ראיתי קשת בזמן קריאת שמע ולאחר מכן כבר לא נראתה, אפשר לברך?

אני כרגע סיימתי תפילת 18 ברכבת ובזמן ברכות ק״ש ראיתי דרך החלון קשת. לא בירכתי – גם בין הפרשיות – כי חשבתי שברכה זו מהווה הפסק וכעת הקשת כבר אינה נראית. האם אני עדיין יכול לברך על ראיית הקשת על סמך מה שראיתי לפני כמה דקות? ובהנחה שכן, עד מתי (נניח שאני אקבל את המענה רק כעבור מספר שעות)?

בברכת התורה והמצווה

 

התשובה:

שואל היקר

תודה על שאלתך. במציאות ימינו לא קל לחיות מתוך תודעת נוכחות ה', והכנסת הקדושה לתוך היומיום היא אתגר גדול. משום כך מצוות ברכות השבח על חוויות יומיומיות היא הזדמנות מצוינת לעשות פסק זמן במירוץ הרגיל של החיים, להתענג על הטוב בעולמו של הקדוש ברוך הוא ולהודות עליו. דווקא בשל כך מובן הרצון שאתה מביע לברך את הברכה גם זמן ניכר לאחר ראיית הקשת. 

המקור לברכות השבח על תופעות הבריאה היא במשנה במסכת ברכות (פרק ט משנה ב). המשנה מזכירה ברכות על רעמים וברקים, הרים וימים, גשמים, בשורות טובות, וחס וחלילה בשורות רעות. ברכת הקשת מוזכרת בגמרא בדברי אמוראים הקובעים שיש לברך על ראיית הקשת "ברוך זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו."

בהערה שמעיר הירושלמי על ברכת הברקים והרעמים משתמע שיש לברך את הברכה  תוך כדי דיבור, כלומר, מרגע ההתרחשות עד לזמן מאד קצר לאחר מכן (כזמן אמירת המשפט הקצר "שלום עליך רבי").

הראשונים לומדים מדברי הירושלמי שהדבר נכון לגבי כל ברכות השבח. לגבי הקשת, שזמן ראייתה יכול להיות ארוך,  אפשר לברך כל זמן שרואים אותה, ואחרי שפסקה הראייה, אפשר לברך תוך כדי דיבור. 

מכאן, שבנוגע לשאלתך, אם ראית את הקשת בזמן קריאת שמע, עד שסיימת את תפילת העמידה, כבר עבר זמן אמירת הברכה על ראיית הקשת ואין לברך. 

ראוי לציין שישנה מחלוקת פוסקים באשר לאמירת ברכות ראייה במהלך קריאת שמע. בסעיף ס"ו בשולחן ערוך אורח חיים נפסק שאפילו באמצע קריאת שמע, אם הציבור אומר באותו זמן קדיש, קדושה, או "ברכו" יש לעצור ולענות עם הקהל, מתוך יראת כבוד לקדוש ברוך הוא. המגן אברהם מסביר זאת בגזירת קל וחומר. הוא אומר שאם מותר לשאול בכבוד בשר ודם באמצע קריאת שמע, ודאי מותר לברך את ה' אם הדבר מזדמן. הוא מסיק מכך שאפשר  להפסיק ולברך ברכת רעמים אפילו באמצע קריאת שמע כי יש חשש שיעבור זמן הברכה. פוסקים אחרים מתנגדים להחלת ההיתר להפסקה לקדיש, קדושה וברכו על ברכות אחרות (ראה הרחבה). בימינו, הפסקי תשובות מסכם שבין הפרקים ניתן להתיר לומר ברכות על רעמים וברקים, אם כי הוא לא מתייחס מפורשות לברכה על הקשת. 

אם לא זכית לברך על הקשת באותה הזדמנות, בכל זאת זכית להרהר בדברי מצווה והלכה ולכוון את לבך להודות לקדוש ברוך הוא, ועל כך תבוא על שכרך. 

חנה השקס

 

הרחבה

 

  • ברכה על הקשת וזמן אמירתה

 

משנה ברכות פרק ט משנה ב

על הזיקין, ועל הזועות, ועל הברקים, ועל הרעמים, ועל הרוחות, אומר ברוך שכחו מלא עולם. על ההרים, ועל הגבעות, ועל הימים, ועל הנהרות, ועל המדברות, אומר ברוך עושה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול, בזמן שרואה אותו לפרקים. על הגשמים ועל בשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב, ועל שמועות רעות אומר ברוך דין האמת:

תלמוד ירושלמי, ברכות, פרק ט הלכה ב

היה יושב בבית הכסא או בבית ספיקריא אם יכול לצאת ולברך בתוך כדי דיבור יצא.  ואם לאו לא יצא.

תלמוד בבלי: ברכות נט ע"ב: 

הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו שנאמר (יחזקאל א, כח) כמראה הקשת אשר יהיה בענן וגו' ואראה ואפול על פני לייטי עלה במערבא משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא אבל ברוכי ודאי מברך מאי מברך ברוך זוכר הברית במתניתא תנא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר נאמן בבריתו וקיים במאמרו א"ר פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו הברוך זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו:

פרי מגדים אורח חיים פתיחות פתיחה להלכות ברכות

כל המברך ברכה מצוה או נהנין צריך שלא להפסיק אף בשתיקה יותר מכדי דיבור, כמבואר בסימן ר"ו [סעיף ג ובהגה]. ואם שח אף מלה אחת חוזר, ובשתיקה אין חוזר. אבל שבח והודאה לאחר כדי דיבור באנו למחלוקת, עיין סימן רכ"ז [סעיף ג] בברק וכדומה, מט"ז שם [ס"ק ב] משמע אף לאחר כדי דיבור רשאי לברך וחייב בו, אבל מר"ן [פסחים ד, א ד"ה ומיהו] ושאר פוסקים משמע דלאחר כדי דיבור אין מברך, עיין אליה רבה שם [ס"ק ו] ומ"א שם [ס"ק ב]. והטעם, דאין ניכר על מה מברך, שכבר עבר ואין ניכר השבח, מה שאין כן מצוה ונהנין דחוב עליו וכל שבירך די.

  • לעניין הפסקה בזמן קריאת שמע:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סו סעיף ג

לקדיש ולקדושה ולברכו מפסיק אפילו באמצע הפסוק וכן למודים אבל לא יאמר אלא תיבת מודים בלבד. 

מגן אברהם סימן סו ס"ק ה

מפסיק. דאם פוסק לשאול מפני כבוד בשר ודם ק"ו מפני כבוד הקדוש ברוך הוא ומה"ט נ"ל דאם שמע קול רעמים יפסיק ויברך: 

 

  • פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן סו ס"ק ה

 

מפסיק. עיין מ"א. וברכת ציצית יוכל לברך אח"כ דיש משך זמן, ואמן של שאר ברכה אין עונה, מכל מקום סובר המ"א כי ברכת שבח דומה לקדיש. מה שכתב באר הגולה [אות ז] סמ"ק, [הסמ"ק] מודה לזה, אבל מוסיף אפילו אמן ג' ראשונות כו' גם כן:

פסיקה בעקבות המגן אברהם 

בעל הבכור שור (רבי אלכסנדר סנדר, פולין, מאה 17-18)  בפירושו על ברכות דף י"ג, חולק על המגן אברהם ופוסל את הלימוד שלו מקל וחומר. לטענתו הראשונים שהתירו להפסיק באמצע קריאת שמע משום יראת כבודו של הקדוש ברוך התירו זאת רק  לצורך ענייה על קדיש קדושה וברכו, ולא במקרים אחרים, משום שאלה הם דברים שבקדושה. 

הנודע ביהודה (מהדורא קמא – אורח חיים סימן מא) מביא מחלוקת זו בתשובה על הפסקה בקריאת מגילה כדי ללומר ברכת לבנה. משתמע מפסיקתו שלמרות התנגדות הבכור שור אפשר לסמוך על המגן אברהם ולהפסיק בקריאת שמע לצורך ברכות שיעבור זמנן. גם בדברי אחרונים ניתן למצוא את שתי הדעות. בתשובה של "להורות נתן" (רבי נתן גשטטנר, נפטר בתשע"א)  הוא מתייחס לשאלה האם להפסיק לימוד תורה כדי לברך על ברקים ורעמים (חלק י"ד סימן י"ד). הוא סבור שעדיף לנהוג כרוב הפוסקים המתנגדים להפסקה בקריאת שמע לצורך ברכת ברקים ורעמים. בעל הפסקי תשובות (הרב שמחה בן ציון אייזיק רבינוביץ), בדבריו על שולחן ערוך אורח חיים סעיף סו, מתלבט בקשר למחלוקת זו אך מתיר לברך על ברקים ורעמים בין הפרקים. 

האם מותר לי להניק את התינוק שלי בזמן השבעה על אבי?

 

שלום. אני אם לתינוק בן 8 חודשים. מניקה באופן מלא ( לא נותנת תחליפי חלב). בחודשיים האחרונים החל לאכול פירות וירקות. עוד לא לגמרי מסודר וגם עדיין לא שותה מים מבקבוק. כך שבעצם השתייה שלו כרגע היא רק חלב אם.

לפני מספר שעות אבא שלי נפטר ואני מחכה לבוקר שאחיי יחלו בסידורים להלוויה. אני לא יודעת מה לעשות. האם מותר לי להניק בזמן שאני בהמתנה להלוויה? האם מותר לי להניק בשבעה? איך אוכל להניק אם עליי להישאר בבית הוריי?? אנא עזרתך

 

תשובה:

ברוך דיין האמת,

טוב שאת פונה לשאול בענייני אבלות, אנחנו כאן לסייע ואם יש שאלות נוספות את מוזמנת לפנות.

את יכולה להניק גם בזמן ההמתנה וגם בזמן השבעה.

אבל אסור בשמחה ולכן נפסק שלא יקח תינוק לחיקו, אולם איסור זה הוא כדי שהתינוק או הפעוט לא יביאו את האבל לידי צחוק וקלות ראש בשבעה. אין שום איסור על הורים לטפל בילדיהם ולכן אם יש צורך של הילד בקרבה גופנית בוודאי שמותר לטפל בו לחבקו ואף להרימו. יש עדיפות להרים ולטפל בילד בחדר צדדי אם ניתן.

בוודאי ובוודאי שהנקה מותרת!

בהרחבה אני מצרפת לך מקורות וציטוטים למקרה שתזדקקי להם. מותר לך ללמוד נושא זה באבלות כיוון שלא נאסר לימוד תורה של הלכות אבלות בשבעה.

אנחנו כאן בשבילך בכל שאלה נוספת שיש לך,

מן השמיים תנוחמי

יעל שמעוני

 

הרחבה:

לגבי משחק עם תנוקות ופעוטות פסק השולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שצא סעיף א:

אבל אסור בשמחה; לפיכך לא יקח תנוק בחיקו כל שבעה, שמא יבא לידי שחוק.

 יסוד פסיקה זו הוא מהגמרא במסכת מועד קטן (כו:)

אמר רב פפא תנא באבל רבתי אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות.

כפי שנראה מההקשר של הגמרא והשו"ע לא מדובר על טיפול בילד ובוודאי שלא על הנקה. אלא משחק ושמחה עם ילד.  דברים מפורשים בנושא זה נכתבו על ידי הרב עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה כרך ב סימן שטו האבל אסור בשמחה – וכך הוא כותב:

"האבל אסור בשמחה לפיכך לא יקח האבל תינוק לחיקו כל שבעת הימים, מפני שמביאו לידי שחוק. ואם הוא תינוק שיש לו געגועים עליו, ואם לא יקחנו יבכה ויצטער, מותר לקחת אותו זמן מה עד שירגע, ואם אפשר יעשה זאת בחדר שאין שם בני אדם אחרים".

בהערה שם מוסיף הרב עובדיה וכותב:

"מפני שהוא מביאו לידי שחוק, "ונמצא מתגנה על הבריות", משמע שאין איסור בעצם. והיינו משום שאין ברצונו ובכוונתו לשמוח ולשחק…. ומיכל מקום אם התינוק בוכהף ואפשר לאבל להכנס עם התינוק בחדר שאין שם בני אדם מוטב לעשות כן".

 לכן בהנקה שמדובר על טיפול והאכלה שאין בה צד של הבאה לידי שחוק. וכן כיוון שבדרך כלל גם מניקים בחדר צדדי אין שום איסור בכך.

 

למה יש חכמים שמכירים ברוחות ושדים? האם יש באמת דבר כזה?

האם יש רבנים שבאמת פוסקים או מפרשים את העובדה שיש רוחות ושדים אמיתיים כמו לילית והשדה נעמה ולוציפר? והאם זה נכון לחשוב שכל הדברים הללו אמיתיים על ידי פסוק אחד או שניים? ואם כן, יש מקרים בהיסטוריה היהודית או הנוצרית למשל שמראים לנו הוכחות חותכות לכך שהם קיימים? ובנוסף האם החשש מזוגות- שעשיית מעשה כלשהו במספר זוגי יכול לגרום לקללה או כישוף ע"י לוציפר? והאם יש קמעות כלשהם נגד כל זה או שזה נחשב לעבודה זרה? וגם אם כן למה יש רבנים שמפרשים את כל זה בכלל ולא ציינו את העובדה שזו היא עבודה זרה?

 

תשובה:

שלום שירי ותודה על השאלה המאתגרת.

התלמוד אכן מלא בסיפורים על שדים ומזיקין שונים ומשונים. חז"ל חיו בתחושה שהעולם מלא בכוחות מסתוריים ובלתי נראים המקיפים אותנו תמיד – "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך". המציאות התודעתית של הקדמונים הייתה מאוכלסת ביצורים על-טבעיים, בין אם אלה מלאכים, רוחות או שדים. הם ניסו לתת שמות לכל אותם כוחות המניעים את העלילה הנסתרת של החיים, הם ביקשו לאחוז במה שמבהיל ומפתיע ומותיר את בני האדם פגיעים וחסרי אונים. הם לא הבינו למה אדם בריא פתאום נופל ומת? מה המשמעות של אדם שמשתגע? למה נשים מפילות את עובריהן ולמה תינוקות קטנים מתים בעריסה? ואפילו – למה מרגישים מחנק בהתקהלויות ולמה הבגדים החדשים נשחקים ומתבלים? על כל אלו הם ענו לעצמם שיש סוגים שונים של "מזיקין" שמסתובבים בעולם, מתחככים בנו, מקנאים בנו, מסכנים אותנו. השדים היו למעשה התגלמות הפחדים והדמיונות האנושיים. ומתי הפחדים שלנו צפים ומאיימים? לרוב כשאנחנו נמצאים באפילה ובבדידות, בעיקר בלילות חשוכים בלי ירח, בעיקר כשישנים לבד בבית או מהלכים במקומות חרבים ואפלוליים. שם הדמיון עובד שעות נוספות ואלה בדיוק המקומות בהם פוגשים בשדים (ברכות ג ע"א, פסחים קיא ע"א) לעומת זאת כשאנשים הולכים יחד נוצרת תחושת מוגנות, הגורמת לשדים להסתלק – "לאחד נראה ומזיק, לשנים נראה ואינו מזיק, לשלושה אינו נראה כל עיקר". (ברכות מג, ע"א)

במקומות מסוימים התלמוד לא רק מכיר במציאותם של שדים, אלא גם מעניק להם שמות ומאפיינים ואפילו קשרי משפחה. הזכרת בשאלתך את לוציפר, אז הוא דווקא שייך למיתולוגיה הנוצרית ולא מוכר במקורות היהודיים, אך התלמוד כן מזכיר שדים ושדות בעלי מאפיינים ספציפיים כמו אשמדאי, סמאל, לילית, שברירי, קטב מרירי ואחרים.

מוזכרות גם דרכי התמודדות כנגד שדים – כל מיני לחשים וקמעות, המעניקים לאדם תחושה שהוא אינו חסר-אונים לחלוטין, אלא יש לו הגנה כלשהי מול המסתורי, האפל והלא-נודע. למשל, הגמרא מתירה לצאת בשבת לרשות הרבים עם "קמע מומחה", שכבר הועיל שלוש פעמים (שבת סא, ע"א). לכאורה נראה שחכמי התלמוד האמינו שזה אכן משפיע עד כדי ביטול איסור הוצאה מרשות לרשות בשבת. השאלה באיזו דרך זה משפיע. האם ברמה "רפואית" על פי ההבנה המדעית של זמנם, או ברמה "פסיכולוגית", כאשר אדם מרגיש שמור, הנפש משפיעה על בריאות הגוף.

הזכרת את החשש מעשיית מעשים זוגיים שיגרמו להיזק של שדים הממונים לכאורה על הכפילות. בסופו של דבר אמונה זו עברה מן העולם ולא התקבלה בעולם ההלכה, אך מעניין לראות כי היו שפירשוה מסיבה תיאולוגית (אמונית), כדי להרחיק מהאמונה בשניות. היהדות היא דת מונותאיסטית, כלומר מאמינה באל אחד שהוא סיבת הכל. לעומתה היו דתות גנוסטיות שהאמינו ב"שניות" – אל טוב ואל רע, אל האור ואל החושך, חלוקה ומאבק בין שני כוחות בוראים. חכמים רצו להרחיק את האדם מפולחני השניות שחילקו את העולם, לכן הזהירו מהתנהלות כפולה ורק תלו זאת באמונות העממיות בשדים.

בכל אופן, בהקשר זה מופיע בתלמוד משפט שהוא מפתח בעיני להבנה הפסיכולוגית שאני מנסה להציע – "כללא דמילתא: כל דקפיד קפדי בהדיה ודלא קפיד לא קפדי בהדיה" (פסחים קיט, ע"ב), כלומר – הכלל לגבי כל האמונות העממיות הוא שמי שמקפיד, כלומר מפחד מהם – יש להן השפעה עליו, ומי שלא מאמין בהן – אין להם השפעה עליו. במילים אחרות – מי שנותן לפחד ולדמיונות להיכנס לתוכו – חי בפחד, ומי שלא מזמין אותם לעולמו – הם לא ינכחו בו.

במהלך הדורות היו רבים מחכמי ישראל שהאמינו בצורה כלשהי בישויות נסתרות, אך הרמב"ם ידוע בכך שהציג מונותאיזם צרוף שבו אין מקום לשום ישות מלבד ה' יתברך. הוא ראה בכל מיני האמונות העממיות, הנחשים והלחשים, שטות גמורה שהגיעה מאומות העולם ואחריה נמשכים רק הטפשים, ולשיטתו המנהגים הנגזרים מאמונות אלו אסורים משום חוקות הגויים ועבודה זרה: 

ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן, שנאמר "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל", ונאמר "כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וגו'. (הלכות עבודה זרה יא, הלכה טז)

בעקבות הרמב"ם החל זרם רציונליסטי שמבטל ושולל את האמונות בשדים, ואת כל סיפורי השדים בתלמוד נטה להסביר באופן של משלים ורעיונות. כך למשל מסביר המאירי בפירושו למסכת אבות שה"מזיקין" שנבראו בערב שבת – זהו היצר הרע.

בשם הרבי מקוצק ראיתי אמירה נפלאה, שבעבר אכן היו שדים כפי שעולה מן המקורות שסקרנו, אך ברגע שהרמב"ם פסק שאין שדים, מיד הם התבטלו מן העולם: "גם תירץ הרמב"ם שכתב שאין מצויים שדים, והלא בגמרא נמצא הרבה. ואמר כי מקודם היה, ואחרי שפסק הרמב"ם שאין מצויים, גם בשמים פסקו הכי ולכן עכשיו אין בנמצא" (אמת ואמונה, תש"ג)

זו אמירה שממבט ראשון נראית קצת מחוייכת, אך למעשה היא עמוקה מאד. במילים אחרות הוא אומר שפוסק ההלכה מכונן את המציאות, מגדיר ומנסח אותה, ואז מן השמים נענים לו ומסדרים אותה בהתאם. כלומר שאלת השדים היא לא באמת שאלה במציאות, אלא שאלה בפרשנות המציאות והמשגתה, ובעולם בו הוחלט מושגית שאין שדים, ממילא קיומם מתבטל. ייתכן כי זה ניסוח יותר חזק לרעיון ש"מי שלא מקפיד – לא מקפידים עליו".

 

לסיכום, אחזור לשאלות שלך –

האם יש רבנים לאורך הדורות שהאמינו בשדים ובכוחות נסתרים? – אכן.

האם יש לכך הוכחות? – לא, וככל שהמדע מתקדם ויש לנו יותר כלים להסביר את העולם, יש פחות צורך בהסברי ה"שדים".

חשש הזוגות? – בטל מן העולם מבחינה הלכתית ואם רוצים ניתן להסבירו מבחינה תיאולוגית (אמונית).

קמעות? – מותרים, אם זה מרגיע את מי שמאמין בהם.

מאחלת לך בהצלחה בבניית דרכך האמונית, שתחושי מוגנת ושמורה ותאמיני בקב"ה כמקור הכל – "אֹמַר לַה' מַחְסִי וּמְצוּדָתִי אֱלֹהַי אֶבְטַח בּוֹ" וממילא "לֹא תְאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה וְנֶגַע לֹא יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ".

תמר

האם מותר לעלות ליוטיוב שירת אישה ללא תמונה?

האם מותר לעלות ליוטיוב שיר שאישה שרה אותו. לא רואים אותה שרה רק שומעים?

 

תשובה:

שלום רב.

התשובה לשאלה שלך תלויה במחלוקת אחרונים לגבי טעם איסור שמיעת קול באישה, האם טעם האיסור קשור להרהור עבירה ולכן האיסור יהיה רק כשהקול מביא לקירבה בין האיש לאישה או שעצם ההנאה מקולה של האישה הוא שאסור.

הרבה מפוסקי זמננו הקלו בשמיעת קול שירה של אישה בהקלטה כשלא רואים את האשה.

 

בין המקלים ניתן למצוא את תשובתו של הרב עובדיה יוסף (שו"ת יביע אומר חלק ט' חלק אורח חיים סימן קח אות מג). הרב יוסף פסק בתחילה שניתן לשמוע הקלטה של אישה רק למקרה שאין תמונה של האישה ואח"כ כתב שגם זה אינו מוכרח ואפשר להקל.

כמו כן הרב חיים דוד הלוי בשו"ת עשה לך רב פסק שמותר (שלא בשעת קריאת שמע) ובמקרה שאינו מכיר את האישה.

בספר הליכות שלמה (תפילה כ, יב) הרב אוירבך הקל גם במקרה שמכיר את האישה ששרה. גם הרב הנקין (שו"ת בני בנים, חלק ד, ז) מביא את הקולא לשמוע מוזיקה מוקלטת או דרך רדיו בגלל שאין זה קולה ממש של האישה.

לעומתם היו גם מי שהחמירו בעניין הזה ואסרו גם שמיעה בהקלטה. (שו"ת שבט הלוי ג, קפא ועוד).

למעשה, ניתן להקל בזה ויש בזה על מי לסמוך. (ראי פניני הלכה, משפחה, פרק ז סעיף יג) ולכן מותר לך להעלות ליוטיוב שירה שלך ללא סרטון ותמונה.

מומלץ שיהיה ברור (בכותרת או בהערה) שזו שירת אישה כדי שמי שנוהג כשיטה המחמירה יוכל לבחור שלא לשמוע.

 

בהצלחה רבה ובהנאה

בת שבע סמט

מותר לחדש לק ג'ל בתשעת הימים?

מותר לחדש לק ג׳יל בתשעת הימים?

תשובה:

שלום יקרה,

אני כותבת לך בקיצור ובהמשך אשלח פירוט ומקורות.

כשמורחים לק ג'ל עושים גם מניקור וסידור של הציפורניים ולכן כדי לענות לשאלה שלך צריך לראות מה הפסיקה לגבי גזיזת צפורנים בתשעת הימים.

יש מחלוקת בפוסקים לגבי גזיזת צפורניים. המחלוקת מובאת בפוסקים ספרדיים (יקוט יוסף וכף החיים) ואשכנזים (המגן אברהם מתיר והט"ז אוסר). לדעת כל הפוסקים מותר לגזוז צפורנים לצורך מצוה כמו טבילה. 

למעשה נראה לי שאם את מתכננת לעשות לק ג'ל כהכנה לטבילה או לקראת אירוע, ברית מילה או שמחה משפחתית, יש מקום לעשות לק ג'ל בתשעת הימים. אם אין סיבה מיוחדת לעשות את חידוש הלק ג'ל דווקא עכשיו עדיף לדחות לשבוע הבא.

בתקווה שנתבשר במהרה בשורות טובות ונזכה לגאולה שלמה,

רחל וינשטיין.

הרבנית רחל וינשטיין היא עמיתה בתוכנית הלכתא במתן ומדריכת כלות ויועצת הלכה

 

הרחבה  מתוך הילקוט יוסף:

ו יש אוסרים לגזוז ציפורנים בשבוע שחל בו תשעה באב. ויש מתירים, וכן הוא מעיקר הדין ואף מי שנוהג להחמיר בזה, אם צפרניו עודפות על הבשר, רשאי לגוזזם. ובמקום מצוה כגון אשה שאירע לה טבילת מצוה בשבוע שחל בו תשעה באב, בודאי שיש להקל, ובערב שבת חזון פשוט שמותר. [ילקוט יוסף מועדים עמוד תקסג. שו"ת יחוה דעת חלק ג' סימן לט].