הזמנת מונית להבאת עובדת זרה סמוך לצאת השבת

אימי הקשישה והחולה גרה רחוק מאד מאיתנו, ועקב מצבה לא ניתן להשאירה לבד ללא ליווי. במשך השבוע יש לה עובדת, אך בשבתות אנו עושים תורנות והעובדת לא נמצאת. אנו רוצים שהעובדת תגיע סמוך לצאת שבת על מנת שנוכל להגיע לביתנו לפני חצות הלילה.

האם מותר לנו להזמין עבורה מראש מונית, למרות שידוע לנו שהנהג יהודי ומן הסתם יצא מביתו לצורך הנסיעה לפני צאת שבת? מדובר כמובן בנהג שאינו שומר שבת.

האם יש הבדל אם אנו מזמינים את הנהג המוכר לנו, או מזמינים מונית מתחנת מוניות כך שאיננו יודעים מי הנהג?

האם יש הבדל אם אנו נותנים לעובדת את פרטי הנהג ושהיא תזמין את הנסיעה?

תודה!

 

תשובה

שלום יקרה,

מבין השורות ניכרת המורכבות של המצב שבו אתם מצויים, 

אך עם כל זאת איני מוצאת פתח להתיר את הגרימה המכוונת לחילול שבת של יהודי אחר, כל עוד אין חשש לפיקוח נפש, אף שאינו שומר מצוות. בתנאים מסוימים תוכל העובדת הזרה לתאם לפני שבת עם נהג מונית גוי, שיסיע אותה.

כידוע, ישנו איסור מהתורה לבצע בשבת פעולות שונות, ונסיעה ברכב היא אחת מהן. כחלק מכלל המצוות (למעט שלוש החמורות ביותר של עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות), גם מצוות השבת ואיסורי המלאכה נדחים מפני סכנת נפשות, שכן מצוות התורה ניתנו לאדם כדי שיחיה בהן, ולא שימות בהן (שבת קנא, ע"ב), 

במקרה שלכם הצורך בנסיעת הנהג בשבת הוא אינו למען אמך החולה, אלא עבור הנוחות שלכם ויכולת התפקוד במשפחה ובעבודה, שאין להקל בהן ראש, אולם אין בזה סיבה מספקת להתיר חילול שבת.

בנוגע להנאה מחילול שבת של יהודי אחר ('מעשה שבת'), ההלכה אוסרת זאת, וככל הנראה מדובר באיסור  חכמים. המשנה (תרומות פ"ב מ"ג) כותבת: המעשר והמבשל בשבת: בשוגג – יאכל; במזיד – לא יאכל, והגמרא  (שבת לח, ע"א, חולין טו, ע"א) מביאה את הדעות השונות בדבר, אך לכל השיטות אין היתר ליהנות בשבת ממלאכה שנעשתה במזיד, אולם מותר ליהנות ממנה לאחר צאת השבת, מלבד האדם שביצע את המלאכה בעצמו (שולחן ערוך אורח חיים שיח ס"א, משנה ברורה שיח ס"ה).

חשוב להדגיש, שהלכה זו עוסקת באדם המחוייב למצוות, ולא במי שעובר עליהן כאורח חיים, מפני שההנחה היא, שאין אדם חוטא עבור אחרים. במקרה שלכם מדובר בנהג מונית, שזו עבודתו הקבועה, והוא נוהג לנסוע בשבת באורח קבע. כאן אינו חל היתר ההנאה ממלאכתו במוצאי שבת, מכיוון שהיא לא נעשתה באופן אקראי וחד-פעמי, ובהנאה ממעשיו אתם הופכים בזה לשותפים לדבר עבירה, ומחזקים את ידיו להמשיך ולחלל שבת, יתר על כן, חילול השבת שלו ייעשה בפירוש עבורכם, ולא באופן סתמי, ולכן נאסר עליכם ליהנות מנסיעתו בשבת לבית אמך, כשם שאסורה ההנאה עליו (שו"ת הריב"ש סימן תצח, ט"ז על השו"ע סק"י, אור לציון חלק ב פרק ל, אות א, מנחת יצחק חלק ט סימן לט, ילקוט יוסף שבת ג סימן שיח סעיף א ס"ו, סעיפים עא-עו, שמירת שבת כהלכתה חלק ב פרק נט, ס"ט).

גם הזמנת מונית מתחנת המוניות אסורה, היות שרוב הנהגים מן הסתם יהודים, ואי אפשר להסתמך על כך, שאולי ישנו גם נהג נכרי בין יתר הנהגים, ושהוא זה שייסע. בנוסף לכך, אף אמירה לנכרי אסורה, גם כשהיא נעשית לפני שבת, וכשההנאה ממנה תחול לאחר השבת (רמב"ם שבת פ"ו, ה"א, שו"ע אורח חיים שז, סעיפים ב-ג, שו"ת מהר"ם מרוטנבורג סימן רב, ילקוט יוסף שבת חלק א סימן רמו סי"ב).

בנוגע להזמנת המונית על ידי העובדת עצמה, ההלכה אוסרת עלינו אמירה לגוי על מנת שיחלל שבת עבורנו, אף כשאומרים לו לפני שבת (שבת קכב ע"א, רמב"ם שבת פ"ו ה"א, שו"ע אורח חיים רעו ס"א), קל וחומר שאין היתר לגרום לגוי לעודד יהודי לחילול שבת עבורנו, ואף אם אין כאן לפני עיוור, שזו עבירה מן התורה, מפני שהיהודי מחלל שבת גם בלעדינו, לכל הפחות יש כאן סיוע לדבר עבירה ואולי אף הסתה לעבירה (הרחבה על כך תוכלי לראות בתשובות שכתבתי בנושא).

במקרים שבהם יש סיכוי לחילול שבת ע"י יהודי אחר, אשר נוהג כך באופן קבוע, ישנם פוסקים שהתירו למשל בתנאים מסוימים להשכיר לו בית, שישמש אותו לעסקיו, אך עדיין אין היתר לגרום ליהודי כזה לחלל שבת עבורנו (בנין ציון סימן טו, משיב דבר חלק ב סימן לא, ציץ אליעזר חלק יג סימן לט). ואף באמצעות גוי אין היתר לעבור על 'לפני דלפני' של הכשלת יהודי בעבירה (תוספות עבודה זרה טו ע"ב). 

מן הדברים הללו מובן, שאין אפשרות להיעזר בשירותי הסעה מנהג שייסע עבורנו בשבת. אך ניתן לדעתי שהעובדת הזרה תקבע לפני שבת עם נהג מונית גוי, שיבצע עבורה את הנסיעה, ובכך אין שום איסור, מכיוון שאף אחד מהם אינו מצווה על שמירת השבת. כמובן שיש להקפיד שהעובדת לא תגיע במהלך השבת עצמה, על מנת שלא תיהנו בשבת מנסיעתה, וכך למעשה הנסיעה תתבצע עבורה.

במקרה כזה מותר ליהודי לאמר לנכרי לעשות מלאכה עבור עצמו ועל דעת עצמו (בבא מציעא צ ע"א, הגהות מיימוניות שבת פ"ו ה"א, רמ"א סימן שז סכ"א), ועוד ניתן לצרף את סברת המקלים, כשהאמירה נעשית שלא בשעת המעשה וכשאין שינוי בגוף הדבר עצמו, כמו למשל בבישול, (מהרש"ם חלק ב סימן קפד),יתר על כן, יש אף מי שמתיר 'אמירה דאמירה' כאשר גוי אחד אומר לגוי אחר לפני שבת לעשות עבור היהודי (חוות יאיר סימנים מו, נג, חת"ם סופר אורח חיים ס, וחושן משפט קפה). נראה אם כן כי ניתן בהחלט להתיר לעובדת הגויה לתאם מערב שבת עם נהג גוי, שיסיעה לבית אמך, ויצא עוד לפני צאת השבת.

אני מאחלת לאמך ולכל המשפחה בריאות איתנה, שמחה ונחת.

עידית

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן