כשאני עובדת בשבת בתחום הבטחוני האם מותר להיעזר בנהג גוי או יהודי?

אני דתייה ואני עובדת כמאבטחת על שר בממשלה שהוא מאויים אז זה פיקוח נפש, יש פעמים שאני צריכה לעבוד בשבת, הבית שלי מהעבודה זה הליכה של 45 דק' ולפעמים זה ללכת ממש מוקדם בבוקר ובמזג אוויר לא סימפטי במיוחד , אני רוצה לדעת מה בדיוק אומרת ההלכה לגבי עניין של נסיעה בשבת הלוך וחזור , ולגבי עניין שסייר גוי או רכב ביטחון עם נהג יהודי יסיעו אותי.

 

תשובה

שלום לך,

אשרייך שזכית לעסוק בתחום חשוב כל-כך, ולסייע בפועל בתפקוד מוסדות המדינה כחלק מתקומת עם ישראל בארצנו.

אכן כפי שכתבת, איסורי השבת נדחים מפני פיקוח נפש, כמו שלמדנו מן הגמרא (יומא פה ע"א-ע"ב). היתר זה מבוסס על הפסוק: "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם אֲנִי ה' " (ויקרא יח, ה), וחי בהם – ולא שימות בהם, כלומר, ששמירת המצוות לא תגרום למותו של האדם.

הגישה כלפי שמירת החיים היא מחמירה ביותר בכל תחומי ההלכה, אך נראה שבהלכות שבת האמירה חד-משמעית ומדויקת – "דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות… ספק שהוא צריך לחלל עליו את השבת ספק שאינו צריך… מחללין עליו את השבת שספק נפשות דוחה את השבת כשעושים דברים האלו אין עושין אותן לא ע"י גוים ולא ע"י קטנים ולא ע"י עבדים ולא ע"י נשים כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם, אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם, ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה … הא למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם" (רמב"ם שבת פרק ב הלכות א-ג). בהמשך דבריו כותב הרמב"ם, כי הנמנעים מחילול שבת בשעת סכנה הם בגדר כופרים (מינים).

מן הדברים עולה מסר ברור, שמחמת חשיבות ההצלה, יש לעשותה דווקא ע"י יהודים שיודעים את ההלכה, ומכירים בחשיבות שמירת השבת. גם השולחן ערוך כתב ברוח דומה, שמצווה לחלל את השבת לצורך שמירת הנפש, מבלי לשאול ברגע האמת את פרטי ההלכות מתוך התחסדות יתירה וחשש מחילול השבת (אורח חיים סי' שכח ס"ב ומשנ"ב סק"ו). גם כאן השו"ע מדגיש, כי יש חובה להשתדל שלא להשתמש במלאכת גוי או יהודי קטן (מתחת לגיל בר-מצוה) לשם ההצלה, אלא לעשותה דווקא על-ידי יהודים בוגרים ובעלי דעת (סי' שכח סי"ב), וזאת כדי שלא יתבזבז זמן מיותר בחיפוש אחר הגוי או הילד, מה שיביא לסכנת נפשות. הסבר נוסף לחילול השבת דווקא ע"י יהודים בוגרים, נובע מחשש עתידי שמא יטעו האנשים לחשוב שאסור לחלל שבת עבור פיקוח נפש (ולכן במקרה שראו, חיפשו המצילים גוי), ואז כאשר לא ימצאו גוי בסביבה, יימנעו מלהציל בעצמם (משנה ברורה סי' שכח סקל"ג).

כאשר מדובר במקרה כמו שלך, שאינו מקרה חירום מיידי, ושאת יודעת מראש שיהיה עלייך להגיע בשבת, יש מקום לשאול, האם גם כאן יחולו אותם הכללים שהבאנו, ולא יוטלו שום הגבלות או סייגים על-מנת לצמצם את חילול השבת מצדך.

אנו מצווים על שמירת השבת מן התורה, וציווי זה נאמר לעם ישראל בלבד: "אַךְ אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ כִּי אוֹת הִוא בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם לְדֹרֹתֵיכֶם לָדַעַת כִּי אֲנִי ה' מְקַדִּשְׁכֶם" (שמות לא, יג), אך חכמינו אסרו עלינו ליהנות ממלאכת הגוי שנעשית בשבת על סמך הפסוק: "כָּל מְלָאכָה לֹא יֵעָשֶׂה בָהֶם" (שמות יב, טז, מכילתא דרבי ישמעאל בא, מסכתא דפסחא פרשה ט), מכך למדנו שהאיסור אינו חל על העושה בלבד, אלא על המעשה עצמו. לרוב הפוסקים איסור ההנאה ממלאכת הגוי הוא איסור מדרבנן.

אם כך משמע, שכאשר ניתן, ראוי לחלל את השבת לצורך פיקוח נפש מדרבנן ולא מדאוריתא, כל עוד זה אינו פוגע באיכות העבודה. על דברי הרמב"ם והשו"ע שהבאנו, כתב הרמ"א, שאם אפשר להיעזר בגוי ללא עיכוב או פגיעה ברמת הטיפול, אז אכן עדיף להשתמש במלאכת הגוי (סימן שכח סי"ב), כך משמע גם מן הגמרא (מנחות סד, ע"א), שכאשר הדבר אפשרי, יש להשתדל לצמצם את חילול השבת עבור ההצלה.

באופן דומה, ישנם בימינו מרכזים רפואיים שומרי מצוות, ושם נעשית הסעת הרופאים והאחיות למשמרת בשבת באמצעות נהג גוי, מפני שלצורך טיפול בחולים, לא נאסרה הנאה ממלאכת השבת של הגוי (היכל יצחק אורח חיים סימן לב, ישכיל עבדי חלק ה אורח חיים סימן מד, ציץ אליעזר חלק ד סימן ד). יתר על כן, על מנת לעודד את האנשים לצאת בשבת ולהציל מפני סכנות שונות, התירו חכמינו למצילים אף לחזור לביתם בשבת (עירובין מד, ע"ב, ראש השנה כג, ע"ב, שולחן ערוך אורח חיים סימן שכט ס"ט וסימן תז), היתר זה נועד למנוע מצב עתידי שאנשי המקצוע יתחמקו ממשמרות שבת בעקבות המחיר האישי והטרחה הרבה הכרוכה בכך (אגרות משה או"ח חלק ד סימן פ). 

חשוב להדגיש, שעל-פי רוב הפוסקים, ההיתר ליהנות ממלאכה בשבת על ידי גוי נוגע לאיסורי שבת מדרבנן, אך לא לאיסורים מדאוריתא (מגן אברהם סימן תצז סט"ז סקי"ח, ציץ אליעזר חלק יא סימן לט, מנחת שלמה חלק א סימן ח), וכפי שציינתי, איסור ההנאה ממעשי הגוי בשבת הוא איסור מדרבנן, ואילו נסיעה בשבת היא איסור דאורייתא.

במקרה שלך, כאשר ההגעה למקום העבודה דורשת ממך הליכה ממושכת בתנאי מזג-אויר לא נוחים, ודאי שאינך נדרשת לטורח כזה על בסיס קבוע, ואת יכולה להגיע ברכב עם נהג גוי. כאשר הדבר לא מתאפשר, יש גם מי שמתיר להיעזר בנהג יהודי, למרות שיש כאן הנאה ממלאכת יהודי מדאורייתא, מתוך ראיה ממלכתית והכרה בחשיבות השמירה על ביטחון הפנים במדינה (הרב ישראלי עמוד הימיני סימן יז). 

אני מדגישה ששאלתך נוגעת לחילול שבת, שאיננו פרטי ולצורך אישי (גם אם חשוב), אלא לצורך לאומי. בעצם עבודתך את מהווה חלק ממערך השלטון והחוק במדינה, ותורמת לחיזוק אחיזתנו כעם ריבוני בארץ, בדומה לחיילי צה"ל ולשוטרים. ולכן יתכן שבשאלת חילול שבת של אדם פרטי במצב דומה התשובה תהיה אחרת. כמובן שאין בהיתר זה להתיר לך חילול שבת שאינו לצורך המשימה, כגון, הדלקת רדיו במהלך הנסיעה.

אני מברכת אותך שתצליחי במעשי ידייך מתוך קידוש שם שמים, ושהקב"ה ישמור אותך.

 

 

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן