האם יש בעיה לאישה להסיר שיער מהפנים בסכין גילוח?

אני סובלת משיעור יתר על הפנים, האם יש בעיה לגלח את השיער בפנים עם סכין עבור טיפול לייזר, או שאין בכך בעיה? ומדוע?

תשובה

שלום לך, אין הגבלות לנשים לגלח את שיער הפנים עם סכין או בכל דרך אחרת, שכן האיסורים "בל תשחית" ו"בל תקיף" חלים רק על גברים.

הדברים מפורשים במשנה במסכת קידושין (פרק א משנה ז), "…וכל מצות עשה שהזמן גרמה אנשים חייבין ונשים פטורות וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואחד נשים חייבין וכל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חייבין חוץ מבל תשחית ובל תקיף ובל תטמא למתים"

ומסבירה הגמרא (שם דף לה עמוד א) מניין לומדים שנשים חייבות במצוות לא תעשה כגברים: "וכל מצות לא תעשה וכו'. מנהני מילי? אמר רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבי ר' ישמעאל, אמר קרא: 'איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם', השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה. דבי רבי אליעזר תנא, אמר קרא: אשר תשים לפניהם, השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינים שבתורה. דבי חזקיה תנא, אמר קרא והמית איש או אשה, השוה הכתוב אשה לאיש לכל מיתות שבתורה." כלומר, הנשים מתחייבות בעונשים, הדינים והמיתות באופן שווה לגברים ומכאן שמחוייבות בכל מצוות הלאוין, 

אולם מתוך כלל מצוות לא תעשה המופיעות בתורה, יש שתי מצוות יוצאות דופן הנלמדות מההיקש בין שתי המצוות של 'בל תשחית' ו'בל תקיף' – הגמרא מסבירה בעמוד הבא, "אלא בל תקיף ובל תשחית מנלן? דכתיב: 'לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך', כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה, והני נשי הואיל ולא איתנהו בהשחתה – ליתנהו בהקפה", כלומר, מכיוון שלנשים בדרך כלל אין זקן, הן לא כלולות באיסור השחתת הזקן גם במידה ויש להן שערות שצומחות על הפנים והן מעוניינות להסירו (ומתוך ההיקש לומדים שאינן אסורות ב"בל תקיף").

בהרחבה לתשובה אצטט פרשנים נוספים המסכימים עם הפסיקה הזאת להלכה.

לסיכום, איסור השחתת הזקן איננו חל על נשים אלא רק על גברים. גם במידה ולנשים צומחות שערות על הפנים יכולות להסירו בכל דרך שתמצאנה לנכון ללא הגבלות או איסורי תורה.

הרחבה:

פרשני המשנה מסכמים את השיטות השונות המובאות בגמרא לגבי הטעמים לכך שנשים אינן כלולות באיסור השחתת הזקן, למשל ר' עובדיה מברטנורא, "חוץ מבל תקיף ובל תשחית – דכתיב (ויקרא י"ט) לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית את פאת זקנך. כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה, וכל שאינו בהשחתה אינו בהקפה. והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה ליתנהו בהקפה. ומנלן דליתנהו בהשחתה, דכתיב פאת זקנך, ולא כתיב פאת זקנכם, מאי זקנך, זקנך ולא זקן אשתך"

הרמב"ם פוסק בהלכות עבודה זרה פרק יב הלכה ב, "האשה שגלחה פאת ראש האיש או שנתגלחה פטורה שנאמר "לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקנך" כל שישנו בבל תשחית ישנו בבל תקיף, ואשה שאינה בבל תשחית לפי שאין לה זקן אינה בבל תקיף."

משתמע מלשונו של הרמב"ם שזהו היתר בדיעבד, אך זהו איננו פשט הסוגיה בגמרא, ופוסקים אחרים רואים זאת כהיתר לכתחילה, למשל הרא"ש במסכת קידושין בפרק א סימן ס, "חוץ מבל תקיף ומבל תשחית ובל תטמא למתים דכתיב לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך ומדשני קרא בדבוריה וכתיב ופאת ראשכם בלשון רבים ופאת זקנך בלשון יחיד דרשינן מיניה זקנך ולא זקן אשתך ודרשינן נמי כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה ליתנהו בהקפה." כלומר, הנשים כלל לא כלולות בדין זה.

כך מופיע גם בדברי ספר החינוך, פרשת קדושים מצוה רנב, "ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים, אבל הנקבות מותרות הן בהשחתת זקן אם יש להן שער בהן"

וכך נפסק גם בשולחן ערוך ביורה דעה הלכות גילוח סימן קפא סעיף יב, "אשה שיש לה זקן, מותרת להשחיתו; ודינה בהשחתת זקן האיש, כדינה בהקפת ראש האיש".

לסיכום נביא את דבריו של הרב מלמד בפניני הלכה, "ויש כמה מצוות לא תעשה ששייכות לגברים בלבד, והן: 'בל-תקיף' את פאת הראש, ו'בל-תשחית' את הזקן בתער, ואיסור המיועד לכהנים זכרים שלא להיטמא למתים"

 בברכה,

שירה

השתתפות בשיעור התעמלות עם מורה גבר

האם אישה יכולה לעשות התעמלות עם מורה זכר?

 

תשובה

שלום יקרה,

האם מדובר בשיעור שהמשתתפות בו הן רק נשים? או שיש גם גברים המשתתפים בשיעור?

האם יש מגע בין המורה לתלמידים במשך השיעור?

נראה לי שבאופן עקרוני אם ישנה אפשרות למצוא מורה אישה עדיף, וכמובן שעדיף שיהיה שיעור המיועד לנשים בלבד.

אך אם אין אישה מתאימה – יש מקום להקל וללמוד שיעור התעמלות עם מוֹרֶה זכר. אפילו אם יש מוֹרָה אך מסיבות שונות השיעור שלה לא מתאים לצרכים שלך – יש מקום להקל וללמוד אצל מוֹרֶה גבר.

הבעיות ההלכתיות שעשויות לעלות בשיעור התעמלות שבו יש מוֹרֶה זכר קשורות בעיקר להסתכלות הגבר באישה, בהנחה כמובן שאין מגע פיזי בין הַמּוֹרֶה לתלמידות. חשוב לציין שההסתכלות היא איסור על הגבר ולא על האישה, ולכן זו בעצם הבעיה של הַמּוֹרֶה, ולא ממש הבעיה שלך. (ברכות כ"ד ע"א)

בנוסף – אם תלבשי בגדים צנועים, במידת האפשר כמובן, אפילו בעיה זו מצטמצמת.

במקרה של מוֹרֶה להתעמלות יש מקום לומר שמדובר במקרה של "טרוד במלאכתו". כאשר גבר עושה מלאכה, כלומר – יש לו מטרה שהוא עסוק בה, פחות סביר שיהיה פנוי לעיסוק באישה העומדת לפניו מבחינה מינית.

מושג זה עולה בכמה הקשרים  – הרב משה פיינשטיין (אה"ע חלק ד' סימן ס"ה) מתיר ביקור אצל רופא גבר בגלל שיקול הלכתי זה.

אמנם ביקור אצל רופא זהו צורך רפואי מובהק, ושיעור התעמלות בדרך כלל הוא לא לצורך רפואי מובהק אם כי יש בו תועלת בריאותית. אם מדובר בצורך רפואי – ההשוואה לרופא פשוטה עוד יותר וברור עוד יותר שהדבר מותר.

 

לסיכום  – 

אם יש אפשרות ללמוד אצל מוֹרָה אישה – עדיף.

אם אין אפשרות כזו שמתאימה לצרכים שלך – אפשר ללמוד אצל מוֹרֶה גבר. עדיף בקבוצה של נשים. ועדיף ללבוש בגדים צנועים במידת האפשר.

בהצלחה!

מוזמנת תמיד לפנות.

רחל וישנטיין

שאלות בקשר לעזרת הנשים בבית הכנסת

שלום

הקהילה שלנו מבקשת להגדיל את שיתוף הנשים במרחב בית הכנסת ולעשות זאת בהתאם להלכה. אשמח לקבל תשובות לגבי כמה סוגיות, כולל המקור ההלכתי שעליו הן מבוססות, בין הוא מתיר או אוסר:

א. האם אפשרי להעביר את ספר התורה ל"סיבוב" גם בעזרת הנשים לפני/אחרי הקריאה?

ב. האם ניתן להקים "עזרת משפחות" לצד עזרת נשים ועזרת גברים, בה משפחות אשר מעוניינות לשבת ביחד במהלך התפילה יוכלו לעשות זאת, לצד אלו שעדיין מעוניינים לשמור על הפרדה מגדרית? הסוגיה עולה בין היתר בהקשר של הורים גרושים/אלמנים או שאחד מבני הזוג אינו דתי שמבקשים לשבת לצד ילדיהם מהמין השני.

תודה. 

 

תשובה

שלום לך, 

מרגש ומשמח לראות קהילה המחפשת את דרכה כציבור ובוחרת בדיון מעמיק ובלימוד הלכתי כדי לעשות זאת. מי יתן ותעברו תהליך מיטיב שיעצים את מקומה של עבודת ה' בקהילתכם, תוך ראיית פני הזולת וכבוד הדדי.

ביחס לשאלה הראשונה על העברת ספר התורה בעזרת הנשים, הנחת יסוד בהלכה היא, שמה שלא נאסר הוא מותר. 
העברת ספר התורה בין המתפללים לפני ואחרי הקריאה היא מנהג עתיק, שמבטא אהבה וכבוד לספר. אין מניעה שהספר יועבר גם בתוך עזרת הנשים, על מנת שתוכלנה לבטא גם הן יחס זה כלפיו; אמנם, לא ראוי שגבר יכנס איתו לעזרת נשים או להפך, שאישה תיכנס עם הספר לעזרת גברים. 
כך נכתב בפסק הלכה של רבני ורבניות בית הלל בנושא אחיזת ספר תורה על ידי אישה (שם ההקשר הוא ריקוד בשמחת תורה אך הדברים מתאימים גם לשאלתך):

במסכת ברכות (כ"ב.) מובאת דעתו של רבי יהודה בן בתירא שהתורה הושוותה לאש – כשם שהאש אינה מקבלת טומאה כך דברי תורה אינם מקבלים טומאה. על פי זה פסק הרמב"ם בהלכות תפילין ומזוזה וספר תורה (י', ח'): "כל הטמאין, ואפילו נידות, ואפילו גויים – מותרין לאחוז ספר תורה, ולקרות בו, שאין דברי תורה מקבלין טומאה". גם בשולחן ערוך פסק כך בהלכות ספר תורה (יו"ד, רפ"ב, ט'). מכאן שאין כל מניעה שאישה תיגע בספר תורה ואפילו היא טמאה בטומאת נדה, ואפילו בימי ראייתן (דהיינו בזמן המחזור עצמו).

למרות שלא מצינו בהלכה הגבלות לאשה נידה בכל מה שנוגע לבית הכנסת, מספר ראשונים מזכירים מנהגים שונים שנשים החמירו על עצמן – לא להיכנס לבית הכנסת בעת נידתן (ראבי"ה, א', ברכות, ס"ח) ולהימנע מלגעת בספר תורה בימי ראייתן (אור זרוע א', הלכות נידה, ש"ס), והם משבחים את מנהגן של נשים אלה. לעומת זאת, בספר האגור (סימן אלף שפ"ח) כתב שבמדינתו נוהגות הנשים להכנס לבית הכנסת ולהתפלל ולענות לדברים שבקדושה, ורק נזהרות מלהסתכל בספר תורה בשעת ההגבהה בנידתן.

הרמ"א (או"ח, סימן פ"ח ס"א) הביא את שני המנהגים, וכתב שהעיקר להלכה שאשה מותרת בכל, אבל שהמנהג במקומו להחמיר במנהגים שהזכרנו. אולם הוא הביא גם את דברי שו"ת תרומת הדשן (פסקים וכתבים, סימן קל"ב) שגם במקום שנהגו להחמיר "בימים נוראים, שרבים מתאספים לילך לבית הכנסת, מותרין לילך לבהכ"נ כשאר נשים, כי הוא להן עצבון גדול שהכל מתאספים והן יעמדו חוץ". המשנה ברורה (שם, סק"ז) מעיד כי בזמנו המנהג השתנה ונשים באות לבית הכנסת אף בשעת נדותן באופן קבוע ובכל ימות השנה, ומכל מקום פסק שלא יסתכלו בספר התורה בשעה שמגביהים אותו לעם.

מכל מקום, מהסקירה הנ"ל נראה בבירור שמצד הדין מותר לנשים לגעת בספר תורה ולרקוד איתו, ולמעשה הדבר תלוי במנהג. בעבר הנשים הראו את היראה והכבוד שלהן לתורה על ידי התרחקות מספר התורה בשעת נידתן. היום מנהגים אלה אינם נוהגים בקהילות רבות, ובימינו נשים רבות מראות את אהבתן לתורה בהגעה קבועה לבית הכנסת, בלימוד תורה וברצון אמיתי וטהור להידבק בתורה גם על ידי החזקת ספר התורה וריקוד עימו בשמחת תורה. על כן, נראה שאין מקום לאסור זאת, ויש לעודד נשים הבוחרות בכך לבטא את אהבתן לתורה בדרך זו.

כמובן, יש לזכור תמיד להקפיד על כבוד הספר, קימה מלפניו וכיבודו באופן ההתנהגות והלבוש, כמאמר ערוך-השולחן (יו"ד, רפ"ב) "ספר תורה כשר – נוהגין בו קדושה יתירה וכבוד גדול".

 

לגבי השאלה השניה שלך האם ניתן להקים "עזרת משפחות" לצד עזרת נשים ועזרת גברים?

המחיצה בבית הכנסת הקבוע היא מרכיב הלכתי מוצק, שאין אפשרות לוותר עליו. אמנם קשה לזהות בחדות מתי בדיוק הפכה המחיצה לחלק מכל בית כנסת יהודי הלכתי, אולם במאות השנים האחרונות ההתייחסות אליה היא כחובה גמורה בכל חלל תפילה קבוע. 

המקורות הראשיים לדיני המחיצה הן בגמרא בסוכה, המתארת את הקמת הגזוזטרה המוגבהת לנשים בשמחת בית השואבה, ובגמרא בקידושין המתארת הקמת מחיצות על ידי האמוראים לצורך דרשות מרובות-משתתפים. בשני המקרים אין מדובר על מחיצה קבועה לבית כנסת קבוע, אבל הפוסקים למדו ממקורות אלה לעניין דיני בית הכנסת.

אין "דיני מחיצה" מופיעים באופן פורמלי בהלכות בית הכנסת בשו"ע, אולם כפי הנראה הסיבה היא שנשים לא נכנסו לבית הכנסת כלל עד המאה ה16 ולא היה צורך במחיצות ביומיום.
ישנה מחלוקת האם מדובר בחיוב דאורייתא (הרב משה פיינשטיין) דרבנן (הגרי"ד סולובייצ'יק) או מנהג (). אולם לא מצאנו שיש מקום לבטל את המחיצה או לאפשר ישיבה מעורבת בעת תפילה בבית כנסת. זאת בניגוד למקום תפילה ארעי, כגון מניין רחוב, שם אין צורך במחיצה ממשית אם כי עדיין צריך הפרדה במרחב בין גברים לנשים. אמנם, בקרב המשפחה הגרעינית אין בכך צורך, אבל התכנסות קהילתית לתפילה לא יכולה להיות מעורבת גם כשהמוטיבציה היא ישיבה משפחתית משותפת.

הקושי של הורים יחידניים במציאות בה יש מחיצה בתפילה הוא אמיתי ודורש מענה, אולם מבחינת ההלכה ישיבה ללא הפרדה אינה המענה הנכון.

נוכל להציע עצות שיוכלו להקטין אולי את הקושי – מחיצה יחסית אוורירית (לפחות בחלקה) הממוקמת לאורך החלל, וסידורי ישיבה שיאפשרו להורה לשבת לצד הילד/ה גם אם המחיצה עוברת ביניהם; אפשרויות של "חונכות" עבוד הילדים או הילדות שמוצאים את עצמם ללא הורה בבית הכנסת, על ידי אמא/אבא של חבר/ה קרוב/ה וכדומה; תפילת ילדים משמעותית עם ההורים או לימוד הורה-ילד לאחר התפילה יכולים לחזק את הביחד של ההורים היחידניים עם ילדיהם סביב התפילה. 

להרחבה, כדאי לראות מאמר זה של רבנית משיבת נפש רחלי אבישר-לבל, בו מפורטת המפה ההלכתית המלאה של נושא המחיצה כאן.

בברכה,

שלומית

 

 

האם מותר לתרגל יוגה על פי היהדות והאם בתור מורה גבר אוכל להדריך נשים?

שלום, אני מורה מתחיל ליוגה ורוצה ללמד יוגה באופן שמותר על פי ההלכה. האם יש לך המלצות?

אני רוצה גם לשלב רעיונות יהודיים ומדיטציות בשיעורים שלי, האם זה מותר על פי ההלכה?

האם יש בעיה ללמד גברים ונשים ביחד, או שבתור גבר אני לא יכול ללמד נשים בכלל?

תודה!

 

תשובה

שלום וברכה, 

איני מומחית ליוגה וכדי לענות על שאלתך התייעצתי עם מורה ליוגה וכן קראתי הרבה כדי להבין את הרקע ממנו היוגה מגיעה. מהבירור שעשיתי אני מבינה שבאופן כללי, מבלי להיכנס לסוגי היוגה השונים, היוגה הומצאה בהודו במקור ונועדה לעבודה רוחנית – מיסטית. פירוש המילה "יוגה" הינו yoke, עול או רתמה המתארת את הרתימה ואיחוד האדם עם האלוהות. מקור היוגה הוא בעבודה זרה ומשולבים בה מנטרות, תנועות וסימני ידיים הקשורים לעבודה זרה. 

כיום רבים משתמשים ביוגה במנותק מההקשר הדתי, כאימון גופני או גם רוחני (לא דתי) לצורך הגעה למצב של שלווה ואיזון וקבלת כלים להתמודדות עם קשיים שונים. מקובל מאד כיום שאנשים דתיים עושים יוגה לצורך ההרגעה, מציאת האיזון ואפילו חיבור לקב"ה. אמנם אין להתיר דבר רק מכיון ש"כך מקובל", עדיין אפשר להבין מכך שהיוגה קיבלה פנים חדשות ומשמעותה השתנתה ממהותה המקורית.  

להבנתי כאשר היוגה מנוטרלת מכוונות של עבודה זרה היא מותרת, ואפשר גם ליצוק לתוכה תוכן דתי יהודי כדי לחזק את החיבור לקב"ה. תנועות גוף שמביאות לשלווה וחיבור פנימי אין בהן בעיה אם אין בהן סימנים, תנוחות (כגון השתחוויה) ומנטרות של עבודה זרה. גם חזרתיות על מילים בפני עצמה אינה בעייתית אם אין בתוכן זיקה לעבודה זרה.  מכיוון שאיני בקיאה לא אוכל לפרט מה הם בדיוק התנועות הבעייתיות אבל את זה תוכל לברר מול מומחים ליוגה. 

ביחס לשאלתך השניה על הדרכת נשים ביוגה, נראה שאין זה ראוי להדריך נשים בשיעורים כשיש תנועות גוף והסתכלות מכוונת כחלק מההדרכה. מצד אחד, אין כאן מצב מובהק – כגון ריקודים מעורבים שבהם יש התבוננות ותנועות גוף שיכולות לעורר את המשיכה,; מצד שני, אין מדובר באירוע נייטרלי, כמו מפגש חברתי מעורב בו הגוף אינו העניין. הדרכה בתרגול יוגה מתמקדת בגוף ובתנועתו; כמו כן, בזמן התרגול הלבוש של הנשים יכול להיות צמוד וסגנון והתנועות מושך את תשומת הלב אל הגוף. 

אכן, יש היתר לעבודת גבר עם נשים ואפילו למגע בהן בקטגוריה ההלכתית של "טרוד במלאכתו", במקרים כמו טיפול רפואי. אך לא נראה לי נכון להשוות את המקרה הזה לרופא המטפל בנשים, כיוון שמדובר שם בצורך ספציפי, בעוד במקרה של יוגה יש מדריכות שיכולות להדריך את הנשים כך שאין צורך מיוחד שדווקא אתה תציע להן שיעורים. במקרה של צורך גדול, למשל גבר שלצרכי בריאות הנפש או הגוף חשוב לו מאד לתרגל יוגה ובאזור המגורים שלו ניתן למצוא רק קבוצה מעורבת ו/או מדריכה אישה, יש לבדוק את המקרה באופן ספציפי יותר. 

 

הרחבה

על פי הרמב"ם עבודה זרה היא כאשר עובדים עבודת כוכבים כדרכה ומקבלת האל עליו

הלכות עבודה זרה פרק ג, ה-ו:

העובד עבודת כוכבים כדרכה ואפילו עשה דרך בזיון חייב…
העובד עבודת כוכבים מאהבה כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהיתה נאה ביותר או שעבדה מיראתו לה שמא תריע לו כמו שהן מדמים עובדיה שהיא מטיבה ומריעה אם קבלה עליו באלוה חייב סקילה ואם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות מאהבה או מיראה פטור המגפף עבודת כוכבים והמנשק לה והמכבד והמרבץ לפניה והמרחיץ לה והסך והמלביש והמנעיל וכל כיוצא בדברי כבוד האלו עובר בלא תעשה שנאמר ולא תעבדם ודברים אלו בכלל עבודה הן ואע"פ כן אינו לוקה על אחת מהן לפי שאינן בפירוש ואם היתה דרך עבודתה באחד מכל הדברים האלו ועשהו לעבדה חייב.

 

הרב חיים דוד הלוי מתייחס למדטיציה טראנסצדנטאלית ואמנם זה שונה מיוגה, אפשר לראות מכאן על החלוקה שבין הטכניקה לבין המשמעות שיוצקים לתוכה. בסיכום דבריו הוא כותב:

שו"ת עשה לך רב חלק ב סימן מז 

יש בטקס ההתיחדות של המדיטציה – הטראנסצנדנטאלית, וכן במאנטרא הנמסרת למודט, סממנים מובהקים של עבודה – זרה, האסורים בתכלית האיסור. הטכניקה של המ"ט כשלעצמה אינה אסורה, באם ישתמש בה האדם ללא הטקס הנ"ל, וללא השגחתם של אותם מורים. יהודי שומר תורה ומצוות אינו מרגיש שום צורר במ"ט. אדם מישראל המרגיש ריקנות בחייו, וצורך לרגיעה ושלוה, ימצאנה בדרכו חזרה אל ערכי היהדות בתשובה שלימה אל תורה ומצוות.

 

אכן יש מקום למצוא משמעות ורוחנית, איזון וחיבור לקב"ה דרך לימוד התורה ותפילה, אך יחד עם זאת אין זה סותר את העובדה שהתפתחו טכניקות כדי לעזור לנו להגיע לחיבור הזה. אולי הן אף משפיעות באופן חיובי, בכך שהן מגבירות את הכוונה של האדם בתפילה ובלימוד. בוודאי שאין מקום להתיר את היוגה כתחליף לתפילה, גם אם האדם מרגיש שזה משיג את המטרה שהוא מבין כעיקר התפילה. 

 

בקבוצה מערובת בספורט יש חשש לאיסור הסתכלות של גברים בנשים שיכולה להביא לידי חטא " וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם" (במדבר טו, לט) וכן יש חשש לאיסור הסתכלות שיכולה להביא לידי הרהור עבירה " וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע" (דברים כג,י)

 

בעניין היתר הרופא לטפל בנשים משום שהוא טרוד במלאכתו ראה בהרחבות בתשובה אחרת באתר כאן

האם אני יכולה להדריך קורס גלישה בתשעת הימים?

שלום. אני בת 16 ואני מדריכת גלישה בקורסי קיץ והשנה יש מחזור אחד של שנופל בתשעת הימים ובתשעה באב. ברור לי שאני לא אשתתף בתשעה באב אבל השאלה אם אני יכולה לעבוד בכלל במחזור הזה. חשוב לי להדריך ואני גם רוצה להרוויח כסף הקיץ לרישיון והוצאות נוספות שיש לי. האם מותר לי להדריך בתשעה הימים? (אני אשכנזיה). 

 

תשובה:

שלום ותודה על שאלתך. 

כדי להתייחס לשאלתך נעיין בנושא של רחצה לניקיון ושחיה של הנאה בתשעת הימים. 

במשנה לומדים "מִשֶּׁנִּכְנַס אָב, מְמַעֲטִין בְּשִׂמְחָה" (מסכת תענית פרק ד, ו)

נהוג כבר מתענית י"ז בתמוז (יום בקיעת חומות ירושלים) להמעיט בשמחה בכך שאין מקיימים אירועי שמחה, אבל עדיין מותר לעשות פעולות של הנאה. החל מראש חודש אב (לאשכנזים), או שבוע שט' באב חל בו (לבני עדות המזרח) – יש לנהוג מנהגי אבלות ולהימנע מדברים של שמחה ותענוג, כפי מה שמפורט בשולחן ערוך. כן נוהגים דיני אבלות נוספים כגון איסור כיבוס אכילת בשר ורחצה (שולחן ערוך או"ח סימן תקנא). 

באשר לרחצה, השולחן ערוך מזכיר את המנהג שלא להתרחץ מראש חודש או משבוע שחל בו (ממוצ"ש של השבוע שחל בו תשעה באב). אנחנו מבינים ש"רחצה" בדרך הרגילה במים חמים היא זו שנאסרת משבוע שחל בו אך אין איסור על רחצה במים קרים. הרמ"א (שם) אוסר במפורש להתרחץ מראש חודש עם כל הגוף אפילו במים קרים (אלא רק פנים ואיברים בפני עצמם). מוסיף הרמ"א (שם) שלאישה הטובלת במקווה מותר להתרחץ כיוון שהיא אינה עושה זאת למטרת הנאה אלא למצווה. 

כיום התרבות היא שאנחנו מתרחצים באופן תדיר יותר מאשר בעבר ואנו איסטניסטים וסובלים יותר מהזיעה. לכן, יש מקום להתיר רחצה שנועדה לצורך ניקיון הגוף בלבד ללא עונג, ועל כן אפשר להתרחץ במים קרים או פושרים ולזמן קצר רק כדי להתנקות (פניני הלכה זמנים, ח,כא). הרב שלמה דיכובסקי לומד מקל וחומר מדיני יום כיפור ומדיני אבלות בהם מותר להתרחץ כדי להסיר זוהמה, כיוון שעל פי המשנ"ב רק רחצה של תענוג נאסרה; כך גם בתשעת הימים אין להחמיר יותר מכך ומותר. "לא לתענוג" פירושו במים "צוננים" (כלשון הרמ"א) אך אין הכוונה שצריך במים קרים ממש, אלא מים פושרים ולא חמים כפי שאדם רגיל נוהג להתרחץ. (תחומין כא, תשס"א "מנהגי אבלות בימי 'בין המצרים"). 

יש פוסקים המעידים שהיו אנשים שהתרחצו ואף שחו (להנאה) במים קרים בנהר אפילו ערב תשעה באב ולא מיחו בידם (שולחן גבוה בשו"ת רב פעלים). נוהג זה נובע מכך שהגזירה שלא לרחוץ חלה רק בתשעה באב עצמו אפילו במים קרים, כפי שלומדים במסכת תענית (ל,א). על כך כותב הרב עובדיה יוסף  שאמנם מעיקר הדין אין איסור להתרחץ כלל עד התענית עצמה ואפילו במים חמים, אך כבר פשט המנהג לאסור (בחמים) ויש עליו תורת דין כפי שאנחנו מכירים את המנהג היום. הוא מביא שורה ארוכה של פוסקים שמסכימים לקביעה זו (שו"ת יחווה דעת א, לח וכן לפי תרומת הדשן סימן קנ). מדייק הרב עובדיה ופוסק לספרדים שהרחצה היא שאסורה, כלומר במים חמים, ומכאן שרחצה וכן שחיה בים או בבריכה מותרות במים צוננים אפילו בערב התענית. הוא מתבסס בנוסף על העדויות של השוחים בנהרות ערב תשעה באב וכן על העובדה שאין מנהג ברור של ארץ ישראל ולכן אין להחמיר כנהוג בחו"ל שלא להתרחץ כלל. הוא מוסף ש"לאחינו האשכנזים" יש להחמיר כרמ"א שאוסר אף בצוננים ולהקל רק כאשר אדם מזיע מאד כי יש בכך צער רב. 

אעיר שעולה שלרב עובדיה ולפוסקים ספרדים נוספים נראה שעיקר העניין הוא הגזירה ומה בדיוק נגזר בה לכן אין להחמיר לדעתם על רחצה או אפילו שחיה, אך כן מחמירים שכל זה רק במים צוננים (שאינו חלק מהגזירה).  לעומת זאת, פוסקים אשכנזים וחלק מהפוסקים הספרדים מתייחסים למושג של רחצה של "תענוג" שהזכיר הרמ"א בעניין הרחצה. על כן, שחיה בים עיקר עניינה הוא העונג ולכן אין להתירה. 

לעומתם פוסקים ספרדים רבים אוסרים את הרחצה בבריכה ובים מראש חודש אב ובוודאי שכך הפוסקים האשכנזים משום התענוג. (תרומת הדשן סימן קנ, שו"ת רב פעלים ח"ד, או"ח כט). 

הרב דיכובסקי (שם) והרב מלמד (פניני הלכה שם) מלמדים מקל וחומר שאם רחצה במים חמים אסורה לספרדים, או רחצה בכלל לאשכנזים, משום העונג – אזי ודאי ששחיה שמטרתה העיקרית היא תענוג תהיה אסורה ומשום כך התירו רק שחייה לצורך הבריאות שאינה לצורך תענוג (אך לא שחיה רגילה של שמירה על כושר ובריאות הגוף בכללי).  הר' דיכובסקי מציין שלמרות שאין איסור מפורש לכך ואין למנהג איסור זה כל מקור, כך נוהג הציבור. יש אוסרים שחיה אף מי"ז בתמוז למרות שאין בסיס כלל בהלכה והסיבה לכך היא משום שתקופה זו מועדת לפרענות (תשובות והנהגות ח, רסג). אך רבים לא אסרו זאת.

גם לגבי לימודי שחיה יש מקום להתיר, ובעיקר לקטנים מכיון שאין מדובר ברחיצה שנועדה לתענוג. לאחר ששו"ת רב פעלים מוחה על כך שקטנים לומדים לשחות בנהר בימים אלו שהם "עוברים על מנהג" הוא מוסיף שאין למחות בידי מי שמקל להמשיך ללמוד שחיה אם התחיל בכך קודם בין המיצרים ואין מטרתו תענוג, אך מוסיף שראוי להחמיר. 

קורס גלישה נועד להנאה באופן מובהק, וההשתתפות בקורס הוא סוג של בילוי, לעומת שיעורי שחיה שנועדו ללמוד מיומנות בסיסית חיונית. משום כך, על פי הפסיקה האשכנזית וגם חלק מהפוסקים הספרדים אי אפשר להתיר את ההשתתפות בקורס או הדרכה בו החל מראש חודש אב. למרות שהשאלה היא לגבי הדרכה שמטרתה עבודה ולא הנאה אישית, עדיין יש בכך מימד של שמחה והנאה שלא ראויה בתשעת הימים. לנוהגים על פי פסיקתו של הרב עובדיה יוסף יש מקום להתיר כפי שאמרנו, כיוון שהוא התיר את השחיה בים. באתר "הלכה יומית" ובו הלכות מפסקיו של הרב עובדיה יוסף הנערכות ע"י נכדו הרב יעקב ששון, נשאלה השאלה לגבי גלישה בים והתשובה היא שמעיקר הדין כפי שראינו אכן הדבר מותר חוץ מערב תשעה באב ומוסיף "והנמנע מכך תבוא עליו ברכת טוב". 

לעניין העבודה בתשלום והרצון להרוויח כסף בקיץ, אפשר בהחלט להבין וברוך ה' הנוער היום יודעים להיות אקטיביים ולמצוא דרכים להכניס כסף כדי לבלות ולא להפיל את כל ההוצאות על ההורים. ממה שכתבת אני מבינה שבמקרה שלך לא מדובר בכסף שאת צריכה כדי לכלכל את המשפחה כדי לדאוג לצרכים הבסיסיים למחיה ולכן אין זה שיקול בשאלתך על עבודה בקורס גלישה. אם המצב הוא אחר, ואכן הכסף הוא בגלל דוחק כלכלי במשפחה אז תפני אלינו שוב ונתייחס כיוון שבמקרה כזה ההלכה תיקח את השיקול בחשבון. 

 

שנזכה בבניין ירושלים בקרוב, 

רחל

 

מקורות

מסכת תענית דף ל,א – גזירת רחיצה בתענית תשעה באב אך לא לפני כן

תניא אידך כל שהוא משום תשעה באב – אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין ואסור לרחוץ … ר' ישמעאל בר' יוסי אומר משום אביו כל שעה שמותר לאכול בשר מותר לרחוץ 

רש"י – ה"ג ר' ישמעאל בר' יוסי אומר משום אביו כל שעה שמותר לאכול מותר לרחוץ ולא גרסינן בשר כלומר אפילו בשעת סעודה המפסיק מותר לרחוץ הואיל ומותר לאכול:

 

רמב"ם תעניות ה – מנהג הספרדים שלא להתרחץ במים חמים מהשבוע שחל בו

ו – משיכנס אב ממעטין בשמחה. ושבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור לספר ולכבס וללבוש כלי מגוהץ אפילו כלי פשתן עד שיעבור התענית. ואפילו לכבס ולהניח לאחר התענית אסור. וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו ולא יכנסו למרחץ עד שיעבור התענית.

י – ואסור [ביום התענית] ברחיצה בין בחמין בין בצונן ואפילו להושיט אצבעו במים. ואסור בסיכה של תענוג ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה כיום הכפורים. 

 

שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנא – באיזה אופנים ממעטים בשמחה מראש חודש אב

סעיף במראש חודש עד התענית ממעטים במשא ומתן ובבנין של שמחה, כגון בית חתנות לבנו, או בנין של ציור וכיור, ובנטיעה של שמחה… ואין נושאים נשים, ואין עושין סעודת אירוסין. אבל ליארס בלא סעודה מותר. ואפילו בתשעה באב עצמו מותר ליארס, שלא יקדמנו אחר. 

הגה: ונוהגין להחמיר שאין נושאים מי"ז בתמוז ואילך עד אחר ט' באב (מנהגים):

סעיף ג שבוע שחל בו תשעה באב, אסורים לספר ולכבס..

סעיף טז –  יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חדש, ויש שאין נמנעין אלא בשבת זו, ויש מתענים מי"ז בתמוז עד ט"ב. 

הגה: ולצורך מצוה שרי; ולכן נדה רוחצת וטובלת (מהרי"ל); ואפי' אם טובלת ליל י' באב, מותר לה (צב) לרחוץ בערב ט"ב אם א"א לה לרחוץ ליל י' (אגודה). ונראה דה"ה אשה הלובשת לבנים יכולה לרחוץ מעט כדרכה בשאר שנה, (צג) הואיל ואינה עושה לתענוג רק לצורך מצוה. ונוהגין שלא לרחוץ, אפילו בצונן, מראש חודש ואילך. (ת"ה סי' ק"ו /ק"נ/) (צה) ואפי' בערב שבת של חזון אסור [לז] לרחוץ כ"א ראשו ופניו ידיו ורגליו בצונן (מהרי"ל ותשובת מהרי"ל סי' ט"ו וב"י) ויש מקילים (צו) בחפיפת מא הראש בחמין (צז) למי שרגיל בכך כל שבת. 

 

תרומת הדשן סימן קנ – רחיצה במים קרים 

שאלה: מר"ח אב עד התענית שרי לרחוץ בצונן כגון בנהרא או לאו? 

תשובה: יראה דלכאורה משמע דאסור, דהכי מסיק פ"ק דתענית /דף יג ע"א/ כל שהוא משום אבל, בין בחמין בין בצונן אסור. וכל מה שנמנעים מר"ח עד התענית משום אבל הוא כרבנן פ' החולץ /יבמות מג ע"ב/, שאני בין אבילת /אבילות/ חדשה לאבילת ישנה, דהיינו מר"ח עד התענית כדמוכח בא"ז ובמרדכי דנהגו אסור /שמא צ"ל: איסור/ ברחיצה. וא"כ לכל הפחות רוצה לומר בחמין, וי"ל דכל רחיצה קאמרי. וכן משמע קצת לשון המרדכי דכתב אהא דאמר כל מצות הנוהגים באבל נוהגים בט"ב, ואסור ברחיצה מיהו נהגו שלא לרחוץ מר"ח אב ע"כ. והשתא אי רוצה לומר דנהגו דווקא שלא לרחוץ בחמין מאי מיהו דקאמר, שפיר נקט תלמודא דווקא ט' באב דאסור ברחיצה אף בצונן, כמו שנהגו באבל. אלא ע"כ מנהג אבותינו נמי דאסור ברחיצה אף בצונן, ולכך קאמר שפיר במרדכי ומיהו, אהא דמשמע תלמודא דדוקא בט' באב אסור ברחיצה. אף על גב דלשון הרמב"ם משמע דדוקא בחמין נהגו איסור, דכתב שנהגו הכל שלא לכנוס למרחץ בשבת זו. מ"מ נראה דכיון דא"ז ומרדכי פליגי עלה בהא, דאינהו סברי דנהגו מר"ח ואילך, ואיהו לא כתב אלא בשבת זו, ה"נ נימא דבהא נמי פליגי, דנהגו אפילו בצונן ולהכי נקיט /שמא צ"ל: נקטי/ אינהו שלא לרחוץ ולא נקטו שלא לכנס במרחץ כהרמב"ם. אמנם כמדומה לי שראיתי בימי חורפי רוחצים בנהרות מר"ח ואילך ולא מיחו בידם, והמחמיר תבא עליו ברכה.

 

שו"ת רב פעלים חלק ד – אורח חיים סימן כט – שחיה ורחיצה

ועל שאלה הב' בענין הטבילה הנה ברחיצת כל גופו כתב מרן ז"ל בסעי' ט"ז יש נוהגים שלא לרחוץ מר"ח ויש שאין נמנעים אלא בשבת זו והגאון מור"ם בהג"ה כתב ונוהגין שלא לרחוץ אפי' בצונן מר"ח ואילך והביא זה מתה"ד סי' ק"ן אך שם בתה"ד אחר שהכריח דאסור לרחוץ בין בחמין בין בצונן כתב שראה בימי חורפו שרוחצים בנהרות מר"ח ואילך ולא מיחו בידם ע"ש והרב שו"ג בסי' תקנ"א ס"ק מ"ח הביא דברי תה"ד הנז' וכתב אבל מדברי הרמב"ם והרמב"ן נראה דווקא בחמין אסור אבל בצונן מותר וכן נוהגים בשלוניקי יע"א שהולכים לשוט על פני המים אפי' בערב ט"ב ואין פוצה פה להם ע"ש ועי' בקמח סולת, מיהו פה עירנו בגדאד יע"א נוהגים איסור גם בצונן וכמ"ש מור"ם בהג"ה דהא מצוי בכמה בתים בארות מים חיים שדרך בעלי בתים להכנס בהם בקיץ לטבול שם כדי להקר מרוב החום ונמנעים בזה מר"ח ואילך וזה מנהג ברור וקדמון פה עירנו והגם כי פה עירנו יש נהר חדקל ודרך הילדים לשוט שם בימות הקיץ כדי להתלמד ההשטה במים ואלו אין נמנעים אין מזה ראיה כי אלו הם בורים וילדים והם עוברים על המנהג דהא בעה"ר אפי' ביום ש"ק יש הרבה מהם הולכים לשוט. 

… גם עוד נראה לומר מי שהוא ירד לשוט בנהר כדי להתלמד והוא כבר התחיל מקודם בין המצרים ועדיין לא השלים למודו שמותר לו ללכת לשוט בנהר גם אחר ר"ח חוץ מן ט"ב כי זה במלאכתו הוא עוסק ואין כוונתו לתענוג וזה פשוט, אך ודאי נכון להחמיר בזה אבל אין למחות ביד המיקל. 

 

שו"ת יחוה דעת חלק א סימן לח – רחצה בים חמים ושחיה בים ובבריכה

שאלה: האם מותר לרחוץ כל גופו במים חמים וסבון בערב שבת חזון? והאם מותר לשחות בים או בבריכה, או להתקלח בצונן בשבוע שחל בו תשעה באב? 

תשובה: במסכת תענית (דף ל ע"א), מבואר שאין איסור מצד עיקר ההלכה להתרחץ אפילו ביום ערב תשעה באב, עד לזמן סעודה המפסקת, אולם מנהג ישראל להחמיר ברחיצה אף קודם תשעה באב, וכמבואר בספר הרוקח (סימן שי"ב), שרבינו קלונימוס איש רומי פסק שאסור להתרחץ החל מיום ראש חודש אב, וכן כתב בספר פרדס הגדול (סי' קנ"ו). ובספר שבולי הלקט (סי' רס"ד). וברור שאין הכוונה לאסור הרחיצה מראש חודש אב מצד הדין, אלא מצד המנהג, וכמו שאמרו בנדרים (טו ע"א) דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם. וכן מבואר בדברי רבינו אבי העזרי, ראבי"ה, (בסי' תתפ"ב). וכן בספר אור זרוע חלק ב' (סי' תי"ד). ובמרדכי (סוף תענית) ועוד. ולכן כתב המהרי"ל בתשובה (סי' ט"ו), והביאו להלכה הרמ"א בדרכי משה (סי' תקנ"א אות ז'), שאסור לכל אדם מצד המנהג לרחוץ כל גופו במים חמים בערב שבת חזון, אלא דוקא ראשו פניו ידיו ורגליו, ורק בצונן. אלא שיש מקילים בחפיפת הראש בלבד במים חמים למי שרגיל בכך בערב שבת שבכל השנה. וכ"כ הרמ"א בהגה (שם /א"ח סי' תקנ"א/ סעיף ט"ז). ואף רבינו שלמה לוריא, המהרש"ל, בתשובה (סי' צ"ב) שכתב שאין המנהג נאות בעיניו, מכל מקום סיים: אך מה לעשות שכבר פשט המנהג להחמיר. 

לעומת זאת דעת רבותינו גאוני ספרד שאין כל איסור ברחיצת כל הגוף, אפילו במים חמים בערב שבת חזון. וזו לשון הרמב"ם (בפרק ה' מהל' תעניות הלכה ו'): וכבר נהגו כל ישראל שלא לאכול בשר בשבוע שחל בו תשעה באב, וכן שלא להכנס למרחץ בשבוע זה. (כלומר, שלא להתרחץ במים חמים) ע"כ. וכתב על זה המגיד משנה, המנהג של מניעת אכילת בשר לא פשט בארצותינו כי אין נמנעים אלא בערב התענית. אבל אין נכנסים למרחץ. ודבר ברור הוא שמצד הדין הגמור אפילו בערב תשעה באב מותר לרחוץ ע"כ. והרמב"ן בספר תורת האדם (דף פ"א ע"א), כתב ג"כ שנהגו הכל שלא להכנס לבית המרחץ להתרחץ בשבוע שחל בו תשעה באב, ואסור לשנות מנהג אבות. וכן כתב רבינו אהרן הלוי, הרא"ה, בספר פקודת הלוים (סוף תענית). וכ"כ המאירי והר"ן שם. וכן פסק בספר אהל מועד. ומרן השלחן ערוך א"ח (סי' תקנ"א סעיף ט"ז) כתב: יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש אב, ויש שאין נמנעים אלא בשבת זו. ולפי סברא שניה ברור שלא נאסר אלא בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל בערב שבת חזון מותר להתרחץ אפילו כל גופו. וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים (סי' תקנ"א סק"ז): ומנהגינו פה איזמיר שלא להכנס לבית המרחץ לרחוץ כל גופו בשבוע שחל בו תשעה באב בתוכה. וכ"כ בספר שלחן גבוה (סי' תקנ"א ס"ק מ"ט) שכן המנהג בשאלוניקי. ולפי זה מותר להתרחץ במים חמים בערב שבת חזון אפילו כל גופו. וכן מנהגינו בארץ ישראל, ע"פ גדולי הפוסקים הנ"ל. ואמנם היו מקומות בחוץ לארץ שנהגו להחמיר, וכמבואר בספר בן איש חי (פרשת דברים סעיף ט"ז). (וראה עוד בספר מטה יהודה עייאש ח"ב דף ל' ע"ד). אולם בארץ ישראל מנהגינו להקל כדברי הרמב"ם ושאר גאוני ספרד, שלא אסרו מצד המנהג, אלא בשבוע שחלק בו תשעה באב. 

והנה נודע שמצוה להתרחץ בערב שבת לכבוד שבת, וכמבואר בשאילתות דרב אחאי גאון (פרשת בראשית), על פי הגמרא (שבת כה ע"ב), והמדרש (ויקרא רבה פרשה ל"ד). וכן פסקו הטור והשלחן ערוך /א"ח/ (בסי' ר"ס). ולכן יש להורות לבני עדות המזרח שבארץ ישראל שמותר להתרחץ כל הגוף בערב שבת חזון במים חמים ובסבון ללא כל הגבלה. ..

ולענין לשחות בבריכה או בחוף ים, כשאין שם חשש פריצות ותערובת גברים ונשים כלל, מדברי הרמב"ם והרמב"ן הנ"ל, שלא אסרו בשבוע שחל בו תשעה באב אלא כניסה למרחץ, כלומר, להתרחץ במים חמים, משמע שבצונן מותר, ואין בזה מנהג להחמיר כלל. ואמנם מדברי האור זרוע והמרדכי נראה שסוברים להחמיר גם בצונן, אולם במקור דבריהם, בראבי"ה, מבואר שבצונן מותר על כל פנים. וכן העיד הגאון רבי ישראל איסרלן בשו"ת תרומת הדשן (סי' ק"נ), שכמדומה לו שראה בימי חרפו, שהיו מקילים לרחוץ בנהרות מראש חודש אב והלאה, ולא מיחו חכמים בידם. וכן כתב הגאון רבי ישראל מברונא בתשובה (סי' י"ב), שרבים מקילים ליכנס בנהרות בימים אלה, ודייקו כן מלשון הרמב"ם שלא אסר אלא במים חמים, אבל בצונן מותר, והטעם כי מרוב החום המצוי בחודש אב, מתמלאים זיעה, ומסתמא אם לא ירחצו לפחות בצונן יצטערו מאד, ולכן לא נהגו להחמיר בזה. וכן העיד בספר שלחן גבוה (סי' תקנ"א ס"ק מ"ח), שהמנהג בשאלוניקי לשחות בים, אפילו ביום ערב תשעה באב, ואין פוצה פה. וכן העיד הגאון רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים (סי' תקנ"א סק"ז), על מנהג איזמיר. ואמנם יש אחרונים שהחמירו גם בצונן, ומהם: בספר מטה יהודה, ובספר בן איש חי, מכל מקום בהיות שכל יסוד חומרא זו אינה מעיקר ההלכה אלא מתורת מנהג, ובארץ ישראל אין מנהג ברור בזה אצל עדות המזרח, נראה שבודאי יש להורות להקל לשחות בים או בבריכה או להתקלח בצונן, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. ובספר ישועות יעקב (סי' תקנ"א סק"ג), כתב שבאמת לא נאסר מצד המנהג אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, אלא רחיצה בחמין, אבל בצונן מותר. ודלא כהרמ"א ע"ש. ומכל מקום נראה שלאחינו האשכנזים היוצאים ביד רמ"א, יש להחמיר אף בצונן, ורק לפועלים השבים ממלאכתם שטופי זיעה, ובלא מקלחת בצונן יש להם צער רב, יש להקל להם להתקלח בצונן. 

 

האם מגע לא מיני יהיה מותר לי ולחבר שלי אם אני אטבול במקווה?

היי

אני ובן זוגי ביחד כשנתיים תמיד שמרנו על גבולות הנגיעה ועכשיו נהיה קשה יותר. מכיוון שבן זוגי איננו דתי קשה לו כל העניין אבל הוא מכבד, אך בכל הנוגע לנגיעה שהיא לא מינית הוא לא מוכן לוותר ואני מבינה אותו וקשה לי לדרוש את זה ממנו, השאלה אם אנחנו בכיוון של חתונה אם יש עניין להקל במגע לא מיני כמו החזקת ידיים וחיבוק אם נעשתה טבילה במקווה לאחר קבלת המחזור.

 

תשובה

שלום לך יקרה, 

אני שמחה שאת פונה אלינו. אני שומעת את הקושי שלך ובעיקר של בן הזוג שלך שמביא אותך לחשוב על פתרונות אפשריים כדי להקל על הקושי של חוסר מגע כלשהו ביניכם. אני מקווה שאצליח לעשות לך סדר ולהסביר היטב את הנושא כך שיתיישב על ליבך. אפתח בפריסת האיסורים של קיום יחסי אישות (בזמן נידה ושלא בזמן נידה) ובעקבותיהם אפרוס את הסייגים הנגזרים מכך על המגע. בהמשך אתייחס לגזירה האוסרת טבילת רווקות ולסיום דברים מלב אל לב על מהות ההרחקה שבין גברים ונשים שיש ביניהם קשר קרוב. 

 

איסור קיום יחסים ומגע בין פנויה ופנוי

האיסור על מגע בין גבר ואישה שאינם נשואים וכן של בני זוג כשהם אסורים זה לזו נקבע כסייג (גדר) לקיום יחסים אסורים ביניהם. במקרה של אישה נידה, האיסור לקיים יחסים עם גבר, בין אם הם נשואים ובין אם אינם נשואים, הוא איסור כרת: "וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה דָּוָה… וְנִכְרְתוּ שְׁנֵיהֶם מִקֶּרֶב עַמָּם". (ויקרא כ, יח). כיום כל הנשים הרווקות הן נידות, לאור התקנה בה נדון בהמשך. התורה עצמה קבעה סייג לאיסור זה: "וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ". לפי הרמב"ם "לא תקרב" הינו איסור דאורייתא של מגע אינטימי שיש בו הנאה כגון חיבוק ונישוק, ואילו לפי הרמב"ן זהו איסור מדרבנן. ישנה מחלוקת בהבנת הרמב"ם ביחס למגע שאינו אינטימי – האם לדעתו גם הוא אסור מן התורה (בית יוסף יורה דעה קצ"ה) או לא (ש"ך שם ס"ק כ). מעבר למגע אינטימי, חז"ל הוסיפו סייגים נוספים על איש ואישה אסורים כדי למנוע כל אפשרות של עבירה חמורה על איסור כרת כגון מגע בכלל, העברת חפצים מיד ליד ועוד. 

לעומת איסור קיום יחסי אישות כאשר האישה נידה, קיום יחסים ע"י גבר ואישה שאינם נשואים וכאשר האישה אינה נידה (למשל שטבלה לאחר הוסת כפי שאת מציעה) הינו אסור אך ברמת חומרה פחותה. הרמב"ם (ספר המצוות לאו שנה) לומד את האיסור מן הפסוק "לֹא תִהְיֶה קְדֵשָׁה מִבְּנוֹת יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל" (דברים כג, יח) וכך כותב: "שהזהירנו שלא לבא על אשה בלא כתובה ובלא קדושין". לפי רבינו יונה (שערי תשובה שער ג, צה) האיסור מן התורה מתייחס למי שייחד לעצמו אישה קבועה לקיום יחסים – "המייחד לו פנויה לזנות", כלומר קיום יחסים באופן מתמשך שלא במסגרת נישואין, ואילו קיום יחסים חד פעמי מזדמן הוא איסור דרבנן. לפי הראב"ד הפסוק מלמד על איסור לקיים יחסים עם אישה שעובדת במקצוע הזנות ולא מתייחס לקיום יחסים בין פנוי ופנויה. אוסיף על כך שמעבר לדיון באיסור המדובר, יש גם דעה המובאת בריב"ש שמי שמקיים יחסים מחוץ למסגרת הנישואין עובר בביטול מצוות עשה של קיום יחסים רק בתוך הנישואין, הנלמד מן הפסוק…. "כי יקח איש אשה ובעלה" (דברים כד,א) – "אמרה תורה כשירצה לבעול יבעול בקדושין" (ריב"ש תכה).

מכל האמור לעיל יוצא שרמת האיסור בקיום יחסים כאשר האישה אינה נידה פחות חמורה (כרת לעומת איסור דאורייתא או דרבנן) נגזור שגם המגע שאסור בין הגבר והאישה כסייג מקיום יחסים הינו ברמת איסור פחות חמורה.

מעבר לאיסור הפורמלי והקל יותר, מוסיפים הפוסקים שבכל זאת יש להישמר מן המגע אפילו כשהאישה אינה נידה וכאשר מדובר במגע שאינו מיני. 

בעל שו"ת חוות יאיר (סימן קפב) מתייחס לפנוי ופנויה ששיקרו לרשויות שהם נשואים כדי שיוכלו לעבור את הגבול והם שואלים אם מותר להם להתנשק כדי להוכיח שהם בני זוג. הוא אוסר על כך למרות שאין במעשה קריבה כלל. כך הוא כותב:

לא ינשקנה כי מכל מקום לא יצא מקריבת ערוה אף כי אין נדה היא הוי כמו אשת איש בקריבה של גילוי עריות ואף על פי שאין כאן קריבה של חיבה דאסרה תורה מכל מקום מכוער הדבר מאד ותחלתה פשיעה. 

המאירי (בית הבחירה עבודה זרה יז עמ' א) גם מלמד שאמנם האיסור מן התורה הוא למקרה של סייג מגילוי עריות, אך למרות זאת יש להישמר מכל סוג של קירבה, כמו שיש לנזיר להתרחק מאד מהכרם:

אף על פי שבאיסור קריבה פרשה תורה לא תקרבו לגלות ערוה שהדבר מוכיח על קריבה שלא בכונת גלוי ערוה שמותרת, מכל מקום צריך אדם להזהר על כל קריבה שבעולם, לך לך אמרינן לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב:

 

טבילה לרווקה

שאלת על האפשרות של מגע לאחר טבילה ולכן אתייחס גם לעצם עניין הטבילה. ראינו לעיל שהאיסור של קיום יחסים של פנויים כשהאישה טהורה הוא חמור פחות מקיום יחסים כאשר האישה נידה. בעקבות כך התעורר בדור האחרון שוב דיון שעלה בעבר האם נשים רווקות המקיימות יחסי אישות יכולות ואף צריכות לטבול כדי להימנע מאיסור כרת. שאלה זו כלל אינה קלה ועלתה לדיון בימי הביניים – מצד אחד כאמור כך יימנע איסור כרת, מצד שני זהו פתח לאפשר ואולי אף להרבות יחסים אסורים בין פנויים ופנויות וניצול אפשרי של גזרת הטבילה. הריב"ש (לעיל) נשאל בתקופה זו מדוע אינו מתקן תקנה שכל הרווקות צריכות לטבול כדי לא להיכשל באיסור כרת. הריב"ש מכריע שיש להשאיר את האיסור החמור יותר על כנו, ולהעדיף את ההרתעה מעבירה חמורה על פני פתיחת אופציה של ריבוי איסורים קלים יותר: "ומה שלפלאת איך לא תקנו טבילה לפנויה כדי שלא יכשלו בה רבים. אין כאן מקום תמה שהרי כיון שהפנויה אסורה כמו שכתבתי אדרבה אם היתה טובלת היה בה מכשול שהיו מקילין באסורה כיון שאין אסורה אלא מדרבנן". 

עד כאן הסקירה ההלכתית. ראינו שמגע כשהאישה טהורה הוא איסור ברמה נמוכה יותר ממצב שהאישה טהורה אך ראינו שגם במקרה זה יש בכך בעייתיות. כמו כן ראינו שלא תיקנו לרווקות לטבול כדי להרחיק את האנשים והנשים מן העבירה. 

בצד המהותי של טבילת רווקה, מעבר לפן ההלכתי ראוי להבין מהם החסרונות של הטבילה לפני הנישואין. הטבילה במקווה היא מעשה משמעותי שמעביר את האישה מסטטוס "אסורה" לסטטוס "מותרת". את לא דיברת על טבילה למען קיום יחסים אך יתכן במעשה הטבילה ושינוי הסטטוס השפעה פסיכולוגית על האישה. המעמד של "מותרת" פותח פתאום אפשרות שאולי לפניכן לא העלית על דעתך, ברגע שאישה מותרת, אז המחסום של איסור כרת כבר אינו עומד בפניך וקיום יחסים מחוץ לנישואין נהיה "נגיש" יותר. הטבילה פותחת את הדלת אל "הצעד הבא" שעבורו נועדה הטבילה לנשים בימינו, והוא האינטימיות הזוגית שהיתה אסורה קודם לכן. (בעבר הטבילה היתה גם לצורך אכילת קודשים ועליה להר הבית אך כיום טבילה מטרתה כמעט תמיד להתיר את הזוג בקיום יחסים). 

הטבילה היא רגע משמעותי ורצוי לשמור עליה למסגרת הנישואין ולמימוש הפוטנציאל הזוגי שהיא טומנת בחובה. 

במובן מסויים השאלה שלך דומה לשאלה שעמדה בפני הריב"ש, האם כדאי להורות לטבול כדי שהזוגות יעברו על איסורים קלים יותר ולא ייכשלו באיסור חמור יותר. אמנם לא שאלת על קיום יחסים אלא רק על מגע, אך הרעיון כאן דומה ועלייך להכריע על פי המקורות הפרוסים לפנייך. האם להקל בהלכה במקום של איסור "קל" אך לקחת בכך גם סיכון לאיסור חמור או לשמור על ההלכה בדקדוקיה. 

בכל מקרה אציין שבמקרה של טבילה חשוב ללמוד מראש את כל הדינים שבספירת ימי הטומאה, שבעת הנקיים והלכות טבילה כדי לעשות זאת באופן הנכון על פי ההלכה. 

 

אין אפוטרופוס לעריות

עכשיו בואי נדבר לגופו של עניין, על המשמעות שמאחורי "שמירת נגיעה" דווקא במסגרת של קשר זוגי. 

אני שומעת מתוך השאלה שלך ששמירת ההלכה חשובה לך אחרת לא היית פונה לשאול אותנו. אני גם שומעת  מכך שאת מבינה ורוצה להימנע מקיום יחסים לפני הנישואין. דווקא משום כך ההימנעות ממגע כל כך חשובה. כבר רבים וגדולים (לאו דווקא דתיים או יהודים) כתבו על הכח של המגע, על ההשפעה של החיבוק ומה שאלו יכולים לעורר בנו פיזיולוגית ורגשית. למגע יש כח עצום וכאשר הוא קיים בין זוג שיש ביניהם קשר נפשי הכח של המגע חזק אף יותר. כל נגיעה קלה יש בה משמעות והיא מחזקת את הקשר. גם מגע שהוא על פניו סתמי ולא מיני יש בו משמעות עמוקה ומעוררת רגשית ופיזית. אין כוונתי לומר שכל מגע אוטומטית מעורר מינית ומוביל לקיום יחסים, אלא שיש בו כח מחבר בין בני הזוג ובחלק מהזמנים גם מעורר מינית, גם אם אין בהמשכו אינטראקציה מינית. ואכן, בני זוג שיש ביניהם קשר מועדים יותר לכך שמגע יוביל גם לקשר מיני, דווקא בגלל הקירבה והמשמעות העמוקה של המגע שלהם, ולכן צריכים יותר לקחת לתשומת ליבם את הגדרות שקבעה ההלכה. 

חז"ל לימדו אותנו משפט מפורסם ועמוק – "אין אפוטרופוס לעריות" (שפירושו שאין שמירה שיש בה כדי לערוב ולהבטיח מפני איסורי עריות) – הכלל הזה אומר שלמרות שלא כולם נופלים, לכל אחד יש את הפוטנציאל ליפול בתחום היחסים, "ואל תאמן עצמך עד יום מותך" (פרקי אבות ב, ד). המשיכה שבין נשים וגברים היא דבר מאד חזק וטבעי שטבע בנו הקב"ה, וגם האנשים הכי חזקים יכולים ליפול באבחה של רגע. כמו שידוע על שלמה המלך החכם מכל אדם שהרשה לעצמו לעבור על איסור תורה להרבות נשים כיוון שאמר "ארבה ולא אסור [מדרכה של תורה]" (סנהדרין כא,ב), הרי אני צדיק! וסופו של הסיפור ידוע – שאפילו הוא נכשל. לאתר משיבת נפש מגיעות לא מעט שאלות של נשים (וגם גברים) השואלים מה עליהם לעשות לאחר שנפלו למקום שלא רצו להגיע אליו, שלא האמינו שיגיעו לשם. כיצד אפשר לקום חזרה מקיום יחסים שלא במסגרת הנישואין. 

מתוך המקום הזה אני רוצה לחזק אותך שההלכות באות להגן עלינו ולעזור לנו במקומות הקשים ולכן רצוי לשקול ברצינות את הרצון לוותר על הסייגים. 

 

הקמת בית כאשר אחד מבני הזוג דתי והשני לא

בשולי הדברים אני רוצה להתייחס לזוגיות ה"מעורבת" שלך עם בן זוגך. קשר טוב ומשמעותי אינו דבר של מה בכך; כאשר אדם מוצא את אשר מחפש ליבו אין שמחה גדולה מזו. בזוגיות תמיד יש צורך שכל אחד יתאים את עצמו אל השני ויתפשר כדי לקיים את הזוגיות, ומצד שני ימצא איך לשמור על הזהות האישית שלו ולתת מקום לערכים שהוא מאמין בהם. בזוגיות מעורבת התנועה הזאת מאתגרת יותר ודורשת יותר חשיבה ושיח. כיצד ניתן להקים בית שאחד שומר תורה ומצוות והאם יידרש לוותר על מה שחשוב לו בעוד השני מכבד זאת אך זה גם לא בא על חשבון הערכים שלו? כל זוגיות עומדת במבחן בנקודות בהן יש התנגשות ערכים, ובזוגיות המעורבת נקודות אלו יכולות להיות יותר אקוטיות. יתכן שכרגע אתם נמצאים בדיוק בנקודת מבחן שכזו, שבו התורה והמצוות שאת מאמינה בהן וחשוב לך לקיים מתנגשות עם הערכים של בן זוגך. זו הזדמנות טובה לברר את הפערים שביניכם בתחום הזה דרך "המבחן" של נושא המגע ולראות האם את מתפשרת על ההלכה, או מחליטה שאת לא מוותרת על מה שחשוב לך, ואם כך – בן זוגך יצטרך לחשוב איך הוא מרגיש עם הויתור שהוא עושה למען הקשר והאם הוא מוכן לכך. הנושא שווה דיון ביניכם לא רק ברמת איך נסתדר עם המגע, אלא גם ברמה מעמיקה יותר של איך תתמודדו עם השוני במערכות הערכים שלכם. 

 אני רוצה לאחל לך זוגיות טובה ובונה, שבה תצליחי לשמור על תורה ומצוות ויחד עם זאת לתת מקום לבן זוגך. את מוזמנת תמיד להמשיך ולפנות אלינו בשאלות נוספות ונשמח להיות כאן בשבילך. באשר לנושא המגע, אני מקווה שהדברים שכתבתי ידברו אליך ותוכלי לקבל אותם ולמצוא את הדרך לחיות בטוב ובשלום עם דרישות ההלכה שלא תמיד קלות לנו. 

 

בברכה,

רחל

להרחבה על המקורות לאיסור נגיעה ומגע במצבים שונים אפשר לקרוא בהרחבה של תשובה באתר כאן

מה לעשות לגבי בעלי שמאונן בזמן שאנחנו אסורים?

שלום הרבנית,
בזמן שאנו אסורים בעלי מאונן ומשחית את זרעו.
בהתחלה נפגעתי מאוד, הן מעצם המעשה והן מכך שהוא צופה בסרטוני תועבה ובנשים אחרות.
בהמשך, יותר הבנתי לליבו שבסה"כ הוא אוהב אותי אך הקושי מכניע אותו היות והוא סובל מלחצים עזים ואף כאבים במקום הרגיש בזמנים אלו ואם אין הוא עושה זאת, זה מפריע לו מאוד בשגרת היום.
אציין שבעלי איש בעל אנרגיה מינית גבוהה מאוד וגם אם אני דואגת לסיפוקו באופן מקסימלי בזמן שאנו מותרים, אין זה מקל עליו בהמשך…
אשמח לדעת אם יש לו סימוכין להמשיך בכך או שיש פיתרון/רעיון אחר..
תודה רבה וסליחה על הפתיחות.

 

תשובה:

אני מודה לך על האומץ לכתוב ולשאול בנושא כה רגיש, ורוצה גם לחזק אותך – לא פשוט להיות במקום שאת מתארת – לא פשוט עבור בעלך וגם לא פשוט עבורך, כמי שעומדת לצידו. את פתוחה, רוצה להבין, ומוכנה גם לחשוב ולהתגבר על תחושה ראשונית שלך – אלה דברים חשובים מאוד שלא כולם מסוגלים לעשותם. חיזקי ואימצי!

יש גבול למה שאני יכולה להגיד בתשובה כזו כאשר את שואלת את השאלה ולא בעלך. כלומר, גם כאשר אתם זוג נשוי, יש דברים שנשארים עניינו הרוחני של כל אחד מכם כפרט. שמירה על הלכות טהרת המשפחה, שמירה על כשרות במטבח, גידול ילדים על פי ערכים מסוימים – אלו דברים שדורשים עבודה משותפת והם שלכם כזוג. אבל יש דברים אחרים, כמו התפילה של כל אחד מכם, שהם בסופו של דבר עבודה פרטית של כל אחד מבני הזוג, בינו לבין הקב"ה. והנושא של אוננות בעלך נמצא בתחום הזה, שבעיקר בינו לבין הקב"ה (כמובן, את גם חלק מהסיפור אם את נפגעת בזה ברמה אנושית, אבל נשמע שאת נמצאת במקום של הבנה). לכן הייתי מאוד נזהרת ממעורבות שלך בנושא הזה, אלא אם כן הוא מזמין ויוזם זאת. ובאותה מידה, מה שאני כותבת כאן, אני כותבת לך ועבורך, ובקצרה ממש. אני לא מנסה לכתוב תשובה לבעלך, כי הוא לא ניגש אלי עם שאלה. 

בהלכה יש הירארכיה – כלומר, גם בתוך מה שאסור יש איסורים ברמה יותר חמורה, ויש איסורים שחומרתם נמוכה יותר. הלוואי שכולנו נצליח לשמור את הכל, אבל כשזה לא ריאלי (כפי שקורה לפעמים בעולם המאתגר שלנו), יש היררכיה שחשוב להבין. בהירארכיה ההלכתית, עדיף שגבר יאונן מאשר שהוא יקיים יחסים עם אשתו כשהיא נידה. יש לכך תקדים כבר מהמאה ה12 (ראי ספר חסידים המובא בהרחבות). יש כאלו שכתבו אפילו שאם גבר מאונן כדי להציל את עצמו מכל חטא אחר (לא רק יחסים עם אשתו נידה או יחסים החמורים, אלא גם יחסים האסורים "רק" מדרבנן), זה כלל לא נחשב הוצאת זרע "לבטלה" כי הרי יש תועלת בהוצאת הזרע, בכך שהוא מונע חטא אחר (ראה דברי הר' שמעון גרינפעלד המובאים בהרחבות).

עוד הבחנה שחשוב להכניס כאן הוא ההבחנה בין האוננות כשלעצמה, שבאה מצורך פיזי (ואולי גם כתוצאה מכאבים) לבין אוננות שמלווה בפורנוגרפיה (בה יש מעמד יותר בעייתי, גם מבחינה הלכתית וגם מבחינת תמונת מיניות מעוותת שהפורנוגרפיה יכולה ליצור). האוננות בלי גירוי חיצוני של פורנוגרפיה פחות בעייתית. אם בעלך חושב עלייך ומאונן בלי פורנוגרפיה, ורק בזמנים שיש לו כאבים כפי שתיארת, אז אכן דברים אלו יקלו גם ברמת האיסור, ובע"ה גם ברמת הפגיעה שאת חשה. אבל שוב, התחום הזה הוא באמת שלו, וזה לא המקום שלך להדריך אותו. כמובן אם הוא ירצה לשאול, הוא מוזמן בשמחה לשלוח שאלה באתר. 

ההתמודדות שאת מתארת לא קלה – לא עבורו, גם לא עבורך, וגם לא עבורכם כזוג. יש גמרא ארוכה בנדרים דף כ (מובא בהרחבות), שמנסה להכתיב איך אמור להראות קשר מיני של זוג נשוי. הגמרא מתחילה בדיון על מעשים – האם יש מנעד של פעולות שמותרות או אסורות בין בני הזוג – אבל בסוף הסוגייה הגמרא משנה את השפה שלה לשפה של רגש. והגמרא מסיימת במסר שבסופו של דבר לא חשוב מה המעשים שנעשים (מה התנוחות ומהם הפעולות), כי מה שחשוב באמת הוא הקשר הרגשי של בני הזוג והמקום ההדדי שנמצאים בו כשניגשים לאינטימיות. אולי אני קצת מכלילה כאן ומתרגמת את הגמרא לשפה שלנו, אבל זו נקודת הסיום של הסוגייה: כל פעולה מינית בין בני הזוג אמורה להגיע מתוך קשר, מרצון משותף שמביא לעונג וסיפוק גופני ונפשי לשניכם.  

אני מברכת אתכם, שכל אחת ואחד מכם ימצא את הדרך היעילה להתמודד בקושי שזמן הנידה מזמן עבורו, ושביחד כזוג תצליחו לצמוח בקשר המיני ההדדי שלכם בזמן הטהרה. מאחלת לכם הצלחה רבה,

הרבנית ג'ני

 

הרחבות:

  • ספר חסידים (מרגליות) סימן קעו 

מעשה באחד ששאל מי שיצרו מתגבר עליו וירא פן יחטא לישכב עם אשת איש או עם אשתו נדה או שאר עריות האסורות לו אם יכול להוציא זרעו כדי שלא יחטא והשיב לו באותה שעה יש לו להוציא שאם א"א מוטב שיוציא ש"ז ואל יחטא באשה. אבל צריך כפרה ישב בקרח בימי החורף או יתענה ארבעים יום בימי החמה.

 

  • שו"ת מהרש"ג חלק ב, סימן רמג

והנה לא אמנע מלהזכיר מה שנ"ל קצת סברא להקל, מדדייקו הרמב"ם והש"ע וכל הפוסקים לכתוב באיסור שלהם אסור להוציא שכבת זרע לבטלה דייקו מלת לבטלה ולמה לא כתבו אסור להוציא שכבת זרע שלא בתשמיש או לשון אחר, א"כ משמע קצת מלשונם הנ"ל, דדוקא לבטלה גמור שלא לצורך כלל רק לשם תאות ניאוף בזה הוא תוקף האיסור, אבל כל שהוא לצורך איזה דבר שוב לאו לבטלה הוא ואין בו תוקף האיסור… וגם יהי' מיושב דברי הספר חסידים שמביאים הח"מ והב"ש דהרי בזוהר מבואר דהעון חמור מכל עבירות שבתורה וכתב דעכ"ח צ"ל דלאו דווקא… לפי הסברא שכתבנו דטעם של הס"ח הוא משום דאין האיסור אלא במוציא לבטלה לגמרי א"כ אפי' להציל עצמו מאיסור דרבנן כגון פנויה ושניה וכדומה כיון דסוף כל סוף לאו לבטלה הוא שוב יותר טוב מלבוא לידי איסור אחר וכנ"ל עיקר.


  • נדרים דף כ. – כ: 

אמר רבי יוחנן בן דהבאי, ד' דברים סחו לי מלאכי השרת: חיגרין מפני מה הויין? מפני שהופכים את שולחנם, אילמים מפני מה הויין? מפני שמנשקים על אותו מקום, חרשים מפני מה הויין? מפני שמספרים בשעת תשמיש, סומין מפני מה הויין? מפני שמסתכלים באותו מקום. 

ורמינהו, שאלו את אימא שלום: מפני מה בניך יפיפין ביותר? אמרה להן: אינו מספר עמי לא בתחלת הלילה ולא בסוף הלילה אלא בחצות הלילה, וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח, ודומה עליו כמי שכפאו שד; ואמרתי לו: מה טעם? ואמר לי: כדי שלא אתן את עיני באשה אחרת, ונמצאו בניו באין לידי ממזרות! לא קשיא: הא במילי דתשמיש, הא במילי אחרנייתא. 

א"ר יוחנן: זו דברי יוחנן בן דהבאי, אבל אמרו חכמים! אין הלכה כיוחנן בן דהבאי, אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה; משל לבשר הבא מבית הטבח, רצה לאכלו במלח – אוכלו, צלי – אוכלו, מבושל – אוכלו, שלוק – אוכלו; וכן דג הבא מבית הצייד. 

אמר אמימר: מאן מלאכי השרת? רבנן, דאי תימא מלאכי השרת ממש, אמאי אמר רבי יוחנן אין הלכה כיוחנן בן דהבאי? הא אינהו בקיאי בצורת הולד טפי! ואמאי קרו להו מלאכי השרת? דמצייני כמלאכי השרת. 

ההיא דאתאי לקמיה דרבי, אמרה לו: רבי, ערכתי לו שלחן והפכו! אמר לה: בתי, תורה התירתך, ואני מה אעשה ליך. ההיא דאתאי לקמיה דרב, אמרה לו: רבי, ערכתי לו שלחן והפכו! אמר: מאי שנא מן ביניתא. 

+במדבר טו+ ולא תתורו אחרי לבבכם – מכאן אמר רבי: אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר. אמר רבינא: לא נצרכא אלא דאפילו ב' נשיו. 

+יחזקאל כ+ וברותי מכם המורדים והפושעים בי – אמר רבי לוי: אלו בני תשע מדות, בני אסנ"ת משגע"ח: בני אימה, בני אנוסה, בני שנואה, בני נידוי, בני תמורה, בני מריבה, בני שכרות, בני גרושת הלב, בני ערבוביא, בני חצופה, איני? והאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל אדם שאשתו תובעתו – הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותם, שנאמר: +דברים א+ הבו לכם אנשים חכמים ונבונים, וכתיב: ואקח את ראשי שבטיכם ולא כתיב נבונים, וכתיב: +בראשית מט+ יששכר חמור גרם, וכתיב: +דברי הימים א' יב+ מבני יששכר יודעי בינה לעתים! ההיא דמרציא ארצויי. 

 

למה חרשים עם שתל קוכלארי מוגדרים חרשים על פי ההלכה?

שלום 🙂

יש לי כמה חברות/חניכות חרשות עם שתל קוכלארי, בעקרון זה סוג של מכשיר שמושתל במוח אחת ל10-13 שנה ובעצם מבצע את פעולת השמיעה במקום האזניים (ממיר את הקול לאות חשמלי ומשדר אותו ישר לחלק הרלוונטי במוח).
ראיתי בהרבה מקרים שבמקרים כאלה האדם עדיין נחשב חרש מבחינת הלכה (נישואין דרבנן, קריאת מגילת אסתר..) ורציתי לשאול למה? הרי מעבר לזה שחרשים כיום הם שונים לחלוטין מחרשים בעבר, הרי הבנאדם שומע! הוא פשוט לא שומע דרך האוזניים הוא שומע דרך המוח, אבל הוא לחלוטין שומע! למה יש פה בכלל הו"א להחשיב אותו כחרש?

תודה רבה!

 

תשובה:

שלום לך,

ותודה על שאלתך. השאלה מעידה על אכפתיות שיש בך – אכפת לך מהחברות והחניכות שלך, שאת מכירה ורואה את יכולותיהן, ואכפת לך מהתורה ומההלכה. את רוצה להבין מדוע נראה שקיימים פערים בין קביעות הלכתיות מסויימות ובין המציאות, מתוך תפיסה בסיסית שההלכה והחיים אמורים להתאים זה לזה. זוהי עמדה מבורכת ומקדמת למידה.
בעצם יש כאן שתי שאלות – 

1. מה מעמדם ההלכתי של חרשים וחרשות השומעים באמצעות שתל קוכלארי? (את מתייחסת בשאלתך לדעה שלפיה "נחשב חרש מבחינת הלכה" ויש לבחון קביעה זו)

2. אם אכן נחשבות חרשות מבחינה הלכתית, מה הסיבה לכך.

 

שאלה 1: מה מעמדם ההלכתי של השומעים באמצעות שתל קוכלארי?

המשנה קובעת כי חרש פטור מכל המצוות, בדומה לשוטה וקטן. הסיבה לפטור זה הוא כי אינם נחשבים בעלי יכולת הבנה וקבלת אחריות, הנחוצה כדי לקיים מצוות בכוונה ומתוך בחירה. החרשים נחשבו לבעלי רמת הבנה פחותה בהתאם למציאות ימי חז"ל בה לא היתה דרך ללמד את החרשים ולכן לא התפתחו היכולות השכליות והאישיותיות שלהם.

יחד עם זאת, כבר במשנה אנו רואים הבחנה בין סוגים שונים של חרשות. כך נאמר במסכת תרומות (א', ב'):
"חֵרֵשׁ הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, לֹא יִתְרֹם [=לא יפריש תרומה מהפירות, כי נדרש לשם כך להיות "בר דעת"]. וְאִם תָּרַם, תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה. חֵרֵשׁ שֶׁדִּבְּרוּ בוֹ חֲכָמִים בְּכָל מָקוֹם, שֶׁאֵינוֹ לֹא שׁוֹמֵעַ וְלֹא מְדַבֵּר"

כלומר, החרש הפטור ממצוות הוא דווקא אדם שאין לו יכולת דיבור, כלומר מנותק מהיכולת לתקשר וללמוד. חרש בעל יכולת דיבור נחשב גם לבעל יכולת קבלת אחריות ומחויב במצוות כאדם רגיל.
יש מקורות שונים המציגים עמדות הלכתיות שונות לגבי מעמדו ההלכתי של החרש המסוגל לדבר, אולם להלכה נפסק כי הוא "כפיקח לכל דבריו" כלומר חייב במצוות כאדם שומע (גיטין עא.; חגיגה ב:; רמב"ם, משנה תורה, אישות פ"ב הכ"ו).

לצד זאת, ישנם דינים מועטים והלכות מסויימות התלויות דווקא ביכולת השמיעה, לגביהן קיימת מחלוקת הלכתית האם חרש-מדבר חייב בהן. זאת משום שאינן תלויות בדעת אלא בשמיעה דווקא, והרי אינו שומע.
מצוות אלה כוללות תקיעת שופר, מקרא מגילה, עדות ועוד מספר דינים; כמו כן, לא יוכל לצאת ידי חובה בשמיעת ברכות מאדם אחר.
לגבי מי ששומע באמצעות מכשיר שמיעה (מהסוג הצמוד לאוזן, שאינו שתל קוכלארי), נחלקו הפוסקים האם מעמדו כשל חרש-מדבר או שהוא כשומע גמור. יש שסברו שהוא אינו נחשב שומע כיוון שאינו שומע ממש קול אלא עיבוד אלקטרוני של גלי הקול – ואז אמנם חייב במצוות כי נחשב בר-דעת, אך שונה מהשומעים במצוות התלויות בשמיעה. ויש שפסקו ששמיעתו נחשבת כשמיעה ומעמדו ההלכתי זהה לאדם שומע בכל. 

מה שציינת בשאלה לגבי "נישואין דרבנן" הוא דין התקף לחרשים שאינם מדברים, ונישואיהם נחשבים מדרבנן ולא מדאורייתא כי לשם נישואים דאורייתא יש צורך בהבנה ויכולת דיבור. אולם לכל הדעות כיום חרש המדבר דינו ככל אדם לעניין נישואין וגירושין.

לגבי שתל קוכלארי, לרוב הדעות שמיעה באמצעותו זהה לשמיעה רגילה מבחינה הלכתית, ואלו הנעזרים בו נחשבים כשומעים לכל דבר; יחד עם זאת, קיימת בפוסקים גם עמדה לפיה מעמדם כחרשים השומעים באמצעות מכשיר, כלומר כחרשים המדברים, שכאמור דינם שהם חייבים במצוות למעט דינים התלויים בשמיעה. 

ראי בהרחבה.

 

שאלה 2: מדוע להחשיב אדם השומע באמצעות שתל כחרש?  

כעת נציג את הדעה לפיה השומעים באמצעות שתל קוכלארי נחשבים כחרשים מדברים ולא כשומעים. כפי שציינת בעצמך, אנשים אלו שומעים בעצב השמיעה באופן שעוקף את האוזן עצמה. זהו לב המחלוקת לגביהם – האם שמיעה שלא באמצעות האוזן דינה כשמיעה?

יש פוסקים שרואים את פעולת השתל כשונה משמיעה רגילה, כיוון שהאדם אינו שומע בעצמו אלא זקוק לשתל, והשתל אינו חלק מגופו. זאת בדומה להזנה באמצעות זונדה שאינה נחשבת כאכילה מבחינה הלכתית, או כמו פרוטזה של יד שאי אפשר להניח עליה תפילין למרות שמשתמשים בה כיד. אחרים – והם כאמור העמדה המרכזית – אינם רואים את פעולת השמיעה כתלויה דווקא בתפקוד האוזן אלא בהגעת המידע הצלילי למוח.
לסיכום,

חרשים המדברים חייבים במצוות אך דינים התלויים בשמיעה לא שייכים בהם.

חרשים השומעים באמצעות מכשיר שמיעה באוזן – נחלקו הפוסקים ולרוב הדעות נחשבים כחרשים המדברים.

חרשים השומעים באמצעות שתל קוכלארי – נחלקו הפוסקים, האם דינם כחרשים המדברים, כשומעים באמצעות מכשיר חיצוני, או כשומעים ממש.

בשולי הדברים ארצה לשתף איתך מחשבה שעלתה בי למקרא שאלתך. יתכן שהשאלה אינה רק בירור אינפורמטיבי של מידת החיוב במצוות של חניכותיך; יש בה גם שאלה מהותית – מדוע יגרע חלקן של חניכותיך מכלל ישראל? מדוע שיהיה כלפיהן יחס של "פחותות", בעוד שהן חיות חיים מלאים ויכולותיהן להיות מאמינות ואחראיות לא נופלות משל כל אדם?

נקודת מבט זו מובנת וטבעית. לעתים אנו נוטות לחבר בין חיוב במצוות לבין שייכות לעולם הדתי וחיבור לה' יתברך. אולם, חיבור זה אינו הכרחי; עולם דתי עשיר ומשמעותי אינו חייב להישען דווקא על חיוב מלא בכל המצוות. מאמר חז"ל "גדול המצווה ועושה" אינו שולל את הערך של מי שאינם מצווים ועושים; יש ביהדות מקום נרחב לנדבה ולעשיה דתית מתוך רצון פנימי שאינו תלוי-חובה. בעולם דתי שלם יש מקום לתנועת הציות לציווי לצד תנועת הנדבה והן משלימות ומעשירות זו את זו.

 הרחבה:

המשנה (תרומות א׳:א׳) מגדירה את החרש יחד עם השוטה והקטן כפטורים מהמצוות, כאן העיסוק הוא ביכולת לתרום תרומה מהיבול, כיוון שנדרשת לשם כך הבנה והם נחשבים חסרי דעת. במקורות רבים הורחב דין זה לפטור מכל המצוות:

חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ, אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה. הַחֵרֵשׁ, וְהַשּׁוֹטֶה, וְהַקָּטָן, וְהַתּוֹרֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ. 

 

כתב הרמב"ם את הכלל (משנה תורה, הלכות עדות ט׳:י״א):

הַחֵרֵשׁ כְּשׁוֹטֶה שֶׁאֵין דַּעְתּוֹ נְכוֹנָה וְאֵינוֹ בֶּן מִצְוֹת.

 

המשנה (תרומות א׳:ב׳) מסייגת את הפטור לחרש בכך שלא תהיה לו יכולת הדיבור. חרש מדבר אינו נחשב "חרש" לעניין פטור ממצוות:

חֵרֵשׁ שֶׁדִּבְּרוּ בוֹ חֲכָמִים בְּכָל מָקוֹם, שֶׁאֵינוֹ לֹא שׁוֹמֵעַ וְלֹא מְדַבֵּר:

 

הגמרא בגיטין דף ע"א ע"א דנה ביכולתו של חרש לתת גט:

אמר רב כהנא אמר רב: חרש שיכול לדבר מתוך הכתב – כותבין ונותנין גט לאשתו. אמר רב יוסף: מאי קא משמע לן? תנינא, נשתתק ואמרו לו "נכתוב גט לאשתך?" והרכין בראשו – בודקין אותו שלשה פעמים, אם אמר על לאו לאו ועל הן הן הרי אלו יכתבו ויתנו. אמר ליה רבי זירא, אלם קאמרת, שאני אלם דתניא מדבר ואינו שומע זהו חרש, שומע ואינו מדבר זהו אלם, וזה וזה הרי הן כפקחין לכל דבריהם וממאי דמדבר ואינו שומע זהו חרש, שומע ואינו מדבר זהו אלם? דכתיב (תהלים לח, יד) ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו.  

לפי הגדרת הגמרא, "מדבר ואינו שומע" נקרא חרש אך מבחינה הלכתית הוא "כפקח לכל דבריו" כלומר חייב במצוות כאדם רגיל.

 

וכך פסק הרמב"ם (משנה תורה, הלכות אישות ב׳:כ״ו):

 חֵרֵשׁ וְחֵרֶשֶׁת הָאֲמוּרִים בְּכָל מָקוֹם הֵן הָאִלְּמִים שֶׁאֵין שׁוֹמְעִין וְלֹא מְדַבְּרִים. אֲבָל מִי שֶׁמְּדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ אוֹ שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר הֲרֵי הוּא כְּכָל אָדָם. 

 

וכן כתב השו"ע (אורח חיים נ״ה:ח׳):

חרש המדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר הן כפקחין ומצטרפים [למניין] אבל מי שאינו שומע ואינו מדבר הרי הוא כשוטה וקטן:

 

 לדעת רוב הפוסקים, מוקד הפטור של החרש ממצוות הוא יכולת ההבנה והלמידה, ההכרחית לצורך קבלת האחריות על קיום מצוות. לכן, עצם השימוש בשפה מוציא את החרש מכלל פטור. כך כתב הרב אשר וייס (שו"ת מנחת אשר, חלק ב, סימן פו): 

בזמננו שהרוב המכריע (של החרשים) מגיע לדעה שלמה, והם מתפקדים כאחד האדם, אם על ידי שפת סימנים, ואם על ידי קריאת שפתיים – דינם כפקחים גמורים.

 

הרב עובדיה יוסף בשו"ת יחוה דעת (חלק ב סימן ו) הביא דעות שונות לגבי חרשים המתקשרים בשפת סימנים, ופסק שאפשר לסמוך על הדעות הרואות בהם בני-חיוב אך גם לחשוש לדעות הנגדיות לעניין ברכה לבטלה בחזרת הש"ץ:

ובשו"ת שבט סופר (חלק אבן העזר סימן כא), הביא בקצרה מה שכתב אליו הגאון רבי מרדכי הלוי איש הורוויץ, שאם החרש אילם יתחנך בבית הספר לחרשים אילמים, וילמד לדבר בקושי על ידי רמיזותיו ותנועותיו, ויתפקח ויבין להתפלל ולישא ולתת עם בני אדם, יהיה בודאי חייב במצות כשאר כל ישראל. והשיב לו הגאון המחבר, שמדברי הצמח צדק הנ"ל נראה שגם באופן כזה אין חילוק בינו לשאר חרש אילם, אמנם שמעתי מפי מרן אבא הגאון בעל כתב סופר זצ"ל, שלאחר שביקר בעיר וינא בבית הספר לחרשים אילמים, לפי בקשת הנהלת המוסד, ועמד מקרוב על סדר לימודם, היה מופתע לטובה ממה שראו עיניו מכל סדר לימודיהם, והנהגתם, עד שעלה ספק בלבו אם אין דינם כבני דעת לגמרי שמחוייבים במצוות, ואמר לי שביקש מהמחנכים שם לקחת להם תפילין שיניחו אותם בכל יום. ע"כ.

ונראה שלענין הלכה למעשה, כדאים הם הגאונים המקילים לצרף חרש אילם שלמד בבית הספר לחרשים אילמים, למנין, לקדיש ולקדושה. ומכל מקום כשהם מנין מצומצם בצירוף החרש אילם, ראוי לכתחילה שלא יחזור השליח צבור תפלת שמונה עשרה, אלא יאמר תפלת שמונה עשרה פעם אחת בקול רם עם הקדושה, כדי שלא להכנס בחשש איסור ברכה לבטלה. 

 

לגבי דין השומע במכשיר שמיעה, הסביר הרב משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (אבן העזר חלק ג סימן לג) מדוע דינו כ"מדבר ואינו שומע" החייב במצוות כפקח אולם עדיין אין מעמדו זהה לשומע בכל:

 

בענין חרש שמדבר ע"י שהתחיל לשמוע במכונה שבאזניו… אם יש לו דין פקח כמו מדבר ושומע כי אולי שמיעה ע"י מכונה הוא כשמיעה ע"י מיןחצוצרה שהפר"ח באה"ע סימן קכ"א סובר שנחשב שומע, ואולי נחשב אינו שומע ומדבר שהוא כפקח אך להרמב"ם יש שסוברין דהוא כחרש,ואולי נחשב שומע ואינו מדבר שלכו"ע הוי כפקח. 

הנכון לע"ד דיש לו דין מדבר ואינו שומע שהוא כפקח, דהנה מכיון שהרמב"ם מפרש בפירושו לתרומות פ"א מ"ב שסבת האלמות היא חרשות הרי סובר שאף שליכא שום סבה ומחלה שלא יוכל בשביל זה לדבר מ"מ הוא בדין חרש דלא מדבר ולא שומע, מוכרחין לומר דעיקר השייכות לדעת להחשיבו אינו בן דעת הוא מה שאינו שומע, משום דכח השמיעה הוא במוח שהוא ממילא קלקול בדעת, אך כיון שאין זה קלקול גדול במוח לכן אם היה מדבר שהיה שייך שיהיה לו התחברות עם בנ"א היה משלים הקלקול והחסרון שנעשה לו בדעתו, אבל כיון שאינו מדבר ממילא ואין לוהתחברות עם בנ"א נשאר מקולקל בדעתו שלכן אין לו דין פקח. ולפ"ז אם אך יכול לדבר ע"י ששומע במכונה הרי אף אם נימא שמכיון שבלא מכונה אינו שומע אית בו הקלקול והחסרון במוח ששייך לדעת, הרי ע"י הדבור שנעשה לו ע"י המכונה התחברות עם בנ"א הרי יש לו להשלים החסרון ויש להחשיבו בדין פקח כהא דמדבר ואינו שומע.

אבל לא מסתבר להחשיבו שומע כהא דשמיעה כשמדברים לו בקול רם וכהא דשמיעה ע"י חצוצרה, דפשוט שכל עניני התורה נידונין כפי שרואין ושומעין בעצם לא ע"י מכונות וכדומה, וכמו שרצים שלא נראו לעין אלא ע"י דבר המגדיל שאינו כלום דהא כל האויר שאדם שואף לתוכו הוא מלא משרצים כאלו שנקראו מיקראבין שע"י ספאקטיווע המגדיל ערך אלף פעמים ויותר הן נראים ואין שום איסור בזה, וכמו כן מה שנראה הפסקבאות בתפילין ומזוזות ע"י ספאקטיווע ולא נראה לעין בעצמו לא נחשב הפסק וכשר, וכדומה הוא בהרבה ענינים, ולכן גם מי שאינו שומע אלא ע"י מכונה כיון שאינו שומע בעצמו אין להחשיבו לשומע, ול"ד לשומע כשמדברין בקול רם דהוא ודאי בחשיבות שומע, דאיכות השמיעה אינו שוהלכל אדם ולא נאמרה מדה לזה, ולכן אם אך שומע אף רק לקול רם נמי הוא בדין שומע. ובשמיעה ע"י חצוצרה כיון שהוא דבר המצוי וגם שהשמיעה ע"י זה אינו דבר מחודש אלא מחמת שמתייחד הדבור רק לאזנו סובר הפר"ח דג"כ הוא בכלל טבעיות השמיעה, מאחר שלא כל אדם שוין ואיך ששומע נחשב שומע אפילו בא בקושי גדול, אבל מכונה ע"י עלעקטרי שהוא שמיעה דכח מחדש אין להחשיבו לשומע מאחר דאינו שומע כלל בעצם.

אף שיש מקום לומר דכיון ששומע ע"י מכונה דעלעקטרי הוא הכרח שיש לו בעצם קצת כח שמיעה שאולי אין זה קלקול גדול לעשותו בדין חרש, אבל לא מסתבר זה מדחזינן דלא היה ספק לנו בחרש שמא יש לו בעצם כח שמיעה אך שלא ידענו עצה איך שישמע למעשה, אלמא דאין זה כלום,אלא דמכיון דנתקלקלה שמיעתו כל כך שאינו שומע אף כשמדברים לו בקול רם ואף לא ע"י חצוצרה המצוי שמייחד הדבור רק לו הוא מדת הקלקול במוח שמקלקל את הדעת כשלא יהיה גם מדבר, שלכן הוא בדין אינו שומע, אבל כיון שמדבר אף שהוא ע"י מה ששמע במכונה נמי עכ"פ הא מדבר ויש לו התחברות עם בנ"א שזה משלים החסרון, שלכן דינו כפקח דמדבר ואינו שומע.

 

לפי הרב פיינשטיין, אמנם המכשיר מהווה גשר על קושי התקשורת ומאפשר למשתמש בו להשלים את החסרון שמנע ממנו לקנות דעת בחרשותו. אולם עדיין, אין המדובר בשמיעה רגילה ואין לה דין של שמיעה הלכתית כי בפועל האדם עצמו הרי לא שומע.

 

אולם הרב וואזנר ("שבט הלוי" שו"ת, חלק ח, סימן רעז) חלק על הרב פיינשטיין:

 

אם שומע על ידי מכונה שבאזנו, ראיתי בתשובת אגרות משה דלא נחשב לשמיעה כלל, וגם אם הוא מדבר, נחשב מדבר ואינו שומע. ומדמה זה לענין ראיית המיקרובים ותולעים קטנים שנראים רק על ידי מיקרוסקופ שאינם נחשבים על פי התורה, דהתורה אינה מדברת ממה שנתחשב רק על ידי מכונה, ולא בלי זה. והוא הדין נמי בנדון דידן דלא נחשב שומע.

ולדידי דבר זה צריך עיון גדול, דודאי לענין תולעים כל שאינו נראה לעין לא ציוותה תורה עליו, וכן לענין הפסק בספר תורה, תפילין ומזוזות, וכדומה. אבל הכא סוף סוף שומע! ויש לומר דנחשב שומע ואינו מדבר, או מדבר ושומע אם גם מדבר, ולזה הדעת נוטה. 

 

גרש"ז אוירבאך (מנחת שלמה ח"א ט') הבחין בין קול טבעי הנשמע באוזן לבין השמיעה באמצעות מכשיר:

"מצטער אני שלפי זה נמצא שהאנשים אשר אזנם כבדה משמוע ומשתמשים במכשיר של מיקרופון וטלפון קטן לקרב את קול המדבר לאזנם, שלפי"ז אינם יוצאים כלל חובת שופר ומקרא מגילה וכדומה. ועכ"פ אינם רשאים לברך על שמיעה זו, כיון שאף גם הם שומעים רק קול תנודות של ממברנה."

 

לגבי דין השתל הקוכלארי, כאמור לעיל לדעת רוב הפוסקים דין השומעים בו כשומעים רגילים לכל דבר, אולם יש גם דעות חולקות. כך כתב הרב אשר וייס:

והנה מלבד מכשיר השמיעה הסטנדרטי יש מתקן נוסף לשיפור השמיעה, והוא השתל הכוכליארי. וראיתי מי שכתב דבמכשיר זה יוצאים ידי חובה לכולי עלמא, ולדעתי טעות בידו, דגם מכשיר זה מבוסס על מקלט זעיר שהופך את הקול האנושי לקול מלאכותי, אלא שתחת אשר ישמע האדם בכלי השמיעה הטבעיים עוקפים את כלי השמיעה ומעבירים את הקול המלאכותי לעצב השמיעה באופן ישיר, הרי שהנפ"מ בין שתל ובין מכשיר שמיעה רגיל אינו אלא באופן השמיעה, אבל אין ביניהם הבדל בענין הקול הנשמע [שהוא תרגול אלקטרוני ולא קול ממש ואין זה "שמיעה" הלכתית לכל דבר].

 

הרב חיים נבון (תחומין ל') טען ששמיעה באמצעות שתל דינה כאכילה באמצעות צינור הזנה.  זו אינה נחשבת כאכילה מבחינה הלכתית וכן השמיעה עם שתל אינה שמיעה:

הקולות הנקלטים במוח עוברים דרך תיווכו של מכשיר מלאכותי, ומדלגים על האוזן האנושית. האם אפשר להגדיר תהליך כזה כ"שמיעה"? לכאורה, שמיעה היא תהליך המתרחש דווקא בתיווכה של האוזן האנושית. קשה לראות את השתל כאוזן, וקשה גם לומר שישנה שמיעה בלי אוזן. יתכן שמצב זה דומה במקצת לדינו של אדם שנדחס אוכל למעיו בלי שיעבור דרך גרונו, לעניין הגדרת תהליך זה כ"אכילה"… פעולת האכילה אינה רק סיפוק מזון למעיים, אלא פעולה המתרחשת דווקא באמצעות אברי האכילה הטבעיים. בדומה, נראה שפעולת השמיעה צריכה להתרחש דווקא באוזן הטבעית, ואין די בכך שהמידע הווקאלי מגיע למוח. לכן נראה שחרש הנעזר בשתל קוכלארי דינו כחרש המדבר ואינו שומע.

 

אולם הרב נחום רבינוביץ פסק להפך (תחומין לא):

מעמדו ההלכתי של אדם השומע בעזרת שתל קוכלארי זהה למעמדו ההלכתי של כל אדם שומע אחר. כיום ישנם ילדים רבים, חרשים מלידה, שהושתל בגופם השתל והם מתפתחים בדיבור ובדעת וואף משיגים הישגים לימודיים מתקדמים, עד שאין להבדיל בינם לבין חבריהם שאינם חרשים מלידה גם לא בהטעמת הדיבור וההיגוי. לפיכך, נחשבים כל בעלי השתל הקוכלארי לבני דעת, דינם כדין בריאים והם מחויבים במצוות החל מגיל מצוות כמו שאר האנשים.

 

על ההשוואה בין שמיעה באמצעות שתל קוכלארי ל"אכילה" באמצעות צינור הזנה [שאינה נחשבת לאכילה מבחינה הלכתית] כתב הרב רבינוביץ שאין הדבר דומה:

 

הגדרת אכילה היא דווקא בצורתה הטבעית… ברם לא כך באשר לפעולת השמיעה… השמיעה – כמו הראיה- האמיתית, מתבצעת במוח והיא תהליך שכלי… אמנם באדם פעולות הראיה והשמיעה זקוקות לכלים גשמיים, העין והאוזן, אבל תכלית הפעולה היא במוח והיא שכלית בלבד. כדרכנו למדנו, שאם ניתן להחליף את כלי הגוף – העין והאוזן – בכלים אחרים ולהגיע לאותה השגה, או אפילו לוותר לגמרי על כלים גופניים כגון במראה הנבואה שמגיע ישירות אל השכל – הרי זו שמיעה או ראיה מעלייתא, כמו שנאמר "ראה בעיניך ובאזניך שמע" והכל היה במראה הנבואה.

 

גם מועצת רבני צהר קבעה:

מי ששומע בעזרת מכשירים או התקן קוכלארי הוא בגדר בן חיוב לכל דבר: מצטרף למניין, יכול להיות חזן, ויכול לצאת ידי חובתו בשמיעת קריאת המגילה, בקידוש, בהבדלה ובשאר ברכות.