מביא לגלות ערוה (סימן קנ"ז סעיף א' ובש"ך סעיף א' ובש"ך ס"ק י') (חכמת אדם שער איסור והיתר כלל פח).

לכל האמור לעיל יש להוסיף את איסור התורה: וְלֹֽא־תָת֜וּרוּ אַחֲרֵ֤י לְבַבְכֶם֙ וְאַחֲרֵ֣י עֵֽינֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־אַתֶּ֥ם זֹנִ֖ים אַחֲרֵיהֶֽם (במדבר פרק טו פסוק לט), ומפורש בירושלמי (ברכות פ"א ה"ה): ליבא ועינא תרין סרסורין דחטאה, כלומר – העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות (רש"י שם). מכאן למדו כי יש להתרחק מקרבה לנשים, ואף פנויות, ואף לא להתבונן בהן בדרך הנאה (ערוך השולחן אבן העזר סימן כא סעיף א), ויותר מכך, באיסור "לא תתורו" ישנו צד עבירה בהרהור בלבד, "אסור מן התורה להרהר באשה אפילו בפנויה. וחמור הרהור בפנויה ממגעה, שעל ההרהור עובר בלאו מן התורה שנאמר [דברים כג, י] ונשמרת מכל דבר רע, ופירשו רבותינו ז"ל [ע"ז כ ע"ב] שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה" (לבוש אבן העזר סימן כא סעיף א). ומחדד הבית שמואל (סימן כא סעיף ב), כי אף האוסרים התבוננות בפנויה רק מדרבנן, פוסקים כי הרהור בה אסור מן התורה.

מלבד מה שכתבנו, תוכל להוסיף עיון במס' עירובין יט ע"א, גם בזוהר במקומות רבים (בין היתר, פרשת שמות ג, ב, ופרשת ואתחנן רסו א), שם נכתבה חומרת המעשה, כמי שמרחיק מעליו את השכינה ומשקר בברית הקודש: "ולמדנו שאין קנאה לפני הקדוש ברוך הוא זולת קנאת הברית, שהוא ברית של השם הקדוש וסוד האמונה. מה כתוב, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, מיד, ויחר אף ה' בישראל", וכן בדברי האר"י (שער רוח הקודש דף יד ע"א תיקון כ).

מכל האמור עולה, כי אין שום היתר למגע כלשהו של חיבה בין יהודי ובין גויה, קל וחומר מאכילת פת נכרי, שנאסרה. המעשה חמור, והשלכותיו קשות, גם אם לא נכתבו בתורה כאיסור מפורש.

בסיכום דבריי, אני מאחלת לך ולאחיך, שתזכו לברר הלכה באופן מדויק, וגם לחברך אני מאחלת ברכה והצלחה בדרכו החדשה, ומצרפת את המלצתי לעלות לארץ ישראל, ללמוד מתורתה, ובע"ה לא להתמודד עם שאלות קשות מעין זו.

עידית

קשה לי עם כל העניין של קול אישה

שלום,
כבר המון זמן שממש ממש מפריע לי העניין של קול אישה.

קודם כל, כי אני שרה מאז שאני זוכרת את עצמי, זה חלק בלתי נפרד מחיי, זה אחת התשוקות הכי גדולות שלי וזה גם המתנה שה' נתן לי. החלום הכי גדול שלי הוא לגדול להיות מוזיקאית ולהופיע מול כולם. כלומר גם גברים וזה נשים. אז כמובן שהעניין של קול אישה קצת מקשה עלי…
שנית לכל, ממש קשה לי עם העקרון שעומד מאחורי הפסיקה (לפי מה שאני הבנתי מלימוד הנושא). קשה לי עם הקביעה שקול של אישה- גם הקול הכי תמים שיש, של האישה הצנועה ביותר- יגרום למחשבות לא ראויות במוחם של גברים. זה בעיני הופך את הנשים לחפצי מין שכל דבר קטן שהן עושות מעורר את יצרם של הגברים ואת הגברים לחיות מיניות חסרות מעצורים שכל דבר קטן מעורר אותם. קשה לי להאמין בזה, אם הייתי מאמינה בזה אני מניחה שהעולם היה מפחיד בהרבה…
אשמח ממש לתשובה כי אני מרגישה שזה לא משהו שאני עומדת בו, ואני לא רוצה להצטרך להכריע בין קיום ההלכה למימוש העצמי שלי. תודה רבה!

 

התשובה: 

שלום לך.

יישר כוחך על הפניה לקבלת מענה הלכתי בתחום שכל כך משמעותי עבורך, אני מעריכה את כנות דברייך. אך יחד עם זאת אני חורגת ממנהגי במענה על שאלות, כי יש בי צורך לשתף אותך, בתחושה שעלתה בי למקרא דברייך. תוך כדי קריאת שאלתך, הבנתי את מצוקתך ואף הזדהיתי עם הקושי (אף על פי, שאיני זמרת). בראשי החלו לעלות סוגיות ופסקי הלכה, מדרשים ופסוקים, אבל – עם ההתקדמות בקריאה הרגשתי שיש פה עניין נוסף, שהוא יותר רחב מנושא "קול אישה" וכן יותר חשוב, ואני מתכוונת ליחס הכללי שלך להלכה. 

לכן, ברשותך, אפתח בהתיחסות למשפט האחרון שכתבת לפני שאגע בשאלה שלשמה פנית ("ואני לא רוצה להצטרך להכריע בין קיום ההלכה למימוש העצמי שלי"). כאנשים בוגרים האחראים למעשינו, בחרנו גם להיות עובדי ה'. במסגרת זו, אנו נדרשים לא פעם להכריע בין קיום ההלכה ובין המימוש העצמי של רצונותינו, חלומותינו ותשוקותינו, בצומת זה אנו אמורים להכריע לצד ההלכה (בהנחה כמובן, שהתייעצנו עם איש הלכה, המכיר את הנושא על כל צדדיו). המשפט האמור עורר בי חוסר נחת והתפרש על ידי כדרישה, או אף כתביעה ליישר את ההלכה לכיוון הצורך האישי שלך.

אבל המציאות הרבה יותר מורכבת. החיים מזמנים לנו דילמות שכאלה באופן מתמיד, ואכן אנו נדרשים לא אחת להכריע על מה מוותרים, וזה נכון לא רק מול עולם ההלכה, גם למשל בשמירת הבריאות אנו מתלבטים בין הטעים לעומת המזין, וכן בכל תחום בעולמנו – עונג לעומת איפוק, מחויבות לעומת נוחות ועוד. וזו, להבנתי, צריכה להיות עמדת הפתיחה שלך ושל כל שואל בבואו לשאול שאלה בהלכה.  בהחלט יתכן שזו גם תפיסתך, ושדבריך נבעו ממצוקה אישית ולא מסיבה אחרת. בכל זאת היה חשוב לי להתעכב בנקודה זו כדי להדגיש את העמדה שמתוכה נכתבת התשובה.

ולעצם שאלתך, הביטוי "קול באשה ערוה" מופיע במספר מקומות בגמרא, בתוך רשימה של איברים, שאין רגילים לראותם מגולים, ושיש בחשיפתם חוסר צניעות. רוב הפוסקים מפרשים את קול האשה האסור בשמיעה כקול זמר, ולא כביטוי כולל לכל דיבור שהוא, זאת משום שהשירה חושפת פן אישי ואינטימי בנפשנו, ומשתפת את המאזינים בעולמנו הפנימי – רגשות, חוויות ועוד.

הרצון להתיר שמיעת שירת נשים ע"י גברים מסתמך על השינוי שחל בחברה המערבית בכלל ובנורמות הצניעות בפרט, ובו החיכוך והקשר בין המינים נעשה באופן שגרתי ויומיומי. כתוצאה מכך ישנה התרגלות מסויימת לראיית נשים ושמיעת קולן, ולכן לדעת המתירים, אין בכך בכדי לעורר תאוות אסורות. עוד דרך להתיר מחלקת בין שירה פסולה, המעוררת יצרים, ובין שירה "כשרה" המבטאת ערכים נעלים, ונעשית בצניעות, כגון: במילות השיר ובסגנונו המוסיקאלי, בלבוש הזמרת, בתנועות גופה וכד'.

אך מן הצד השני, רבים מן הפוסקים אינם מחשיבים את השינוי החברתי כגורם המשפיע על שינוי בהלכה, אלא להיפך, כגורם הדורש הקפדה יתרה בשל גדרי הצניעות שנפרצו בחברה המערבית, ובתוכה גם אצלנו. לדברי האוסרים, דיני העריות לא השתנו, ואין לאפשר להרגל עברה לעקור את ההלכה ממקומה. 

לסיכום, כפי שראית, יש על מי לסמוך אם ברצונך לפתח קריירה של זמרת לקהל מעורב, בתנאים שהזכרנו, אולם יחד עם זאת יש לזכור, כי בימינו נפתחו כל כך הרבה אפשרויות לנשים המופיעות בפני נשים, ואף זמרות שלא באו מרקע של שמירת מצוות, קיבלו על עצמן לוותר על הקהל הגברי מתוך שמחה וסיפוק. גם את יכולה להגדיר את המימוש העצמי שלך בדרך אחרת, בדרך שתתאים להלכה ולא תכופף אותה. 

אני מאחלת הצלחה בשירה ובשמירת המצוות.

עידית

הרחבה:

הגמרא כללה בכמה מקומות (ברכות כד, ע"א, קידושין ע, ע"א, ירושלמי  חלה פ"ב, ה"א) שמיעת קול נשי ע"י גבר כאחד האמצעים המעוררים מבחינה יצרית. מכיוון שהאיסור חל על האיש, כשמדובר באשה שאינה אשתו או בתו, השמעת קול נתפסת כמעשה לא צנוע. הביטוי "קול באשה" אינו ברור לנו, אך הוא מתפרש בד"כ כקול שירה בלבד (ראי סוטה מח, ע"א, שולחן ערוך אבן העזר כא ס"א, רש"ל, מגן אברהם אורח חיים עה, סק"ו). אמנם חלק מן הפוסקים אוסרים שמיעת כל קול, אשר יש בו "קירוב דעת", כגון: שאילת שלום (רשב"א ברכות כד ע"א, על פי הסוגיה בקידושין ע ע"א, המאירי ונמוקי יוסף על ברכות כד, אור זרוע א, קלג, בית שמואל אבן העזר סי' כא, ס"ד ועוד).

ישנן שתי דרכים לקריאת הסוגיה במס' ברכות: האחת מגבילה את שמיעת הזמר רק לזמן קריאת שמע ע"י האיש בדומה להתבוננות בטפח מגולה מגוף האשה (כך פסקו הראבי"ה (א, עו) ,הריטב"א, המרדכי (ברכות פ) בשם רב האי גאון, ספר יראים (שצב) בשם רב יהודאי גאון, ראבי"ה (א, עו) והגהות מימוניות הלכות ק"ש ג, ס), והשניה אוסרת כל התבוננות באשה מתוך מטרה של הנאה מן המראה, ומתוך כך גם כל שמיעה של שירת נשים, זאת מחמת צניעות וללא קשר לקריאת שמע (כך פסקו הרמב"ם איסורי ביאה פכ"א, ה"ב, אור זרוע חלק א, סי' קלג, רשב"א, רא"ש לברכות ג, לז, רא"ה לברכות כד ע"א, סמ"ג ל"ת קכו, סמ"ק פג). השו"ע פוסק במקום אחד כרמב"ם (אבן העזר סי' כא ס"א), ואוסר כל הנאה מנשים, מראה, ריח וקול שירתן, אך במקום אחר (אורח חיים סי' עה, ס"ג) אוסר שמיעת קול זמר נשים בזמן קריאת שמע ואמירת דברים שבקדושה, מה שמאפשר הבנה שבזמן אחר זה מותר (כך נכתב במשנה ברורה סי' עה סקי"ז, למעט אשת איש, כל העריות, אשה נידה ואשה נכריה).

בעל שרידי אש (חלק א סימן עז) התיר שמיעת זמר אשה כאשר אין בכוונת השומע ליהנות מקולה (מה שמעלה תהיה האם בהאזנה לשירת זמרת בהופעה חיה, מתמלא תנאי זה), וכן הקל בשירה של שירי קודש ע"י מספר נשים יחד, על פי הכלל (שנאמר לגבי שופר) 'תרי קלי לא משתמעי', כלומר הקולות נבלעים זה בזה ואינם מובחנים באופן ייחודי. אולם חשוב לציין, כי תשובתו נכתבה למצב מאד מסוים, בו נדרש ההיתר עבור בני נוער בחוץ לארץ, מתוך צורך בשמירת זהותם היהודית, ואכן יש מי שחולק על מסקנותיו (ציץ אליעזר חלק יד סימן ז, חלק ה סימן ב וחלק ז סימן כח, שבט הלוי י, כו, משנה הלכות יא, נג).

כיוון נוסף להיתר מבוסס על ההבחנה במס' קידושין פא, ע"ב, שם מובא היתר להסתייע בנשים באותן הפעולות שנאסרו מחשש לחוסר צניעות, כאשר זה נעשה לשם שמים, והראב"ד מבאר שם שהכוונה לדברי צורך. היתר דומה לזה מצוי בהגהות הרמ"א (אבן העזר סימן כא, ס"ה): ויש אומרים דכל שאינו עושה דרך חיבה, רק כוונתו לשם שמים, מותר. לכן נהגו להקל בדברים אלו. 

כאשר מדובר בשירה "תמימה" שאינה לשם פריצות, או בשירי קודש, יש מי שהתיר את שמיעתה כשאין כוונה ליהנות ממנה (למשל בעל שדי חמד מערכת ה-ק', כלל ל מ"ב, אם כי לכתחילה כתב שיש להחמיר), והר' פיינשטיין התיר שמיעת בנות צעירות השרות במקהלה, שם אין אצל השומע הרהורי עבירה (אגרו"מ אורח חיים ח"א סי' כו), 

הרב הנקין (במאמרו "עיונים בהלכות צניעות בדורנו" תחומין כט) מחשיב את הקריטריון של השתנות הנורמות החברתיות, מה שמביא לרגילות ביומיום בתקשורת בין המינים. במצב כזה, אין הרהורי עבירה בשמיעת קול או דיבור עם נשים (כמו גם ראייתן), "אם כך היא ההתנהגות היומיומית שבקהילתו, היא מאבדת את אופייה הפרובוקטיבי". מכיוון שהמציאות השתנתה, אין אנו חייבים לשוב לדין הגמרא.

גם הרב ביגמן (באתר ישיבת מעלה גילבוע), קבע כמה קריטריונים לשירה "כשרה" או מותרת, ביניהם: מילות השיר, סגנונו, הלחן, האווירה, לבוש הזמרת ושפת הגוף שלה. כאשר מתמלאים תנאים אלה, הוא מתיר בשופי שירת זמרת בפני קהל מעורב.

יחד עם זאת, חשוב לציין, כיפוסקים אחרים מבני דורנו אינם מקבלים את החילוקים על פי השתנות הנורמות הציבוריות, והם סוברים, שהאיסור נותר בעינו. בתגובתו לרב ביגמן כתב הרב גיגי (בתוך: וזאת ליהודה 2), כי רק יחידי סגולה מבין תלמידי החכמים מכירים את יצרם, ויכולים לסמוך על עצמם, ואילו רוב רובו של הציבור צריך לנקוט בהימנעות מהשתתפות במופעי שירה. באותה המידה הוא מציע (על סמך ספר חסידים סימן תריד) שאף נשים יימנעו ממופעי זמרים גברים, שבהם שולטת אווירה של חוסר צניעות (ואין מדובר במילות השירים בלבד). מאידך גיסא הוא מקל לשמוע שירת נשים בטקסים רשמיים שמתקיימים באווירת כובד ראש, ובשירה משפחתית של שירי שבת, בה משתלבים קולות הגברים והנשים.

גם הרב מלמד (פניני הלכה הלכות משפחה ז, י) סבור שהאיסור עדיין קיים, ודווקא משום שמדובר באיסור מדרבנן, אנו מבינים שישנה חשיבות לגדור את גדרי הצניעות בקשר שבין המינים, וזו הסמכות שניתנה לחכמים בהתאם לצורך המתעורר בכל דור. באופן דומה חולק גם הרב אריאל ("קול באישה" תחומין ל) על ההיתר שנסמך על "השתנות הטבעים", והוא סבור שעל אף השינויים החברתיים, "דיני עריות לא השתנו", אלא אדרבה, הפריצות הרווחת בימינו, מחייבת הקפדה יתרה על מצוות אלה, ומשום כך אין לעלות על הדעת להתיר הופעת זמרת בפני גברים.

 

השתתפות בסדנת ויפאסנה

שלום!
האם יש בעיה הלכתית בהשתתפות בסדנת ויפאסנה שמתקיימת במרכז לויפאסנה ישראל?
בתקנון המרכז אוסרים על תרגול רוחני כל שהוא תוך כדי הסדנא (תפילות וכו), אך אני חושבת שאוכל להקפיד על תפילות וברכות בצנעה. וגם עם כשרות אפשר להתנהל באכילת מוצרים טריים.
האם אלו הבעיות היחידות?
אני מתרגלת מדיטציה כבר תקופה ארוכה, וזו הדרך הכי ישירה שאני מכירה להתקשר לקב"ה ולנשמה. עד עכשיו נמנעתי מהשתתפות בקורס זה מחשש של השפעות רוחניות זרות. אבל זה הקורס האינטנסיבי והמאפשר ביותר שקיים, ולכן מעוניינת מאוד להשתתף בו. האם לדעתך אפשרי?
תודה!

תשובה:

שלום רב, 

מתוך שאלתך בוקע ועולה הצימאון שלך לאלוקים – לא – ל חי!  אני מתייחסת במלא הרצינות וההזדהות עם הרצון העז שלך לעבודת ה' וקרבה, ושמחה מאוד שפנית אלינו לבירור.

מאחר ואני לא מכירה סדנאות ויפאסנה באופן אישי השתדלתי לברר עם אנשים הקרובים לנושא על הסדנאות. לכן אם במהלך התשובה את רואה שהמידע שברשותי לא מדוייק או שנפלה טעות בהבנה שלי אנא תקני אותי.

שאלת אילו בעיות עשויות להיות עם הקורס. אני רוצה לעבור דבר דבר ולבדוק מה הבעיות והאם אפשר להתמודד איתם. וכפי שתראי בהחלט ישנן ביעיות נוספות מעבר למה שציינת בשאלתך….

אתייחס לתוכן של הקורס, לאופן בו הוא מתבצע, ולמשמעות שיש לו באופן אישי לגבייך.

 

 • תוכן  :

 

 1. המדיטציה עצמה: למיטב הבנתי המדיטציה של ויפאסנה לא מהווה עבודה זרה כיוון שהיא לא מכוונת לאלילים. אלא היא עוסקת בתשומת לב פנימית גופנית. ולכן על פניו אין כאן בעיה של עבודה זרה. לכן מצד התוכן של התרגול עצמו נראה שאין בעיה. 
 2. שיעורי ערב: קורס הויפאסנה מלווה בשיערים פרונטאליים הניתנים בסוף כל יום. שיעורים אלו מלמדים את התורה של בודהה. מציעה לך להקשיב לשיעורים אלו  ולהבין האם נכון עבורך לשמוע תכנים אלו בכל ערב, כאשר את נמצאת במצב תודעה מאוד עדין. (לקבל הקלטה של שיעור כזה פני לרחל דסה שהמייל שלה מצורף, בסוף התשובה).

 

 • אופן ביצוע הקורס:

 

אופן בצוע הקורס נוגע בשלוש נקודות הלכתיות: כשרות – לא תעשה, שבת – עשה ולא תעשה, תפילות וברכות – עשה ולא תעשה. חלק  מהנושאים הללו מושפעים מהסכם שאת עושה עם המרכז לפני ההשתתפות בסדנא ואתייחס לכולם:

 

 1. כשרות – כפי שכתבת תוכלי ככול הנראה להתנהל באכילת מוצרים כשרים ואכן צריך להקפיד על כך. לכן כאן לא אמורה להיות בעיה. 
 2. תפילות וברכות – ציינת שבקורס אוסרים על ביצוע תרגול רוחני אחר מכל סוג. לכן נוצרת בעיה חמורה מול תפילות וברכות. נחזור להצעה שלך לפתרון אבל נוסיף קודם כל עוד בעיות מלבד תפילה וברכות. 
 3. שבת  – למיטב הבנתי הקורס שאת מתארת הוא קורס בין עשרה ימים. לכן עשויה להיווצר בעיה רצינית מצד שבת.  

באתר של ויפאסנה גואנקה בארץ מופיעה הפסקא הבאה:

"במשך תקופת הקורס יש להימנע לחלוטין מכל סוג של תפילה או טקס דתי: שינון מנטרות, הדלקת נרות או קטורת, ספירת חרוזי תפילה, הנחת תפילין, קידוש והבדלה, שירה וריקודים, צום מוחלט וכדומה. כמו כן, יש להימנע מכל תרגול הוליסטי או רוחני ומתרגול של שיטות מדיטציה אחרות. אין הכוונה לבקר או לגנות טקסים, תפילות או תרגולים כלשהם, אלא לאפשר מתן הזדמנות הוגנת לטכניקת הוויפאסנה בצורתה הטהורה. לתשומת לבכם, על כל התלמידים להיות נוכחים בהקרנה של שיחת הערב בכל ימי הקורס, לרבות שישי בערב (ערב שבת)."

איסורי שבת: כפי שאת רואה מהפיסקה השתתפות בהקרנה של שיחת הערב גם היא אסורה בשבת ואיני רואה כיצד את יכולה הלהמנע ממנה.

מצוות עשה של שבת: אבל יש הרבה מצוות עשה של שבת שאת חייבת בהם ואת לא יכולה לבטלן. הדלקת נרות, קידוש, סעודות, הבדלה. וכפי שכתבת יש איסור לבצע תרגול רוחני מכל סוג ואין ספק שמצוות הן חלק משוב מיום קדוש זה.

 1. ההתחייבות לא לקיים מצוות:

בשאלתך התייחסת לכך שתוכלי לדעתך לברך ולהתפלל בצנעה. חשוב להבין ולהדגיש שבשבת מדובר על נפח הרבה יותר גדול של מצוות עשה שאת חייבת בהם ועליך גם לבצע אותם בצנעה. 

תאורטית אולי אפשר למצוא דרכים לקיים תפילה ברכות ומצוות עשה של שבת בצנעה אולם עומדת לפניך בעיה נוספת. כאמור מצד הסדנא אסור לקיים את כל מצוות העשה הללו. ובתחילת את חותמת על מסמך בו כתוב שאת מתחייבת לא לעשות שום פעילות רוחנית אחרת. כאן יש מספר בעיות:

 1. בעצם החתימה עשוי להיות חילול שם שמיים. יהודי לא יכול לחתום ולהתחייב לא לקיים מצוות!
 2. כמובן שאם את חותמת את מחויבת עדיין במצוות ועליך לשקר בהגדרה – את מכניסה את עצמך למצב בו את מרמה.
 3. אם את  עושה דברים אלו בצנעה את חותרת מתחת לעקרונות הסדנא באופן ישיר. 

להיות במצב זה יש בעיה ולא נראה לי שלא ניתן להתעלם ממנה.  איני רואה כיצד ניתן להתיר לכתחילה לחתום על מסמך בו את מתחייבת לא לקיים מצוות. לכן חתימה על מסמך כזה אסורה.

 

 • המשמעות הרוחנית של הקורס והתהליך שאת עוברת:

 

מעבר להלכה יש כאן שאלה רוחנית שחשוב לשים לב אליה. כתבת כי "זו הדרך הכי ישירה שאני מכירה להתקשר לקב"ה ולנשמה" למיטב הבנתי דרך  תהליך  תרגול מדיטצית  הויפאסנה אכן יכולה להוביל אל התקשרות עמוקה לקב"ה ולנשמה.

כפי הידוע לנו מן המקורות של החכמים, התקשרות זו  יכולה להגיע עד  ל"התפשטות" מן הגוף הפיזי,  לביטול החושים ,כפי שנכתב על שאול  "ויפול ערום שלושה ימים". מדובר כאן על מעיין כניסה ל"פרדס"  וממסכת חגיגה אנו למדים  על החשיבות של – להכנס בשלום ולצאת בשלום. 

לכן חשוב להבין  ולהדגיש את הצורך בליווי בדרך הזו. 

הליווי נצרך גם בכניסה לחוייה וגם ביציאה ממנה. שמעתי תיאורים של  חוויה רוחנית של ויפאסנה כלידה מחדש. אחרי חוויה זו חוזרים חזרה לחיים "הרגילים" והאנשים הראשונים הנמצאים שם לצידך מהווים דמויות חשובות ביותר כלפייך. ככל שתעברי חוייה רוחנית יותר משמעותית. כך מבחינה רוחנית יש יותר קושי בהחלטה לעבור חוויה זו לצד אנשים שיש בין העולם הרוחני שלך לבין העולם הרוחני שלהם פער מאוד עמוק. 

 

אסכם: 

על פניו יש כאן בעיות הלכתיות שניתנות לפתרון כמו כשרות אך עדיין יש בפנייך איסור לא תעשה של שבת. 

מעבר לכך העובדה שיש איסור על קיום מצוות עשה בסדנא היא בעייתית מאוד. מצד האיסור עצמו יהיה לך קושי גדול לקיים מצוות עשה בצנעה מדובר לא רק על תפילה וברכות אלא גם על מצוות העשה של שבת.

מעבר לבעיות האלו שציינת. ישנה בעיה הלכתית גדולה בחתימה על מסמך בו את מצהירה שלא תקיימי מצוות עשה. אסור לחתום על מסמך מעיין זה. 

מעבר לבעיות ההלכתיות יש גם קשיים רוחניים.

מבחינה רוחנית ככול שתחווי חוויה רוחנית גדולה יותר כך המרחק בין העולם הדתי שלך לבין מקיימי הסדנא נהייה יותר חריף ויכול לעורר שאלות ברובד הרוחני גם אם לא ברובד ההלכתי ה"יבש".

לאור זאת  אסור לך להשתתף בסדנא בגלל הדרישה לא לקיים מצוות. גם לו לא הייתה בעיה כזו עדיין לא ומבחינה רוחנית קשה לומר שמומלץ ונכון ללכת לסדנא זו. 

אני ממליצה לך לשקול מאוד ברצינות חלופות לסדנא זו מתוך הבנה שיש כאן כלי חשוב בעבודת ה' שלך!

ישנם מספר אנשים ונשים העוסקים בסדנאות מדיטציה ואף סדנאות ויפאסנה לגברים ונשים דתיות. הם בעלי נסיון בתחום זה, אולי יוכלו הם להציע לך סדנאות חלופיות שגם אם לא יהיו זהות לסדנא שאת מתארת יוכלו לתת לך מענה. (הסדנא ויפאסנה יהודית לנשים אינטנסיבית באותה  מידה כמו בויפאסנה של גואנקה בארץ) מנחים אלו הם חלק מקבוצת "בארות" המקיימת בסדנאות ויפאסנה לציבור הדתי. אני מצרפת את פרטי הקשר שלהם/ן להמשך בירור שלך. 

בארות –  beerot.org

אני מניחה שלא קל לשמוע את התשובה שלי,

אני מאחלת לך המשך התפתחות במסע שלך בעבודת ה'.

ושהקב"ה ישלח לך ברכה במתקופה לא קלה זו שאנו נמצאים בה – מי יתן ויפתחו לך שערי שמיים בתקופה זו ובבאה אחריה.

יעל

אני רוצה לתת צדקה כדי לרומם את נפשי. כמה לתת ולמי?

הייתי רוצה לתת צדקה בכדי לרומם את נפשי. כמה עליי לתת? ולמי?
האם תוכלו לכוון אותי?
קראתי שצדקה עוזרת מאוד לחבר אותנו לשורש נפשינו בעיקר אם עברנו המון בחיים.

 

תשובה:

שלום יקרה,

מצוות צדקה אכן מרוממת את הנפש  כפי שאמרת. היא פותחת את הלב ודורשת מאיתנו לראות את האחר ולחשוב על צרכיו.

חשוב להדגיש שמעבר לכך שמצוות צדקה היא מרוממת, היא תומכת בעניים ויוצרת חברה מתוקנת והיא אחת המצוות שנצטווינו בתורה.

הקב"ה מצווה לדאוג לאביון, לא להתעלם ממנו ולפתוח לו את ידינו:

כִּֽי־יִהְיֶה֩ בְךָ֨ אֶבְי֜וֹן מֵאַחַ֤ד אַחֶ֙יךָ֙ בְּאַחַ֣ד שְׁעָרֶ֔יךָ בְּאַ֨רְצְךָ֔ אֲשֶׁר־יְקֹוָ֥ק אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ לֹ֧א תְאַמֵּ֣ץ אֶת־לְבָבְךָ֗ וְלֹ֤א תִקְפֹּץ֙ אֶת־יָ֣דְךָ֔ מֵאָחִ֖יךָ הָאֶבְיֽוֹן: כִּֽי־פָתֹ֧חַ תִּפְתַּ֛ח אֶת־יָדְךָ֖ ל֑וֹ וְהַעֲבֵט֙ תַּעֲבִיטֶ֔נּוּ דֵּ֚י מַחְסֹר֔וֹ אֲשֶׁ֥ר יֶחְסַ֖ר לֽוֹ: (דברים ט"ו ז-ח)

הקב"ה קורא לנו להיות קשובים לאחינו ולצורכיהם, ולבנות חברה שכך נוהגת. כך גם השולחן ערוך, כאשר מתייחס למצוות צדקה, מסביר שיש מצווה לתת צדקה ואיסור להעלים עין מכאבו של העני. (שולחן ערוך יו"ד רמ"ז א)

מצוות הצדקה היא גם אחת הדרכים להידבק במידותיו של הקב"ה, להשפיע חסד על הסביבה כפי שהקב"ה מיטיב עם ברואיו.

 

לגבי שאלותיך המעשיות:

כמה ראוי לתת?

בעניין הסכום שראוי לתת השולחן ערוך מסביר שבאופן אידיאלי נותנים לעני די מחסורו, אך כמובן שהדבר בדרך כלל אינו אפשרי. אם כן הוא מורה שיש לתת סכום שנע בין עשירית מההכנסה שלנו לבין חמישית מההכנסה. (שם רמ"ט  א)

למי ראוי לתת?

ישנם כמה כללים הקובעים מי קודם במצוות הצדקה. יש כלל הקובע עניי עירך קודמים, כלומר ראוי לתת בראש ובראשונה לעניים שקרובים אלינו. קרבה זו יכולה להיות קרבה משפחתית או קירבה גיאוגרפית, זו יכולה להיות אפילו קירבה נפשית. (שם רנ"א)

כלומר שראוי לתת קודם כל לנזקקים הסובבים אותנו. בהמשך לאמירה זו אם תרצי לתת צדקה לארגון, את יכולה להעדיף ארגון המייצג ערכים שקרובים לליבך.

כלל נוסף שראוי לתת עליו את הדעת היא מידת העוני ממנה סובל העני. אם אדם רעב ללחם יש לעשות מאמצים לסייע לו. (שם רנ"א ז)

ישנם הנוהגים לתת צדקה כאשר הם מתפללים, ובמיוחד כאשר מתפללים על עניין מסוים. אנו קוראים לקב"ה למלא את מבוקשינו ולראות את כאבינו כפי שאנו עושים במעשה של נתינת הצדקה.

מקווה שהתשובה תסייע לך בהחלטותייך, מוזמנת לפנות תמיד.

רחל

 

לעיון נוסף במצוות צדקה: https://www.yeshiva.org.il/midrash/7238

למה כתוב בגמרא שלנשים אסור ללמוד תורה? האם זה עדיין רלוונטי?

למה אומרים בגמרא שמוטב שאב לא ילמד את בתו?

שהוא כמלמדה תפלות (משנה סוטה כ א) ושלימוד זה גורם לה ערמומית (סוטה כא ב)
אשמח לדעת אם זה עדיין רלוונטי לימינו אנו? והאם הגיע הזמן לשנות את זה לאור התקופה שהמין הנשי הרבה יותר בולט משאר התקופות בהיסטוריה.

 

תשובה:

שלום רב,

תודה על שאלתך החשובה.

אפתח בדברים ידועים, אבל הם מאד חשובים לעומק העיון שלנו בשאלתך:

מדי יום אנו מצטטות בתפילה את הברייתא המונה את המצוות "שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא", המסתיימת במילים: "ותלמוד תורה כנגד כולם" (שבת קכז, א). מצוות לימוד תורה היא החשובה במצוות.

במקום אחר מתארים חז"ל את ערך לימוד התורה כך: "א"ר אלכסנדרי: כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה… רב אמר: כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה (=שותף לבריאה. שמים וארץ) …רבי יוחנן אמר: אף מגן על כל העולם כולו… ולוי אמר: אף מקרב את הגאולה…" (סנהדרין צט, ב)

כלומר: לימוד תורה הוא בנין עולם!

חשיבותו הגדולה של לימוד התורה מעלה את שאלתך הקשה:  מדוע מוטב שאב לא ילמד את בתו? מדוע נאמר שבת שלומדת תורה, הלימוד מביא לה נזק ולא תועלת?

לשאלתך שני פנים:

האחד – כיצד נסביר את הנאמר במשנה ובגמרא נגד לימוד תורה של נשים? האם כשאנו לומדות תורה אנו הולכות כנגד מה שנאמר בה?

השני – כיצד נסביר את המציאות של היום בה יש נשים למדניות כה רבות? האם רק כהשפעה של "התקופה ההיסטורית" בה אנו חיות, ההישגים הפמיניסטיים המרשימים, אשר גם המציאות ההלכתית מושפעת מהם, או האם זה ביטוי מהותי פנימי של רוחה של ההלכה, והשינוי הזה מבטא את הנכון והרצוי לפי התורה?  

 

אפתח בתשובה קצרה:

הדעות בעניין לימוד תורה של נשים שונות ומגוונות החל במשנה ובגמרא, בדברי ואפילו בדברי הרמב"ם. הן נעות בין: "חייב אדם ללמד בתו תורה" (דעת בן עזאי שכנראה נדחתה. מסכת סוטה פרק ג, משנה ד), לבין: "כל המלמד בתו תורה כאילו לימדה תפלות" (דעת ר' אליעזר. שם).

במסכת קידושין למדנו על החובה על האב ללמד את בנו, או לדאוג ללימודו של בנו, מן הפסוק שבקריאת שמע "וְלִמַּדְתֶּם אותם את בניכם" (דברים יא, יט). מאותו פסוק לומדים גם את הפטור מללמד את הבנות – "ולא את בנותיכם" (קידושין ל ע"א). יש להדגיש שלא מדובר באיסור, אלא בפטור מחובת האב – המלמד.

ממקורות אלו ומרבים נוספים  ניתן ללמוד שאכן,  אין חובה על האב ללמד את בתו תורה, אבל לפי רובם  אין גם איסור. הרמב"ם מסייג את ההגבלה רק לתורה שבעל פה, וגם זה רק בעניין שכרה של הלומדת, שאינו כשכר האיש.

עיון במקורות ההלכה לאורך הדורות, מלמד כי התקיים ויכוח מתמשך לגבי החיוב העקרוני של הנשים ללמוד תורה.  לעתים קרובות שרר מתח בין הרצון של נשים ללמוד תורה בפועל ובין הסירוב של חכמים ושל החברה להכיר רשמית בערך של לימוד התורה של נשים.

אבל, כפי שנראה מדעות ראשונים ואחרונים, הדיון אינו על עצם העובדה שנשים לומדות אלא על מידת החובה! האם יש לחייבן? האם עליהן לברך מדי יום על לימוד תורה? מה מותר להן ללמוד? מה הן חייבות ללמוד?  וכו'.. כבר לפני הרבה מאות שנים רצון הנשים ללמוד ונכונות האנשים להעריך את רצונן השפיעו זה על זה.

יש לדעת – מעטים היו הגברים  שהעמיקו בלימודם מעבר לראשוניות הלימוד הפורמלי לבנים הצעירים מאד (חדר, מלאח וכדו'), וזאת בגלל הנסיבות החברתיות, הכלכליות, וההיסטוריות. מעטות עוד יותר היו נשים שעסקו בלימוד תורה, אם כי לאורך כל הדורות שמענו על יחידות סגולה כאלה.

הרחבת מעגלי הלומדות חלה, כפי שציינת בשאלתך, במקביל לעלית ההשכלה בכלל, והשכלת נשים בפרט. שינויים אלו הביאו לרצון רב יותר של נשים ללמוד, וגם הביאו אתם מודעות גדולה לבעיית הריחוק של נשים מעולמה של תורה, אם תימשכנה רק להשכלה לא יהודית ותמנע מהן האפשרות ללמוד תורה. ראש לפוסקים בכיוון זה היה הרב ישראל מאיר מראדין ("חפץ חיים") וכלשונו, בקצרה:

"וחנוך הבנות ברוח התורה ע"י למוד התורה מעורר דאגה ופחד בלב תמימים רק מפני חידושו, מפני שלא ראו את אבותיהם נוהגים כן…." כלומר: אין באמת איסור, אלא לא היה מקובל. ובהמשך מביע את דאגתו: "…לא כימים הראשונים הימים האחרונים; בימים הראשונים התנהגו בתי ישראל ע"פ השולחן ערוך, ואפשר היה ללמוד בהם את כל התורה מהנסיון, וממילא לא היה צורך ללמד את בנות ישראל תורה מן הספר. אבל עתה בעוונותינו הרבים אי אפשר כבר ללמוד את התורה בבתי ישראל, כי יש בתים אשר אין זכר בהם להרבה מצוות ולחוקי התורה… ומן ההכרח ללמדה תורה, כדי שתדע את הדרך אשר תלך בה ואת המעשה אשר תעשה, כדי שתהיה יהודית…" (חידושים למסכת סוטה). ה"חפץ חיים" תמך ביוזמתה של שרה שנירר להקים את "בית יעקב" לפני מעל 100 שנה, מהסיבות שהוזכרו בדבריו. מכאן ואילך הוקמו מוסדות ללימוד תורה לנשים, ולא רק לימוד אישי.

הרוב המכריע של בעלי הסמכות ההלכתית בימינו לא רק מתיר אלא אף מחייב נשים ללמוד תורה! לדעת רבים מדובר בלימוד בצורה עיונית ומעמיקה, במטרה להבטיח, בין השאר, נאמנות יהודית מלאה, וכדי למנוע, בין השאר, את התופעה של נשים מלומדות המכירות תרבויות זרות לעומק ולא את יהדותן שלהן. הפוסקים המסתייגים מדעה זו, גם הם מקבלים את דעת חכמי הדורות הקודמים, המחייבים נשים ללמוד, אותם חלקים רחבים בתורה אשר הידיעה בהם היא הכרחית למען קיום חיי יומיום יהודיים.

 

ולתשובה בהרחבה:

פטור נשים מלימוד תורה

"כל מצות עשה שהזמן גרמה, האנשים חייבין והנשים פטורות, וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואחד נשים חייבות" (קידושין א משנה ז). ומאחר שמצוות לימוד תורה אינה מצווה שהזמן גרמה – הרי משתמע שנשים חייבות בה.

מצוות לימוד תורה מתקיימת בשני אופנים: "ללמוד וללמד". בספרי (דברים מו) למדנו את הדיון על חובת "ללמד" מהפסוק:  "ולמדתם אותם את בניכם" (דברים יא,יט) שנדרש: החובה היא רק "את בניכם – ולא את בנותיכם" ובניסוח אחר: "האב חייב בבנו ללמדו תורה" (תוספתא קידושין א). ומתוך הדיוק שזאת מצווה המוטלת על האב בלבד, ואשה אינה מחויבת בלימוד בנה (ייתכן שדיוק זה משקף מציאות ואולי מַבְנֶה אותה) לומדים  גם על "ללמוד" – אשה אינה מחויבת ללמוד בעצמה, כי: "כל שאחרים מצווין ללמדו – מצווה ללמד את עצמו, וכל שאין אחרים מצווין ללמדו – אין מצווה ללמד את עצמו. ומנין שאין מצווים ללמדה? – ולמדתם אותם את בניכם, ולא בנותיכם". (תלמוד בבלי קידושין כט ב). הלימוד הוא שנשים אינן מצוות, לא מהטעם של פטור נשים ממצוות מסויימות אלא בגלל כריכת חובת הלימוד העצמי בחובת הדאגה ללימוד הבנים.

 

חובה או איסור ללמד את בתו תורה – הבנת מחלוקת התנאים

במשנה מסכת סוטה, (פרק ג, משנה ד) אנו עדים למחלוקת על כך: "מכאן אמר בן עזאי: חייב אדם ללמד את בתו תורה, שאם תשתה, תדע שהזכות תולה לה. רבי אליעזר אומר: המלמד את בתו תורה, מלמדה תפלות". מהמשך הדברים במשנה: "רבי יהושע אומר, רוצה אישה בקב ותפלות, מתשעה קבין ופרישות" ניתן אולי להבין שתפלות היא סוג של פריצות, ומכאן שלימוד של נשים כרוכה בו סכנה במישור יחסי אישות, טוהר מיני.

עצם הבאת הדעות השונות בנושא לימוד תורה לנשים במסכת סוטה תמוהה, שהרי לכאורה המקום המתאים לדיון בנושא הוא בהמשך לדיון לעיל במסכת קידושין. מסכת סוטה עוסקת בערעור הקשר הבסיסי ביותר בין בני זוג, באבדן אמונו של איש בנאמנותה המינית של אשתו, בעקבות שילוב של קנאה מצידו ושל התנהגות חשודה מצידה.  אולי הבאת הדעות בהקשר זה רומזת כי כבר אז נחלקו ביניהם החכמים בשאלה, האם אשה הלומדת תורה חורגת ממוסכמות חברתיות וחודרת לעולם של הגברים, דבר העלול לאיים על הקשר שבינה ובין בעלה ועל משפחתם?

הדעה הראשונה המובאת שם היא של התנא שמעון בן עזאי: "חייב אדם ללמד את בתו תורה".  הנימוק לחובה זו המוצג במשנה הוא: "תדע שהזכות תולה לה". הרמב"ם מפרש (כפי שנראה להלן בפסיקת ההלכה שלו): 'יש לה זכות' – רוצה לומר זכות תורה, ואף על פי שאינה מצווה בכך, כלומר: היא מאזנת את זכויותיה לנוכח החובה בה היא נאשמת. ואילו אחרים מפרשים: אי אפשר יהיה לערער על אמינותה של תורה, במקרה שיהיו אנשים שידעו בודאות שאשה מסוימת באמת בגדה בבעלה ובכל זאת שתית המים לא הביאה למותה, יוכלו להסביר שהאשה לא נפגעה, לא מפני שדברי התורה לא מתגשמים, אלא דווקא העובדה שהאשה למדה תורה, היא ששמרה על האשה מלהיפגע, כי הזכות של הלימוד הזה הגנה עליה. 

אפשר להגיד שבן עזאי אינו רואה ערך בלימוד תורה של נשים מלכתחילה, אלא רק לצורך הסיטואציה הזאת, אבל אולי אפשר להבין שיש בכך הצהרה, שלימודן של נשים מגן על האמונה באמיתות התורה!  

רבי אליעזר חולק על בן עזאי וקובע: "כל המלמד בתו תורה לימדה תיפלות". בגמרא 'מרככים' את את דברי ר' אליעזר – 'מלמדה תיפלות' ושואלים: "תיפלות סלקא דעתך (=האם עולה על דעתך שתיפלות ממש)? אלא אימא (=אמור): כאילו למדה תיפלות".

רש"י מפרש את הדברים: מלמדה לנהוג בערמומיות, תלמד כדי שלא "תיתפס" על בגידתה. כך גם מפרש ר' ניסים מקירואן: ):  "ומשום כך התנגדו החכמים ז"ל שילמד אדם בתו תורה … כי לפי דעת התלמוד יביא דבר זה אותה לשחיתות ורוב תחבולות ועורמה." כלומר: יש בלימוד התורה סיכון של ניצולו לרעה, ובודאי נשים תעשינה שימוש כזה בתורה.

הרמב"ם רואה את הבעיה בקוצר דעתן של נשים: "לימדה תיפלות" –  הדברים ייראו לה חסרי טעם והגיון. המאירי פירש "תיפלות" – התהדרות והתפארות במעט הידיעות שקנתה – כלומר: מידותיהן המגונות של נשים.

רבי אליעזר גינה את המלמד בתו תורה, אך לא אסר. בירושלמי סוטה (ג, ד) מצוטט ר' אליעזר כמי שאמר: "יישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים" ומוסיף את הקביעה:  "אין חכמה לאשה אלא בפלך", כלומר: אין בהן היכולת. וחמור מכך – מסירת התורה לנשים חמורה יותר מביטולה!! התנגדות עקרונית לעצם לימוד תורה של נשים ולא רק גינוי למלמד את בתו! במהלך הדורות, כפי שנראה להלן, היו מי שקבלו את הדעה שחל איסור על לימוד תורה על ידי נשים, ואחרים – שלא אסרו, קבלו דעתו שאין חובה על האב ללמד את בתו.

כשאנו מבררים את המציאות בתקופת התנאים, הרי לפי משנה במסכת נדרים (ד, ג) נראה שהיה מקובל ללמד תורה לבנות בפועל. בתיאור ההשלכות של סכסוך בין חברים שגורם לאדם לנדור נדר שלא יהנה מדבר של חברו, אך למרות זאת "מלמד הוא את בניו ואת בנותיו (של חברו) מקרא". תמונת מציאות של נשים בקיאות עולה גם מן הדיון האם נשים יכולות להוציא את בעליהן בברכת המזון, באמירת הלל ועוד, שמוכיח את ידענותן.

במסכת חגיגה (ג, א) מלמד ר' אלעזר בן עזריה בעניין מצוות הקהל, באופן מובן מאליו ש"האנשים באין ללמוד והנשים באות לשמוע…" אכן, נשים הן במעמד אחר, כפי שמדגישים התוספות שם: 'דלא כבן עזאי שאמר שחייב אדם ללמד לבתו תורה',  אבל בודאי שנשים באות לשמוע תורה!

וכמובן לא נשכח את הרוח הנושבת מעולם האגדה – דמותה של ברוריה אשת ר' מאיר ששונה 300 הלכות בענייני טהרה ביום, ועוד כמותה.

 

עיון בדעת הרמב"ם

הלכות תלמוד תורה של הרמב"ם נפתחות בקביעה: "נשים פטורות מתלמוד תורה" (הלכות תלמוד תורה א, א). ובהמשך (בהלכות יג – טז): "אשה שלמדה תורה יש לה שכר, אבל אינו כשכר האיש, מפני שלא נצטוית, וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו לעשותו אין שכרו כשכר המצווה שעשה, אלא פחות ממנו. ואף על פי שיש לה שכר, ציוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב הנשים, אין דעתן מכוונת להתלמד, והן מוציאין דברי תורה לדברי הבאי, לפי עניות דעתן. אמרו חכמים, כל המלמד את בתו תורה, כאילו לימדה תפלות.  במה דברים אמורים, בתורה שבעל פה.  אבל תורה שבכתב, לא ילמד אותה לכתחילה; ואם לימדה, אינו כמלמדה תפלות.

אישה שלמדה תורה, יש לה שכר; אבל אינו כשכר האיש, מפני שלא נצטווית, וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו, אין שכרו כשכר המצווה שעשה אלא פחות ממנו". 

הרמב"ם אינו אוסר על לימוד עצמי של נשים, אלא מציין שהן פטורות. את דברי ר' אליעזר הוא מדייק כעוסקים רק בלימוד האב את בתו, ואף בכך נפתח פתח לומר שהאיסור על האב חל כאשר "רוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד". אם כך, במקרה של המיעוט, או של שינוי במצבן של רוב הנשים, כשדעתן תהיה מכוונת להתלמד, אז – לא יחול האיסור. בכל מקרה, האיסור חל רק על לימוד תורה שבעל פה ולא על לימוד תורה שבכתב, וקיימת אפשרות לנהוג "בדיעבד", נגד מצות חכמים, בלי שהדבר יהיה מגונה.

דברי הרמב"ם קבעו את הגישה ללימוד תורה לנשים במשך מאות שנים.  

אולם, כדי להכיר את דעת הרמב"ם בשלמותה, יש לציין שכאשר הרמב"ם דן בחובתו של אדם לקיים את מצוות אהבת ה', ידיעת ה', ייחוד ה', יראת ה' ועוד, הוא כותב:  

"וענייני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצוות האלו–הם שחכמים הראשונים קוראין אותן פרדס…   ואני אומר שאין ראוי "לטייל בפרדס", אלא מי שנתמלא כרסו 'לחם ובשר'; ו'לחם ובשר' זה, הוא לידע ביאור האסור והמותר וכיוצא בהן משאר המצוות.  ואף על פי שדברים אלו, 'דבר קטן' קראו אותם חכמים…דבר קטן הוויות דאביי ורבא; אף על פי כן, ראויין הן להקדימן:  שהן מיישבין דעתו של אדם תחילה, ועוד שהן הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה, כדי לנחול חיי העולם הבא.  ואפשר שיידעם הכול–גדול וקטן, איש ואישה, בעל לב רחב ובעל לב קצר" (הלכות יסודי התורה סוף פרק ד). הרמב"ם מכיר באפשרות ההתקדמות הרוחנית של נשים המבוססת על ידיעת תורה. (כך גם בסיום הלכות תשובה). בתשובותיו הוא עוסק במציאות של נשים מלמדות.

 

נשים בלימוד תורה לאורך ההיסטוריה

כפי שנראה בתקופות שונות ובמקומות שונים, לא נמנעו אבות מללמד את בנותיהם תורה, לא נמנעו נשים מללמוד תורה בעצמן, לא נמנעו נשים מללמד את בניהם ואחרים, ולא נמנעו חכמים מלהכיר את מקומן של נשים חכמות ואף ללמוד עם נשותיהם. בעלי התוספות מזכירים את נשותיהם הלמדניות, מביאים עדויות מפיהן על הלכות שלמדו עם אבותיהן וכו'.

ר' ישעיה דיטראני (מאה 13. איטליה) כותב: "אף על פי שאין האשה מצווה על תלמוד תורה כמו שכתוב "ולמדתם אותם את בניכם" – ולא בנותיכם, אם רצה ללמד הרשות בידו".

ובספר חסידים סימן שיג. (אשכנז. מאה 13): "חייב אדם ללמוד לבנותיו המצוות כגון פסקי הלכות, ומה שאמרו שהמלמד לאשה תורה כאלו מלמדה תיפלות זהו עומק תלמוד וטעמי המצוות וסודי התורה, אותן אין מלמדין לאשה ולקטן, אבל הלכות מצוות ילמד לה, שאם לא תדע הלכות שבת – איך תשמור שבת?! וכן כל מצוות כדי לעשות להיזהר במצוות. שהרי בימי חזקיה מלך יהודה אנשים ונשים גדולים וקטנים ידעו אפילו טהרות וקדשים. וזהו 'הקהל את העם האנשים והנשים והטף' (דברים ל"א, יב)". וכך גם בספר מצוות קטן (ר' משה מקורביל. אשכנז. מאה 13): "… לומר לנשים מצוות הנוהגות להם ותועיל להן הקריאה והדקדוק בהן כאשר יועיל עסק התלמוד לאנשים". – אין זאת רק אמירה בדיעבד, אלא מכתחילה, יש להן ללמוד, או שיש ללמדן".

 

חיוב נשים בברכות התורה ומה ניתן ללמוד מכך

הכרה רשמית במציאות של נשים לומדות, בזכותן ובמעמדן, תוך התמודדות עם עמדת ר' אליעזר במשנה, מופיעה בדברי המהרי"ל (ר' יעקב מולין. גדול חכמי אשכנז בסוף המאה ה -14 וראשית ה- 15) (שו"ת מהרי"ל החדשות. סימן מה, נג): "איך מלמדים את הנשים ברכת התורה, כיון שהמלמד בתו תורה כאילו לומדה תפלות? אלא אינה כמלמדה תפלות אלא בתורה שבע"פ אבל לא שבכתב. ודוק: המלמד, אבל היא עצמה שלמדה יש לה שכר… כאשר אנו רואים בדורנו שבקיאות הרבה…"

המהרי"ל מתאר מציאות של נשים בקיאות. המהרי"ל מצמצם את דברי ר' אליער רק לענין חובת האב, ורק ביחס לתושב"ע, אבל מעריך מאד את הלומדות מכח עצמן.  

 

דברי המהרי"ל  מצוטטים בספר "האגור" (של ר' יעקב לנדא. מאה 15. אשכנז) ומשם הועתקו ב"בית יוסף" של ר' יוסף קארו. בסיכום ההלכה ב"שולחן ערוך" כותב ר' יוסף קארו (אורח חיים סי' מז, ס"ק יד):  "וכתב עוד האגור בשם מהר"י מולין דנשים מברכות ברכת התורה, אף על פי שאינן חייבות, ולא עוד אלא ש'המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות' (סוטה כ ע"א) – זהו בתורה שבעל פה, אבל לא תורה שבכתב; ואע"פ שלשון ברכת 'לעסוק בדברי תורה' משמע תורה שבעל פה, מכל מקום אין לשנות מטבע הברכות; ועוד, כי הן מברכות על קריאת הקורבנות, ותפילה כנגד קורבנות תקנום (ברכות כו ע"ב), והן חייבות בתפילה (שם כ ע"ב); ואם כן חייבות גם כן בקריאת העולה והקורבנות, וכל שכן לדברי סמ"ג (ספר מצות גדול, ר' משה מקוצי, מבעלי התוספות בצרפת במאה ה-13), שכתב שהנשים חייבות ללמוד הדינים השייכין להן."

בדברי השולחן ערוך מובאים ארבעה נימוקים מדוע נשים מברכות ברכת התורה אף על פי שאינן חייבות ללמוד:

א. הביטוי במשנה: "מלמדה תפלות" נוגע רק לתורה שבע"פ.

ב. אמנם נוסח הברכה: "לעסוק בדברי תורה" מכוון לתורה שבע"פ אבל אין משנים מנוסח הברכה גם לפני לימוד תורה שבכתב.

ג. נשים חייבות בתפילה ולפני התפילה נשים קוראות את פסוקי הקורבנות מהתורה, וברכתן על קריאה זו.

ד. נשים חייבות ללמוד את הדינים השייכים להן, ולפיכך חייבות הן לברך על לימודן זה. (סמ"ק שצוטט לעיל, וכדבריו גם הסמ"ג).

דברי המהרי"ל משקפים תפנית בעניין לימוד הנשים, והסבריו ואלו של ר' יוסף קארו נראים כמגיבים למציאות קיימת, בה נשים למדו ונשים ברכו על לימודן. וכך באמת מסביר הרב חיים יוסף דוד אזולאי ("החיד"א", בשו"ת יוסף אומץ סימן סז. מאה 18): "פסק מרן כדברי "האגור" דנשים מברכות ברכת התורה, והיה טעמו שזה מנהג קדום מקדם קדמתה, ונתפשט בכל ישראל בכל המקומות, דנשים מברכות ברכת התורה…" כלומר: טעמו של הפסק של ר' יוסף קארו הוא – המציאות בה נשים מברכות ברכות התורה ולומדות תורה.

 ההסכמה הכללית ביחס לברכות התורה, היא למרות המחלוקת העקרונית בשאלת ברכות של נשים על מצוות שהן פטורות מהן.  ר"י קארו בעקבות הרמב"ם אוסרים, ואילו  הרמ"א (ר' משה איסרליש) בעקבות רבנו תם, – מחייבים אשה לברך על מצווה שהיא מקיימת, על אף שהיא פטורה. אך כאמור, מחלוקת זאת אינה קיימת ביחס לברכות התורה כולל ברכת המצווה: "לעסוק בדברי תורה", כדברי השולחן ערוך:   "נשים מברכות ברכות התורה" (שו"ע אורח חיים מז), וכך נוהגים בני כל העדות.  

 

נשים אשר נדבה ליבן ללמוד תורה

בן תקופתו של ר' יוסף קארו, ר' שמואל ארקוולטי (פדואה. מאה 16) בספרו "מעין גנים" (איגרת י'. מצוטט ב"תורה תמימה" על הפסוק "ולמדתם אותם את בניכם", בהקשר לדרשה: 'ולא את בנותיכם') כותב: "בהיות האשה מוכנה לקבל שפע החכמות – יזיק לה ההתרשלות (מללמוד תורה) ואין חשש מ"כל המלמד בתו תורה – מלמדה תפלות", כי אפשר לחלק שחכמים ז"ל לא דברו אלא שהאב מלמדה מקטנותה, ששם יש לחשוש מפני שרוב הנשים דעתן קלות בדברי הבאי. אמנם הנשים אשר נדבה לבן אותנה לקרבה אל מלאכת ה' מצד בחירתן בטוב, הן הנה תעלינה בהר ה' ותשכונה במקום קודשו, כי נשי מופת הנה, ועל חכמי דורן להדרן, לאדרן, לסדרן, לחזק ידיהן ולאמץ זרועותיהן ומהן תצא תורה!!" – הרב ארקוולטי מתאר מציאות של נשים לומדות תורה, תומך בכך וקורא לתלמידי החכמים לתמוך בהן. את האיסור של ר' אליעזר במשנה הוא מצמצם רק  רק לקטנות שאינן מבינות, ומדגיש את הערכתו לנשים אלו  בדרך של פיוט בשבח הנשים הלומדות.

 

תמורות בדורות האחרונים

החל מסוף המאה ה-19 פוסקים רבים, עודדו ותמכו בלימוד תורה של נשים.

הדברים קשורים בעלית ההשכלה בכלל, והשכלת נשים בפרט, וכך כותב רש"ר הירש: (גרמניה. מאה 19) (סידור תפילות ישראל, ירושלים תשנ"ב, עמ' ע): "נשים אינן חייבות להיות למדניות, להיות בקיאות במדרשי הלכה, כי בזה יעסקו בעיקר האנשים. אולם הבנת המקרא ואותה ידיעה הדרושה ליראת ה' המביאה לשמירת מצוות קפדנית ולקיומיהן השלם, היא שייכת לעיצוב הרוח והלב של בנותינו, בדיוק כמו של הבנים!"

ובאופן מפורש יותר – ר' ישראל מאיר מראדין ה"חפץ חיים" (חידושים למסכת סוטה. על דברי ר' אליעזר במשנה): "ונראה דכל זה דווקא בזמנים שלפנינו, שכל אחד היה דר במקום אבותיו, וקבלת האבות היה חזק מאוד אצל כל אחד ואחד, להתנהג בדרך שדרכו אבותיו, וכמאמר הכתוב 'שאל אביך ויגדך'; בזה היינו יכולים לומר שלא תלמוד תורה, ותסמוך בהנהגה על אבותיה הישרים. אבל כעת בעוונותינו הרבים, שקבלת האבות נתרופף מאוד מאוד, וגם מצוי שאינו דר במקום אבותיו כלל, ובפרט אותן שמרגילין עצמן ללמוד כתב ולשון העמים, בוודאי מצווה רבה ללמדם חומש וגם נביאים וכתובים ומוסרי חז"ל, כגון מסכת אבות וספר מנורת המאור וכדומה, כדי שיתאמת אצלם עניין אמונתנו הקדושה; דאי לאו הכי עלול שיסורו לגמרי מדרך ד', ויעברו על כל יסודי הדת ח"ו".

הרב סורוצקין (שו"ת מאזנים למשפט א, סימן מב) ממשיך ומסביר את דברי ה"חפץ חיים": חינוך הבנות ברוח התורה ע"י למוד התורה מעורר דאגה ופחד בלב תמימים רק מפני חידושו, מפני שלא ראו את אבותיהם נוהגים כן. אבל לא כימים הראשונים הימים האחרונים; בימים הראשונים התנהגו בתי ישראל ע"פ השולחן ערוך, ואפשר היה ללמוד בהם את כל התורה מהנסיון, וממילא לא היה צורך ללמד את בנות ישראל תורה מן הספר. אבל עתה אי אפשר כבר ללמוד את התורה בבתי ישראל, כי יש בתים אשר אין זכר בהם להרבה מצוות ולחוקי התורה, ובת ישראל שבאה מהבתים האלה ללמוד בבית ספר דתי, הרי היא כמעט כנכרית שבאה להתגייר, שמן ההכרח ללמדה תורה, כדי שתדע את הדרך אשר תלך בה ואת המעשה אשר תעשה, כדי שתהיה יהודית". 

נסביר את דבריהם: לפי דעתם של ה"חפץ חיים" ושל הרב סורוצקין בעקבותיו, דבריו של ר' אליעזר אינם מתאימים לדורנו. אף פעם לא היה איסור  על נשים ללמוד תורה, אלא שבמציאות החיים שהיתה, נשים למדו מתוך חייהן בבית שומר תורה ומצוות את כל הנדרש להן כדי ללכת בדרכי התורה ולשמור מצוותיה. זאת היתה דרך לימוד התורה שלהן במציאות החיים היהודיים בעבר. אבל, המציאות השתנתה.  בבתים רבים אין תורה ואין שמירת מצוות. יתרה מכך – נשים מרבות ללמוד תרבויות זרות, בעוד שאת התורה הן אינן מכירות. ומאחר שהמציאות השתנתה, הופך האיסור שכתוב במשנה לחיוב! חובה על הקהילה להקים מוסדות שבהן תלמדנה הבנות תורה!  כלומר, אין כלל איסור. להיפך – יש להתבונן במציאות, ומתוך התבוננות זו נובעת המסקנה. בדברים אלו ביטא ר' ישראל מאיר מראדין את תמיכתו בשרה שנירר מקימת "בית יעקב" לפני כמאה שנה  אשר עשתה זאת מתוך החשש שנשים יהודיות שתימנע מהן הגישה אל ידיעת התורה, תתרחקנה לחלוטין מעולם היהדות ותמישכנה אחרי ההשכלה והתרבות הכלליים.

בחיבורו "משנה ברורה" הוא מסכם את פסיקת השו"ע (אורח חיים סי' מז, ס"ק יד) ) בעניין ברכות התורה של נשים, ועיקר דבריו:  נשים חייבות לברך את ברכות התורה כל יום, בדיוק כמו גברים; נשים חייבות ללמוד, לפחות, את ההלכות הנוגעות להן באופן מעשי.

ואכן, במהלך המאה ה-20 עד ימינו התרבו לומדות התורה ומורותיה, ורבו הרבנים ואנשי ההלכה שלימדו נשים ועודדו נשים ללמוד וללמד.  

וכך פוסק הרב משה מלכא (מרוקו – ישראל. המאה ה-20) (שו"ת מקווה המים ג יו"ד סימן כא), אשר מסביר את דברי ר' אליעזר, באופן דומה לדעת ה"חפץ חיים": 

"הדבר פשוט שלא נחלקו בן עזאי ור' אליעזר  אלא בזמניהם, שהיתה האשה "כבודה בת מלך פנימה", ומעולם לא יצאה חוץ למחיצת הבית… ומשום כך נחלק רבי אליעזר, ואמר שאין ללמדה תורה, שכן היא גורמת לה לצאת ממסגרת המשפחה ותלמד עורמה ותחבולות לעשות מעשיה בצנעא. לא כן בימינו אלה, שהנשים לוקחות חלק גדול באורחות חיים, חודרות אל מעמקי החוכמות החיצוניות וממלאות ספסלי האוניברסיטאות… והן מחכימות יותר ומתפתחות יותר מהגברים… בוודאי יודה גם ר' אליעזר שאין שום איסור ללמדה גם תושבע"פ, בכדי שתדע להיזהר ולשמור את כל חוקי התורה הקשורים בכל הליכותיה ובעבודתה, ולא זו בלבד, אלא שהחיוב מוטל עלינו ללמדה, ולהלעיטה כל מה שאפשר, אולי המאור שבה יחזירנה למוטב… ואולי תשמש משקל נגדי, לכל אותן התחבולות והערמומיות שהן לומדות באותם ספרים חיצוניים".

הרב חיים דוד הלוי (עשה לך רב ב, סימן נב) מדגיש אף הוא את שינוי הזמנים כיסוד לשינוי הנדרש בנושא זה:

"נראה שבזמנים הראשונים, כאשר הייתה האשה עקרת בית גרידא, והבנות לא למדו כל עיקר, היה קיים חשש שלימוד התורה, שכולה חכמה… תגרום אולי נזק לאותן נשים שהיו מרוחקות מכל חכמה אחרת… אבל בזמננו, שלומדות לימודים כלליים בכל הרצינות הראויה, למה ייגרעו דברי תורה".

 

ובאשר לתכני הלימוד כתב הרב אהרון ליכטנשטיין ('בעיות יסוד בחינוכה של האשה', בתוך: ב"צ רוזנפלד (עורך), האשה וחינוכה, כפר סבא תש"ם, עמ' 158-159.)

"לדעתי רצוי וצריך, לא רק אפשר, לתת חינוך אינטנסיבי לבנות גם ממקורות תושבע"פ; בין אם משום הטענה שנשים עוסקות בכל המקצועות, מדוע ייגרע חלקן דווקא לגבי תורה, ובין אם משום דברי ה'חפץ חיים' (בהווסד 'בית יעקב') שאם הרמב"ם אומר שצריך ללמד לגר את עיקרי הדת, אדם שגדל במסגרת יהודית – על אחת כמה וכמה… הבנות כיום מקבלות חינוך כללי רחב, ורבות מגיעות לאוניברסיטה, ושם – ולא רק שם, אלא בחברה בכלל – באות במגע עם השקפות ותפיסות עולם שונות. כך שהידע וערכי התורה נחוצים לבת… לדעתי, מה שדרוש לבת כדי לקבל את ההכשרה התורנית המעשית זה הרבה מעבר למה שמלמדים היום. יש להגביר את הלימוד לבנות, כמותית ואיכותית, תוך כדי הוראת כל תחומי התורה…אני גם לא משוכנע שרצוי ללחוץ על בת ללמוד גמרא בצורה כל כך אינטנסיבית…. אבל אם לדבר על היכולת ללמוד דף גמרא ולהבין אותו ולהנות ממנו, איני רואה שום סיבה שלא לכוון לכך ללמד זאת לבנות, וצריך אפילו למסד את זה כחלק אינטגרלי של למידה בביה"ס, שיעור ממשי… זו נראית לי הדרך המומלצת לציבור הבנות בדורנו".

מתוך הציטוטים האחרונים, ומדבריהם של תלמידי ותלמידות חכמים וחכמות רבים בדורנו, נראה שהתשובה לשאלתך אודות השינוי ההיסטורי והשפעתו היא: אכן – באמת כך.  הפסוק בספר קהלת (פרק ח, ח) אומר: "אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח…", ומשלים את דבריו הפסוק מספר איוב (פרק לב, ח): "אכן, רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם" – רוח הלימוד ושאיפת הדעת הם מהותו של כל אדם, של כל אשה. רוח ההשכלה על היבטיה החיוביים הביאה הרבה ברכה לעולם כולו, ורבים הם תאבי ותאבות הדעת.

אשרינו שזכינו לחיות בדור בו הרצון לדעת, הביא לרוח המפעמת בקרב נשים רבות להעמיק וללמוד תורה. כבר לפני דורות רבים היו נשים כאלה, אולם בדורנו, השאיפה הזאת באה לידי ביטוי בהתרחבות הגדולה של לימוד התורה של נשים, במדרשות, בבתי מדרש לפוסקות הלכה, בשיעורים רבים מספור לקהלים גדולים של נשים.

עלינו לזכור שיש גם רוחות אחרות הנושבות בעולמנו, אשר  מרחיקות יהודים ויהודיות רבות ממקור מחצבתם. זאת שעה של "פיקוח נפש" במובן הרוחני. ככל שתרבינה הנשים הלומדות והמלמדות, בצד הלומדים והמלמדים – נביא ברכה גדולה לעם ישראל.

לדעתי השאלה האם מותר לנשים ללמוד תורה  צריכה להפוך בדורנו לאמירה: חובה על כל אשה להעמיק באהבת תורה ובלימודה!  

יהי רצון שתרבינה לומדות תורה בישראל כי "תלמוד תורה כנגד כולן".

רחל

 הרבנית רחל קרן היא ראש בית המדרש במדרשת עין הנצי"ב. בוגרת תוכניות ההלכה בבית מורשה ובמדרשת עין הנצי"ב וישיבת מעלה גלבוע. בעלת תואר ראשון ושני מהאוניברסיטה העברית ותואר שני מבר-אילן. בוגרת תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית.