האם יש בעיה לאישה להסיר שיער מהפנים בסכין גילוח?

אני סובלת משיעור יתר על הפנים, האם יש בעיה לגלח את השיער בפנים עם סכין עבור טיפול לייזר, או שאין בכך בעיה? ומדוע?

תשובה

שלום לך, אין הגבלות לנשים לגלח את שיער הפנים עם סכין או בכל דרך אחרת, שכן האיסורים "בל תשחית" ו"בל תקיף" חלים רק על גברים.

הדברים מפורשים במשנה במסכת קידושין (פרק א משנה ז), "…וכל מצות עשה שהזמן גרמה אנשים חייבין ונשים פטורות וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואחד נשים חייבין וכל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חייבין חוץ מבל תשחית ובל תקיף ובל תטמא למתים"

ומסבירה הגמרא (שם דף לה עמוד א) מניין לומדים שנשים חייבות במצוות לא תעשה כגברים: "וכל מצות לא תעשה וכו'. מנהני מילי? אמר רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבי ר' ישמעאל, אמר קרא: 'איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם', השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה. דבי רבי אליעזר תנא, אמר קרא: אשר תשים לפניהם, השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינים שבתורה. דבי חזקיה תנא, אמר קרא והמית איש או אשה, השוה הכתוב אשה לאיש לכל מיתות שבתורה." כלומר, הנשים מתחייבות בעונשים, הדינים והמיתות באופן שווה לגברים ומכאן שמחוייבות בכל מצוות הלאוין, 

אולם מתוך כלל מצוות לא תעשה המופיעות בתורה, יש שתי מצוות יוצאות דופן הנלמדות מההיקש בין שתי המצוות של 'בל תשחית' ו'בל תקיף' – הגמרא מסבירה בעמוד הבא, "אלא בל תקיף ובל תשחית מנלן? דכתיב: 'לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך', כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה, והני נשי הואיל ולא איתנהו בהשחתה – ליתנהו בהקפה", כלומר, מכיוון שלנשים בדרך כלל אין זקן, הן לא כלולות באיסור השחתת הזקן גם במידה ויש להן שערות שצומחות על הפנים והן מעוניינות להסירו (ומתוך ההיקש לומדים שאינן אסורות ב"בל תקיף").

בהרחבה לתשובה אצטט פרשנים נוספים המסכימים עם הפסיקה הזאת להלכה.

לסיכום, איסור השחתת הזקן איננו חל על נשים אלא רק על גברים. גם במידה ולנשים צומחות שערות על הפנים יכולות להסירו בכל דרך שתמצאנה לנכון ללא הגבלות או איסורי תורה.

הרחבה:

פרשני המשנה מסכמים את השיטות השונות המובאות בגמרא לגבי הטעמים לכך שנשים אינן כלולות באיסור השחתת הזקן, למשל ר' עובדיה מברטנורא, "חוץ מבל תקיף ובל תשחית – דכתיב (ויקרא י"ט) לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית את פאת זקנך. כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה, וכל שאינו בהשחתה אינו בהקפה. והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה ליתנהו בהקפה. ומנלן דליתנהו בהשחתה, דכתיב פאת זקנך, ולא כתיב פאת זקנכם, מאי זקנך, זקנך ולא זקן אשתך"

הרמב"ם פוסק בהלכות עבודה זרה פרק יב הלכה ב, "האשה שגלחה פאת ראש האיש או שנתגלחה פטורה שנאמר "לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקנך" כל שישנו בבל תשחית ישנו בבל תקיף, ואשה שאינה בבל תשחית לפי שאין לה זקן אינה בבל תקיף."

משתמע מלשונו של הרמב"ם שזהו היתר בדיעבד, אך זהו איננו פשט הסוגיה בגמרא, ופוסקים אחרים רואים זאת כהיתר לכתחילה, למשל הרא"ש במסכת קידושין בפרק א סימן ס, "חוץ מבל תקיף ומבל תשחית ובל תטמא למתים דכתיב לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך ומדשני קרא בדבוריה וכתיב ופאת ראשכם בלשון רבים ופאת זקנך בלשון יחיד דרשינן מיניה זקנך ולא זקן אשתך ודרשינן נמי כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה ליתנהו בהקפה." כלומר, הנשים כלל לא כלולות בדין זה.

כך מופיע גם בדברי ספר החינוך, פרשת קדושים מצוה רנב, "ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים, אבל הנקבות מותרות הן בהשחתת זקן אם יש להן שער בהן"

וכך נפסק גם בשולחן ערוך ביורה דעה הלכות גילוח סימן קפא סעיף יב, "אשה שיש לה זקן, מותרת להשחיתו; ודינה בהשחתת זקן האיש, כדינה בהקפת ראש האיש".

לסיכום נביא את דבריו של הרב מלמד בפניני הלכה, "ויש כמה מצוות לא תעשה ששייכות לגברים בלבד, והן: 'בל-תקיף' את פאת הראש, ו'בל-תשחית' את הזקן בתער, ואיסור המיועד לכהנים זכרים שלא להיטמא למתים"

 בברכה,

שירה

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן