עוגה לשבת ברגע האחרון

לפעמים, מרוב לחץ ביום שישי קצר, קורה שרק ברגע שלפני האחרון אני נזכרת שאני רוצה לאפות עוד עוגה לשבת.

יש לי טיימר בתנור שגורם לכיבוי התנור אחרי זמן מתוכנן מראש.

האם יש לי אפשרות להכניס עוגה לתנור לפני שבת ולכוון שהתנור יכבה בזמן בו העוגה אמורה להיות אפויה?

 

התשובה:

שלום רב.

שאלתך טובה וודאי שעוגה חמה וטעימה בשבת זה דבר נפלא!

ראשית, יש לדעת שבשונה מעניינים אחרים שיכולים לפעול בשבת ע"י שעון שבת (כהדלקת אור למשל), בדיני בישול ואפייה הדין קצת שונה, ואין היתר שכל המלאכה תיעשה מעצמה בשבת. הטעם המרכזי לעניין הוא החשש "שמא יחתה בגחלים",  כלומר: במאכל המתבשל במהלך השבת  גם אם ההנחה על האש נעשתה ביום שישי, יש חשש שאני ארצה לזרז את מלאכת הבישול, ולשם כך אהפוך את הגחלים על מנת להגביר  את האש, ובכך אעבור על מלאכת הבערה מדאורייתא.

עם זאת, במצב שבו התבשיל או המאפה מוכן בכניסת שבת, גם אם באופן חלקי – התירו חכמים, בתנאים מסוימים, להמשיך את אפייתו או בישולו בשבת עצמה.

לגבי אפייה בתנור:

המשנה במסכת שבת אומרת: "אין נותנים את הפת לתנור עם חשכה (כלומר לפני כניסת השבת)… אלא כדי שיקרמו פניה". הב"ח (אורח חיים סימן רנד) מלמד שדין זה רלוונטי לא רק לפת אלא גם לעוגה.

בגמרא (שבת דף יט עמוד ב) ובראשונים שם דנים מהי בדיוק קרימת הפנים.

לגבי פת, הרמ"א מסביר שהמדד לקרימת הפנים הוא שאם פורס את הפת אין החוטים נמשכים, כלומר – הבצק מספיק יציב ובפריסה לא נמשכים מעין חוטי בצק. נראה לי שדין זה אינו מתאים לעוגה, ובעוגה נראה שקרימת הפנים היא ההתקשות של החלק החיצוני של העוגה.

דיון נוסף הוא בשאלה האם יש צורך ששני צדדי הפת (שנראתה כנראה כפיתה של ימינו) צריכים לקרום או שדי בצד אחד. ביחס לעוגה, לכתחילה ראוי להחמיר ולדרוש שיקרמו פניה של העוגה משני הצדדים, כלומר – שהחלק החיצוני של העוגה יתקשה מלמעלה ומלמטה. למעשה, קשה לדעת מתי מתקשה החלק התחתון, אך במצב שבו העוגה נמצאת במרכז התנור אפשר להניח שכאשר התקשה חלקה העליון של העוגה גם החלק התחתון כבר התקשה.

דגשים נוספים:

  1. כל עוד התנור פועל, אין לפתוח את דלת התנור, כיוון שייתכן שהטרמוסטט כיבה את גוף החימום של התנור, ובשעת פתיחת הדלת יופעל התנור בחזרה.
  2. התנור נשאר חם גם לאחר שכבה, ולכן אם פתחת את התנור לפני שהתקרר והעוגה איננה אפויה דיה, אסור לסגור את התנור בחזרה כי בכך את מזרזת את פעולת האפייה.

 

לסיכום: אם ברגע כניסת השבת פני העוגה כבר נקרשו והתקשו, יש אפשרות להמשיך את האפייה עד שהעוגה תיאפה לחלוטין ע"י כיוון שעון (טיימר) שיכבה לחלוטין את התנור.

כמובן שיש לוודא שהתנור מכבה את עצמו לגמרי (ואין צורך לכבות את צפצוף הטיימר למשל), וכן שאין אור שנדלק ברגע פתיחת התנור. אין לפתוח את דלת התנור עד שכבה, ולאחר פתיחתה – אם העוגה עדיין אינה אפויה לגמרי והתנור הכבוי עדיין חם, אין לסגור אותה בחזרה כל עוד העוגה מונחת בתנור.

בתיאבון ושבת שלום

בת שבע

————————————————————————————-

מקורות להרחבה:

 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רנד סעיף ה:

אין נותנין סמוך לחשיכה פת לתנור, אלא (כה) כדי שיקרמו (פי' שיעלה על פני הלחם קרום וקליפה מחמת האש) טו פניה (כו) <ב> המדובקים בתנור; ולא חררה ע"ג גחלים, אלא כדי שיקרמו פניה שכנגד האש. הגה: וכל שפורסה (כז) ואין החוטין נמשכין, (כח) קרוי קרימת פנים (הגה"מ פ"ג); ופשטיד"א או פלאדי"ן, צריך שיקרמו פניה (כט) טז למעלה ולמטה, (ל) ויתבשל מה שבתוכה כמאכל בן דרוסאי (ב"י בשם סמ"ג והגהות מיימוני).

ב"ח אורח חיים סימן רנד:

ובפשטיד"א ופלאדי"ן צריך שמה שהוא בתוכה גם כן כמאכל בן דרוסאי דאם לא כן (ד)אכתי אתי לחתויי כדי שיתבשל מה שבתוכה אבל בעוגה כשאין בתוכה דבר סגי בקרימת פני העוגה שהוא סימן דכל העוגה נאפה כמאכל בן דרוסאי.

הערות:

  • תשובתי זו נשענת על שיטות הפוסקים שפסקו שבהכנסת דבר לתנור אין בעיה של "הטמנה". היו מן הפוסקים שסברו שיש חשש להטמנה בתנור אך כבר הטור פסק :

 

טור אורח חיים הלכות שבת סימן רנז

אבל בתנור וכן בחפירה זו שיש אויר הרבה בין הדפנות לקדירה לא דמי להטמנה ואין להחמיר בה יותר מבשהייה על גבי כירה

ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן רנג – שהיית תבשיל על כירה מערב שבת

ומותר לסגור את דלת התנור בשבת, ואין בזה איסור משום מטמין בשבת. ואין צריך להניח שם איזה חפץ כדי שדלת התנור לא תיסגר לגמרי. ואם התבשיל שבתנור אינו מבושל לגמרי, אסור לסגור את דלת התנור בשבת. [ילקו"י שם עמוד קא].

  • תשובתי זו נשענת על שיטות הפוסקים שאף אם תנור נחשב לאש מגולה אין צורך במקרה כזה ב"גריפה וקטימה". (הרמ"א בסימן רנ"ג פסק כשיטת חנניה בסוגיא וגם השו"ע הביא את שתי השיטות ונחלקו האחרונים כמי פסק השו"ע. ובכל מקרה בפת מודים חכמים לחנניה!)

ומכל מקום, אולי ראוי להחמיר ולסמן על ידי סלוטייפ או מדבקה שאין לגעת בכפתורי התנור.

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטי בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כדבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.