האם אפשר להקל בסירוק שיער בשבת כדי לא לזלזל בכבוד השבת?

 שלום,

הסבו את תשומת לבי לאחרונה על איסור סירוק שיער בשבת.
אני אמנם עם כיסוי ראש, אבל לשלוח בנות לבית הכנסת ללא סירוק השיער נראה לי כמו ללכת עם שמלה מלוכלכת. לא מכבד את הילדה/הנערה ואת השבת.
הבנתי שהמקור הוא מלאכת בורר. אך נראה לי ברור שכוונת המסתרקות היא לא להוציא שיערות מיותרות, אלא כדי להראות מכובדות יותר. האם יש מקום להקל?

 

תשובה

שלום רב לך

ראשית ישר כח גדול על השאלה- על הרצון להקפיד על הלכות שבת ויחד עם זה על הרצון לכבד את השבת ואת בנותיך!

אני מודה שברמה האישית גם אני מזדהה עם הקושי שלך כאישה (לפני תקופת כיסוי הראש) וכאמא לבנות אבל אנסה להסביר ואף להציע פתרון מעשי.

 הבעיה עם סירוק בשבת כפי שמופיע בשולחן ערוך (סימן שג סעיף כז) נובע מכך שסירוק תולש שערות ויש בתלישת שערות איסור תורה (מלאכת גוזז).

אמנם במקרה של סירוק בלבד, כפי שכתבת, לכאורה אין כוונה לתלישת השיער, ולכן נחלקו הפוסקים האם האיסור פה הוא מדאוריתא – כי יתכן ותלישת השערות מיטיבה את השיער ואז גם אם אין כוונה ישירה יש הנאה – או שאין איסור מדאוריתא ואיסור הסירוק הוא רק מדרבנן. בין כך ובין כך יש כאן איסור.

אמנם, רש"י על דברי הגמרא (מסכת שבת דף נ עמוד ב) מדגיש שהאיסור להסתרק הוא דווקא במסרק, שודאי תולש את השערות ("ודאי משיר"). מתוך כך הבינו הפוסקים שבמידה ואין שימוש במסרק כזה שודאי תולש את השערות- מותר להסתרק בשבת. וכך נפסק במשנה ברורה וכן אצל כל האחרונים שמותר להשתמש במברשת רכה שאינה תולשת שערות.

למעשה-

גם מי שבמהלך השבוע מברישה את השיער כל בוקר, בשבת תסדר את השיער עם מברשת רכה, שאיננה "פותחת קשרים" אלא רק מסדרת את השיע וכך, את גם שומרת על הלכות שבת וגם לא פוגמת בכבוד השבת.

בת שבע

  

מקורות לעיון והרחבה:

תלמוד בבלי מסכת נזיר דף מב עמוד א

מתני'. נזיר חופף ומפספס, אבל לא סורק.

גמ'. חופף ומפספס – מני? רבי שמעון היא, דאמר: דבר שאין מתכוין מותר, אבל לא סורק – אתאן לרבנן, רישא ר"ש וסיפא רבנן? אמר רבה: כולה ר"ש היא, כל הסורק – להסיר נימין מדולדלות מתכוין.

 

כסף משנה הלכות נזירות פרק ה:

כתב רבינו דאינו לוקה משום דאינו מתכוין להשיר וקיימא לן כרבי שמעון דבר שאין מתכוין מותר.

 

תלמוד בבלי מסכת שבת דף נ עמוד ב:

נזיר חופף ומפספס, אבל לא סורק.

 

רש"י מסכת שבת דף נ עמוד ב:

אבל לא סורק – במסרק, דודאי משיר.

 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שג סעיף כז:

אסור לסרוק במסרק בשבת, ואפילו אותו שעושים משער חזיר, שאי אפשר שלא יעקרו שערות. אבל מותר לחוף ולפספס ביד.

 

משנה ברורה סימן שג:

(פז) שלא יעקרו שערות – ומכל מקום מותר לתקן מעט את שער הראש בכלי העשוי משער חזיר דדוקא לסרוק אסור בו דמשיר שער אבל לתקן מעט שרי [מותר] ובמסרק אסור אף בזה ונהגו שיהיה הכלי העשוי משער חזיר מיוחד לשבת כדי שלא יהיה מחזי כעובדין דחול [נראה כמעשה החול]:

 

שו"ת אור לציון חלק ב פרק מג – הלכות שונות בהלכות שבת:

ג. שאלה. האם מותר להסתרק בשבת במברשת רכה.

תשובה. מותר להסתרק בשבת במברשת רכה שאין בה חשש להשרת שערות, ואפילו אם אינו מייחד את המברשת לשבת.

 

ילקוט יוסף שבת ב סימן שג – דיני תכשיטי אשה:

יח. אסור מדרבנן להסתרק במסרק בשבת. אבל מותר להחליק את השער במברשת בגדים רכה, או ביד.

 

אורחות שבת פרק יז סעיף י:

וכן מותר לסדר שערו מעט במברשת שאין שערותיה קשות באופן שאין השערות נתלשות

 

שמירת שבת כהלכתה פרק יד, סעיף מד:

אסור לסרוק את השערות בשבת… טוב לייחד לשבת מברשת מיוחדת לתקן בה מעט את השיער ותהיה בעלת שערות רכות שאין בשימוש בה משום חשש לתלישת שערות אדם.

 

 

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן